Vårt program for 2019-2023

Terje Aunevik. Our leader (mayor) candidate to the local government, Svalbard Venstre

 

Kultur | Skole | Byutvikling | Miljø | Næringsliv | FoU | Utenlands | Energi | Svalbardpolitikk

Kultur, Frivillighet, Trivsel, Samhold

Mange av oss kom til Svalbard på grunn av naturen og eventyret, men det er samfunnet og folkene som gjør at vi blir og trives her. De gode møteplassene, kultur, idrett, friluftsliv og aktivitetene drevet av ildsjeler og frivillighet er ikke noe som kommer av seg selv. Det må jobbes aktivt med hele tiden.

Svalbard Venstre vil:

 • Sikre drift av ungdomsklubben og selvstyrt ungdomshus.
 • Riste liv i delplanen for idrett og fysisk aktivitet og sørge for mer helhetlig jobbing med folkehelse, idrett og videre utvikling av Svalbardhallen med tilliggende uteanlegg
 • Sikre en bedre og varig løsning for alpinanlegget
 • Få på plass en folkehelsekoordinator i Longyearbyen lokalstyre, primært finansiert med eksterne midler. Funksjonen skal sikre samarbeid, kontinuitet og koordinering innen idrett, friluftsliv og kultur. Samarbeide med Aktiv i friluft, Svalbard turn og andre interessenter i dette.
 • Støtte initiativ som gir flere nærmiljøanlegg og gode sosiale møteplasser
 • At alle på Venstrelista skal bidra aktivt i TV-aksjonen!
 • Åpne for at cruisegjester får handle på Nordpolet for å øke inntektene til korkpengefondet.
 • Korkpengeordningen: Sikre langsiktig finansiering for lokale foreninger/arrangementer, støtte nye initiativer som kommer allmennheten til gode og styrke tildelinger for søknader som kommer barn og unge til gode. Når korkpengefinansieringen av kulturhuset er oppfylt bør tilsvarende løsning videreføres for idrettsanlegg.
 • Bistå etableringen av et åpent verksted (Makerspace) i Longyearbyen, gjerne koblet opp mot Artica, Testination og Smart Citykonseptet.
 • Få på plass fleksible ordninger som åpner for overnatting i skolebygg/Svalbardhall i forbindelse med arrangementer i regi av frivillige lag og foreninger.
 • Få på plass en service og vedlikeholdsfunksjon for fellesgodetiltak og anlegg, som f.eks. søppelkasser, hundebæsj, nedkjørte lyktestolper, sherpasti og tilrettelegging for turister/tilreisende.
 • Etablere en utlånsordning for sportsutstyr

 

Kultur | Skole | Byutvikling | Miljø | Næringsliv | FoU | Utenlands | Energi | Svalbardpolitikk

Skole, oppvekst og sosiale forhold

Et trygt, stimulerende og utviklende familiesamfunn er en vesentlig del av Longyearbyens sjel. Gode og inkluderende oppvekstsvilkår er en av de viktigste oppgavene lokalpolitikken har ansvaret for. Longyearbyen skole er en viktig bidragsyter for å vedlikeholde og styrke familiesamfunnet.

Svalbard Venstre vil:

 • Sikre stabile ressurser ved skolen for å opprettholde et godt opplæringstilbud. Å beholde kompetansen over tid skal prioriteres
 • Sikre ressurser og system for å håndtere ikke-norsk-språklige elever på en god måte. Løsningene må ivareta undervisningskvaliteten for norskspråklige barn, samtidig som det gis tilbud og insentiver for å lære norsk.
 • Jobbe for at endt videregåendeutdanning og bosetting på Svalbard faller inn under kvote for nordnorske søkere på UiT Norges Arktiske Universitet
 • Ha mer samfunnsforskning for å sikre best mulig beslutningsgrunnlag fremover
 • Sikre et godt legetilbud som i større grad går i retning av fastlegeordningen på fastlandet
 • Jobbe for å få til et lokalt tilbud for enkelte spesialisthelsetjenester, for eksempel logoped og behandlende psykolog, som offentlige eller private tjenester.
 • Være modig og endringsvillig der regelverk skaper sosiale ulikheter for innbyggere i Longyearbyen.
 • Styrke videregående tilbud med mål om et mer stabilt elevgrunnlag
 • Vurdere aktuelle yrkesfaglige program også i tråd med utviklingen i lokalt næringsliv
 • Kontinuerlig jobbe for å få ned turnover i samfunnet (kontraktsbetingelser, insentiver, flyttekostnader etc.)
 • Sikre god fremdrift i arbeidet med samlokalisering av barnehagetilbudet.
 • Sikre en mer robust kulturskole og vurdere samdriftsløsninger som også kan komme frivillige lag, korps, kor o.l. til gode, i form av dirigent og instruktørtjenester
 • Ha sirkus som aktivitet inn i Kulturskolen.
 • Jobbe for å få på plass initiativ som gjør Kulturskolen mer attraktiv også for elever med utenlandsbakgrunn, eksempelvis kvoteordninger. Kulturskolen er en god inkluderingsarena.

