Program 2019-2023

Venstre vil gi frihet til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare på fellesskapet og miljøet. Venstres to hovedsaker i Froland er kvalitet i skolen og barnehager, og mer åpenhet i kommunen.

Alle mennesker har samme verdi. Om du er yrkesaktiv eller ufør har du krav på den samme respekt fra samfunnet. Næringslivet vil bli lyttet til og få gode rammer med Venstrepolitikk. Venstre vil kjempe mot autoritære systemer som undertrykker enkeltmennesket. Fattigdom og økonomisk urettferdighet må alltid bekjempes.

Kvalitet i skole og barnehage

Venstre vil ha gratis kjernetid i barnehagen for de som trenger det mest og se på muligheter for fleksible åpningstider. Alle barn i kommunen skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntektsnivå.

Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn. Vi ønsker også økt tilrettelegging for videreutdanning av lærere.

Vi vil:

 • Se på mulighetene for heldagsskole og leksefri skole, og med leksehjelp på ungdomstrinnet.
 • Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt
 • Tilrettelegge for individuell tilpassing både for de som sliter og for de som er fagsterke, både i praktiske og teoretiske fag. Det skal være lov å være god på skolen.
 • Venstre vil beholde Mykland skole.

Kultur

Venstre vil sørge for et bredt kulturtilbud, med særlig vekt på barn og unge, og vi vil opprettholde kulturskoletilbudet.

Vi vil:

 • Støtte det gode arbeidet i lag og foreninger.
 • Støtte opp om lokale kultur- og idrettsarrangementer.
 • Legge til rette for at folkehelsearbeid ved å opprettholde og styrke eksisterende idrettsparker og turområder.
 • Støtte opp om ildsjelene og frivilligheten.
 • Styrke Frivilligsentralen.
 • Støtte opp om Frolands Verk.

Arbeidsliv

Venstre ønsker et framgangsrikt næringsliv, og vil bidra til å legge til rette for dette. Venstre mener næringslivet sitter med mulighetene til å skape teknologiske nyvinninger til beste for mennesker og miljø.

Vi vil:

 • Arbeide for at ungdom som ønsker det kan få arbeid i bygda.
 • At kommunen som arbeidsgiver øker antall lærlinger hvert år.
 • Hjelpe gründere, små og mellomstore bedrifter.
 • At nye stillinger i hovedsak lyses ut som heltidsstillinger, også i helse og omsorg.

Miljø og landbruk

Venstre går imot vindkraftplanene i Froland. Vi vil ta vare på urørt natur og biologisk mangfold. Vi har stolte jordbruks- og skogsbrukstradisjoner. Venstre vil ta hele kommunen i bruk, og støtte opp om all nytenking.

Vi vil:

At Nidelva skal gå ren gjennom Froland. Alle utslipp i elva må kartlegges og stoppes.

Verne dyrka mark.

Ha et sterkt og levende landbruk og gode økonomiske rammer for bøndene.

Utvikle gårdsturisme og opplevelser som trekker folk til Froland.

Helse og omsorg

Opprettholde en god standard innenfor helse- og omsorgstjenester for alle generasjoner, og gi mer til dem som trenger det mest. Helse- og omsorgstjenestene må dimensjoneres og finansieres, så både frolendinger og innsatte i det nye fengselet får fullverdige helsetjenester.

Vi vil:

Støtte utbygging av flere sykehjemsplassser.

Støtte utbygging av leiligheter i sentrumsområdet både for flyktninger, fengselsansatte og fengselsstudenter og overgangsboliger.

Samferdsel

Venstre vil arbeide for trygge skoleveier i alle deler av kommunen, og vi vil utbedre bredbånd og annen infrastruktur.

Innvandring

Venstre vil følge opp det gode integreringsarbeidet i Froland, og mener vi fortsatt skal ta vår prosentvise del av flyktningebosettingen. Vi forventer at staten følger opp med midler til et forsvarlig skole- og helsetilbud over tid.