Stavanger Venstre lanserer gründerpakke

Ordførerkandidat Jan Erik Søndeland (V) vil satse på grunderne., Foto: Joachim Steinbru

Nye Stavanger kommune bør bli blant landets aller mest attraktive steder å starte en ny bedrift. Hverdagen for de små- og mellomstore bedriftene må bli enklere. Nå lanserer Stavanger Venstre ti nye tiltak vi vil gjennomføre lokalt for å få til dette:

  1. Tilby enkel og rask tilgang på grunderrådgivning

Venstre vil at kommunen m/aktuelle partnere skal bistå med informasjon og veiledning om grunderskap og innovasjon i hele nye Stavanger kommune. Slik kan nye grundere kaste bort minst mulig tid på å gjøre seg kjent med kommunale krav og hente inn informasjon som er lik og generell for alle, og heller bruke tiden på å skape nye produkter og tjenester. Kommunen må gjøre det så enkelt som mulig for nye grunderne å få oversikt over kommunale regler og retningslinjer, og enklere å komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere, leverandører, kunder, arbeidstakere og relevante offentlige aktører.

  1. Tilby kontorplass for lovende grunderbedrifter

Det finnes allerede en rekke gode grunderhus og næringshager i den nye kommunen vår, og de må vi videreutvikle. Slik kan grundere få tilgang på gode kontorfasiliteter, komme i kontakt med potensielle forretningsforbindelser og få tilgang til sosiale og inspirerende arbeidsmiljøer. Venstre vil at kommunen skal kjøpe faste kontorplasser og tilby disse til lovende grunderselskaper. Det bør kunne være plasser både i Stavanger sentrum, Vikevåg og Judaberg. Slik kan gründere jobbe lokalt hvor det passer best, og gjerne også kombinere med ulike dager hvert sted. Venstre vil også vurdere å la kommunen etablere noen slike plasser ute i verden, for å gi de mest lovende småbedriftene muligheten til å prøve seg og vokse internasjonalt.

  1. Opprettholde kommunens vekstfond til støtte for innovasjon

Venstre og de andre flertallspartiene opprettet inneværende et vekstfond på 40 millioner kroner øremerket til støtte av nye gode initiativer innen innovasjon og grunderskap i Stavanger. Venstre vil fondet økte midler slik at fondet kan fortsette å støtte grundere og småbedrifter med lovende innovasjoner innen nye bærekraftige næringer.

  1. Støtte initiativer som bidrar til å styrke gründermiljøet i hele den nye kommunen

Venstre vil være positive til alle nye tiltak som har til hensikt å styrke miljøene for grunderskap og innovasjon og sørge for at kommunen alltid er serviceinnstilt og på tilbudssiden når det gjelder praktisk tilrettelegging. Venstre vil også være positive til å tilby økonomisk støtte til tiltak som bygger nettverk og grunderkultur i kommunen.

  1. Fjerne alt unødvendig kommunal byråkrati

Venstre vil la grunderne og småbedriftene bruke mest mulig av sin tid på å skape og drive forretning, og minst mulig på rapportering, dobbel-rapportering og annen form for byråkrati som gir minimal eller ingen verdi for det offentlige som helhet. Venstre vil derfor gjennomgå rapporteringskravene med spesielt henblikk på grunderne og de små- og mellomstore bedriftene, og gjennomføre tiltak innenfor kommunens myndighet hvor nødvendig.

  1. Legge til rette for at små bedrifter enklere kan delta i anbudsrunder fra kommunen

Kommunen er en stor offentlig innkjøper som også vil være en god kundereferanse. Venstre vil derfor holde et tett søkelys på kommunens anskaffelsespraksis og evaluere denne jevnlig, for å sikre at kommunen alltid opptrer på en måte som både sikre effektive innkjøp og samtidig spiller grunderne og småbedriftene gode. Både nystartede bedrifter og småbedrifter kan f.eks. møte utfordringer med å levere tjenester til kommunen hvis anbudspakkene kommunen legger ut er for store i volum eller verdi. Venstre vil at kommunen skal dele opp anbudspakkene i mindre enheter slik at det blir enklere å delta i konkurransen om å levere selv om man er en liten eller nystartet bedrift.

  1. At kommunens innkjøp skal innrettes slik at lokal tilstedeværelse belønnes

Konkurransedirektivene fra EØS setter strenge begrensinger med hensyn til hvor langt en offentlig aktør kan strekke seg for å belønne lokal tilstedeværelse. Venstre vil likevel maksimere det handlingsrommet kommunene har ved å sørge for at ved innkjøp kategorisert som «av lavere verdi» (under 500.000 kroner) så skal kommunen vekte en anbudsbesvarelse positivt dersom bedriften er hjemmehørende i egen kommune.

  1. Tilrettelegge bedre for næringsarealer

Venstre vil ha en kommune som ser mulighetene for næringslivet og ikke begrensingene i arealplanleggingen. En kommune som jobber konstruktivt for å skaffe kontorlokaler og næringsarealer i tråd med de behovene og som gjør det mulig å gripe nye spennende mulighetene som melder seg. Venstre vil føre en politikk som spiller gründerne og småbedriftene gode.

  1. Tett og god dialog med politisk og administrativ ledelse i kommunen

Venstre vil at kommunen skal være på offensiven overfor det lokale næringslivet og hele tiden være i dialog slik at tiltak som kan forbedre tilværelsen for bedriftene kan identifiseres og gjennomføres raskt. Herunder vil Venstre både innføre en årlig dialogkonferanse med det lokale næringslivet og i tillegg styrke den politiske oppfølgingen generelt.

  1. Satsing på grunderskap som integrert del av skolen i Stavanger

Venstre vil bygge videre på Stavanger-regionens stolte historie og bygge en kultur for entreprenørskap helt fra skolealder. Venstre vil skape en grunderkultur hvor det vil være like naturlig å for ungdommen å vurdere å starte egen bedrift, som å ta jobb i en etablert bedrift. Derfor vil Venstre ha en skole som legger til rette for de kreative fagene, stimulerer elevenes skaperkraft og ikke minst gir elevene muligheten til å prøve seg gjennom elevbedrifter og satsinger som Ungt entreprenørskap. Fremtidens grundere er ikke født enda.