 

Kultur | Skole | Byutvikling | Miljø | Næringsliv | FoU | Utenlands | Energi | Svalbardpolitikk

Bolig og Byutvikling

Et velfungerende bolig- og utleiemarked er viktig. Likevel er det bred politisk enighet på Stortinget om at et stort privat boligmarked av Svalbardpolitiske årsaker ikke alene er løsningen på boligutfordringene. Det må derfor sikres et rettferdig og nøytralt boligtilbud for byens innbyggere gjennom flere virkemidler som sikrer en god balanse mellom privat, statlig og annen offentlig bolig og eiendomsutvikling

Svalbard Venstre vil:

 • Sikre støtte for et lokalt sektorpolitisk selskap som stor boligaktør som rettferdig tilbyder også til det private markedet, i tillegg til de offentlige og private boligaktørene
 • Gjennomføre eksisterende areal-, del- og temaplaner
 • Sette fart på transformasjonen av sjøområdet og Hotellneset.
 • Legge til rette for at det bygges nok nye boliger, inklusive hybler
 • Videreføre fullt trykk på arbeidet med skred og erosjonssikring i byen og jobbe for at dette blir statlig finansiert
 • Følge opp og sikre god fremdrift i utviklingen av Longyearbyen havn
 • Jobbe for å finne bedre scooterparkering og sesonglagringsløsninger med et ryddig bybilde som mål
 • Etablere en forpliktende samarbeidsavtale om byutviking, infrastruktur, sikkerhet og miljø mellom Longyearbyen lokalstyre og miljøene i forskningsparken.

 

Kultur | Skole | Byutvikling | Miljø | Næringsliv | FoU | Utenlands | Energi | Svalbardpolitikk

Miljø

Arktis har hele verdens oppmerksomhet og er i en særstilling når det gjelder effektene av klimaendringer og globale miljøutfordringer. Grepene vi gjør her vil bli lagt merke til. Det gir utfordringer, men også muligheter. Longyearbyen som utviklingsarena og utstillingsvindu er nettopp en slik mulighet. Svalbard Venstre vil bidra til drive denne utviklingen i riktig retning med en klar forventning til sentrale myndigheter om at dette er en del av det internasjonale ansvaret Norge har i Arktis.

Svalbard Venstre vil:

 • Legge FNs bærekraftsmål og Regjeringens veikart for grønn konkurransekraft til grunn for beslutninger som gjøres i Lokalstyret
 • Få på plass en service- og vedlikeholdsfunksjon for fellesgodetiltak og anlegg, som f.eks. søppelkasser, hundebæsj, nedkjørte lyktestolper, sherpasti og tilrettelegging for turister/tilreisende.
 • Etablere vedvarende finansiering av denne funksjonen gjennom inntekter fra f.eks. miljøvernfondet, havn, ny turistavgift, korkpenger.
 • Sikre at en solid andel av miljøvernfondets inntekter bidrar til lokalmiljøtiltak og miljøvennlig tilrettelegging for lokalt næringsliv.
 • Videreføre og utvikle Bruktikken videre som gjenbruksarena.
 • Løfte Miljøstasjon/nytt avfallsanlegg fra forprosjekt til realisering
 • Forbedre renovasjonsordningen der bedre håndtering, sortering, og gjenbruk prioriteres.
 • Støtte og delta i prosjekter som gjenbruker materialer og bygninger fra Sveaprosjektet og flytting/riving av skredutsatte boliger i Longyearbyen.
 • Effektivisere energiinfrastrukturen og gjøre det mulig å synliggjøre og styre forbruket bedre
 • Være en våken medspiller for initiativ i retning av delingstjenester, det være seg bil, scooter o.l.
 • Støtte gode Smart City initiativ og legge til rette for at Longyearbyen kan bli en Smart Arctic City. Svalbard Venstre mener at dette arbeidet ikke er noe som kan bestemmes av LL og tvinges på resten av byen. De virkelig smarte løsningene, som er tilpasset enkeltpersonene og bedriftene i byen, skapes gjennom gode systemer, incentivordninger og samarbeid
 • Sørge for tilpasninger og reguleringer for å få det beste ut av cruisetrafikken. Begrense negative konsekvenser det kan gi for miljø og lokalsamfunn, samt vurdere et tak på antall og størrelse på skip.
 • Innføre en differensiert havneavgift basert på grad av forurensning.

 

Kultur | Skole | Byutvikling | Miljø | Næringsliv | FoU | Utenlands | Energi | Svalbardpolitikk

Næringsliv

Longyearbyen er i omstilling. Å utvikle nye og allsidige arbeidsplasser er avgjørende for å kunne skape et attraktivt og robust familiesamfunn der folk trives over tid.

Lokalt næringsliv er svært viktig for servicefunksjonene i et isolert samfunn uten nabokommuner. Derfor skal forhold som lokal tilhørighet, lokalt samfunnsansvar, norske arbeidsbetingelser og anstendige kontraktsforhold prioriteres i næringsutviklingen.

Svalbard Venstre vil:

 • At staten og det offentlige må vektlegge betydningen av det totale lokalsamfunnsperspektivet i utformingen av anbud og innkjøpsordninger
 • Sikre at lokal bedriftshelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet gjøres tilgjengelig for alle arbeidsgivere
 • At aktivitet som er knyttet til Svalbard skal komme Longyearbysamfunnet til gode. Svalbard skal ikke være en tumleplass for et voksende antall eksterne aktører uten lokalsamfunnsansvar
 • Ha et ordnet og godt organisert arbeidsliv
 • Ha et kontorfellesskap/inkubator/næringspark/møteplass som stimulerer til ny aktivitet – og som kan bidra til et tettere samkvem mellom næring, innovasjon, entreprenørskap og forskning.
 • Få på plass en næringskoordinatorstilling som ligger tett på næringen selv
 • Bidra til en grundig og god diskusjon om hvordan reiselivet kan vokse på en måte som gagner lokalsamfunnet
 • At reiselivet utvikles videre og fortsatt skal være viktig næringsaktør som må sikres gode rammer som stimulerer til målet om helårsdrift og faste heltidsstillinger.
 • At Longyearbyen må utvikles til å være noe mer enn kun en reiselivsdestinasjon, og jobbe for et mer variert og rikere næringsliv til beste for befolkningen, reiselivsnæringen og de tilreisende.
 • Finne løsninger som sikrer en mest mulig bærekraftig utvikling av det sjøbaserte reiselivet og som sikrer at verdiskapingen kommer lokalsamfunnet til gode
 • At Store Norske sin rolle som statlig aksjeselskap med klare sektorpolitiske mål på Svalbard utvikles videre til beste for lokalsamfunnet
 • Ha fortsatt drift i Gruve 7 og øke kunnskapen om den industrielle råvaren som Store Norske produserer, og at det som eksporteres bidrar i metallproduksjon som er nødvendig i framtidens lavutslippssamfunn.
 • Bidra til en tettere samhandling mellom næringsliv og forskning, med mål om flere lokale og helårlige arbeidsplasser.
 • Sikre bedre og helhetlige frakt, transport, post og logistikktjenester for lokalsamfunnet og det lokalbaserte næringslivet
 • Sikre at næringslivet i Longyearbyen opererer med minstelønn og arbeidsvilkår iht. allmenngjøringsforskriftene eller landsomfattende tariffavtaler.
 • Sørge for gode tilsynsfunksjoner som sikrer arbeidstakerne og at bedriftene konkurrerer på like vilkår.

 

Kultur | Skole | Byutvikling | Miljø | Næringsliv | FoU | Utenlands | Energi | Svalbardpolitikk

Forskning og Utdanning

Svalbard Venstre er et kunnskapsparti. Vi ønsker mer forskning og flere studenter som blir her lenger og tar del i Longyearbysamfunnet

Svalbard Venstre vil:

 • Være en folkehøgskolevenn ved å utfordre og bidra til at folkehøgskolens elever og ansatte involveres og inkluderes i lokalsamfunnet
 • Jobbe for at studier ved UNIS finansieres i lånekassen på lik linje som studier i utlandet
 • Ha mer næringsrettet forskning på UNIS, eksempelvis styrke og kommersialisere konseptet Arctic Safety Center
 • Etablere et Klima- og Nasjonalparksenter som en integrert del av den eksisterende Forskningsparken for å sikre gode samdriftsfordeler.
 • Realisere Svalbard som testarena ved å videreutvikle Forskningsparken til et forsknings- og innovasjonssenter. Kunnskap gir ny næring.
 • Sikre fornuftig etterbruk i Svea for undervisning og forskning
 • Jobbe for å få refusjon av studielån for bosatte på Svalbard, på samme måte som Finnmark og Nord-Troms.

 

Kultur | Skole | Byutvikling | Miljø | Næringsliv | FoU | Utenlands | Energi | Svalbardpolitikk

Internasjonale sambygdinger

Dette norske, men likevel svært internasjonale og isolerte samfunnet nesten oppe på Nordpolen, byr på en spennende dynamikk, men representerer også noen kultur og velferdssamfunnsutfordringer.

Hva Svalbardtraktaten gir av muligheter og rettigheter er ikke det samme som at det norske velferds, helse og sosialsystemet forplikter på samme måte for alle. Vi i Svalbard Venstre ønsker at alle skal føle seg velkommen og inkludert i vårt varme samfunn og inneha de samme rettigheter og plikter knyttet til arbeids og kontraktsforhold. Det er likevel viktig at alle er innforstått med de spesielle forhold og begrensinger som gjelder for livet i Longyearbyen og at alle på en tydelig og forståelig måte gjøres oppmerksom på det

 

Svalbard Venstre vil:

 • At Longyearbyen skal oppleves raust og inkluderende.
 • Legge til rette for en god norskopplæring slik at alle får mulighet til å bidra og delta i samfunnet
 • At norsk skal være dominerende arbeidsspråk, men være raus med tilrettelegging der et annet språk bidrar til et bedre og tryggere fellesskap.
 • Sikre at folk som flytter til Longyearbyen er tilstrekkelig informert om hvilke samfunnsforhold som gjelder og hvilke begrensninger det innebærer, sammenlignet med det å være borger med norsk pass bosatt i Fastlands-Norge
 • Skape en tydelig forståelse for at inkludering medfører både rettigheter og ansvar.
 • Støtte inkluderingstiltak som gir positive lokalsamfunnsbidrag
 • At det sikres statlig finansiering av ansvarsområder som pålegges LL utover dagens tjenestetilbud

 

Kultur | Skole | Byutvikling | Miljø | Næringsliv | FoU | Utenlands | Energi | Svalbardpolitikk

 

Energiforsyning

Energiforsyningen er Longyearbyens hjerte, det er avgjørende at det fortsatt jobbes bredt med å finne fremtidens langsiktige energiløsning samtidig som det gjøres tiltak som gir effekt også på kort sikt i dagens energiløsning som er kull fra en lokal ressurs på Svalbard.

Svalbard Venstre vil:

 • Prioritere umiddelbare tiltak som tar ned kullforbruket, reduserer miljøutslippet, sikrer tilstrekkelig forsyningssikkerhet for strøm/varme, og gir større forutsigbarhet for vedlikehold.
 • Vurdere eierskapet til energiforsyningen i Longyearbyen for å sikre at kostnadene til energiforsyningen ikke står i veien for tjenester som LL skal levere til innbyggerne, f.eks. skole, barnehage, plan og tekniske tjenester. Eierskapsløsningen må sørge for en mye tydeligere ansvarliggjøring av staten.
 • Etter hvert som kull stegvis tas ut av energiforsyningen kan en enda større andel av Gruve 7s produksjon gå til industri/metallurgi.
 • Raskt iverksette tiltak, eksempelvis batteribank og solcelleanlegg som supplement til dagens energiløsning
 • Sette i gang arbeidet med oppgraderinger og ENØK-tiltak i både fjernvarmenett og bygninger for å skape en bedre balanse mellom strøm og fjernvarme.
 • Jobbe for et tydeligere bærekraftperspektiv i den langsiktige energiløsningen. Det gir lite mening å erstatte fossilt med fossilt.
 • Jobbe for at utviklings og innovasjonsfokuset prioriteres i det videre arbeidet med fremtidens energiløsning.

 

Kultur | Skole | Byutvikling | Miljø | Næringsliv | FoU | Utenlands | Energi | Svalbardpolitikk

 

Svalbardpolitikken

Med Svalbard er Norge en stor havnasjon, og en arktisk supermakt. Norges prioritering av Longyearbysamfunnet må legge dette til grunn for utviklingen og gjøre det synlig for verden.

 

Svalbard Venstre vil:

 • Øke dialogaktiviteten inn mot sentrale myndigheter og partier for å påvirke beslutningene som påvirker lokalsamfunnet
 • Synliggjøre Svalbards helt unike posisjon i Arktis, og aktivt jobbe for at denne nasjonale betydningen spilles tydeligere inn i beslutningsprosesser som berører Longyearbysamfunnet
 • Være en aktiv partner, rådgiver og medspiller i utformingen og praktiseringen av norsk Svalbardpolitikk.

 

Kultur | Skole | Byutvikling | Miljø | Næringsliv | FoU | Utenlands | Energi | Svalbardpolitikk