Til innhold
Lokalstyrelederkandidat Terje Aunevik
Lokalstyrelederkandidat Terje Aunevik, Svalbard Venstre

På lag med framtida i Longyearbyen

Vi tar Longyearbyen trygt framover

Svalbard Venstre stiller til valg med nye og engasjerte ressurspersoner, men der også hele lokalstyregruppa fra siste periode er med. Vi har bygd et sterkt og erfarent lag, som samarbeider godt og som vil mye. Vi er klare til å ta Longyearbyen trygt videre.

I siste periode har krevende saker om stemmerett, spesialundervisning, energiforsyning, vern og ferdselsrestriksjoner, bidratt til en uro i Longyearbyen. Meningene om lokalpolitikkens rolle er mange og delte. Det er lett å miste motet, og lure på om lokalpolitikk egentlig har noen betydning og verdi.

Men tiden vi står i og skal inn i, gjør det viktigere enn noen gang å hegne om det frie demokratiet, tross sine begrensninger og utfordringer, også på lokalpolitisk nivå.

I Svalbard Venstre har vi aldri vært i tvil, og vi har aldri mistet motivasjonen.

 • Vi er opptatt av åpenhet og forutsigbarhet, tillit og troverdighet.
 • Vi er åpne for nye tanker, argumenter og idéer – og vi er tilhenger av at kunnskap og åpen debatt er helt avgjørende for å drive frem gode beslutninger
 • Vi er ombudspersoner for alle som bor her i Longyearbyen, uansett botid, hvor du kommer fra, hva du jobber med, om du har stemmerett – eller ikke
 • Vi vil bygge fremtidens Longyearbyen med en ansvarlig økonomisk politikk, og forvalte våre ressurser på best mulig måte
 • Vi tar Longyearbyen trygt framover

Nå gleder vi oss til å lytte til, og snakke med folk, om saker, program og hva folk er opptatt av. På stand, i leserinnlegg, og i debatter.

Men uansett partiprogram og nasjonal partitilhørighet: Politikk handler om folk! Det handler om folk som tar beslutninger, og om beslutninger som berører folk.

Er det noe den siste valgperioden har vist oss, så er det at lokalpolitikk i mindre grad handler om partiprogrammer og enkeltsaker, men i større grad om politikernes evne til å håndtere uforutsette utfordringer i en uforutsigbar verden. Folkene du velger inn skal kunne ta gode beslutninger om saker de kanskje ikke vet kommer.

Så vel så viktig som å stemme på et parti sitt valgprogram – er at du stemmer inn politikere med verdier og prinsipper som du deler. Stem på de folkene og det laget du tror er best i stand til å sikre dine interesser på best mulig måte, også når det uventede skjer. Laget vårt er her for deg, og vi håper du stemmer på oss. Men viktigst av alt: Det er at du stemmer.

Godt valg!

Terje Aunevik
Lokalstyrelederkandidat
Svalbard Venstre

 

Fullstendig program finnes i menyen over.

Vil du å engasjere deg sammen med oss, eller lurer på noe? Ta kontakt på [email protected] eller på facebook.

 • Levende lokalsamfunn

  Mange av oss kom til Svalbard på grunn av naturen og eventyret, men oppdaget at det gode samfunnet, kulturlivet, folkene og fritidsaktivitetene, gjør at vi blir her. De gode møteplassene, friluftslivet, utelivet, butikkutvalget, kulturtilbudet og idrettsmulighetene, ofte drevet frem av ildsjeler og frivillighet, er ikke noe som kommer av seg selv. Det må jobbes aktivt med dette hele tiden, og lokalpolitikken må formes deretter. Vi i Svalbard Venstre ønsker at alle skal føle seg velkommen og inkludert i et raust og trygt samfunn med et rikt og variert fritids- og jobbtilbud.

  Svalbard Venstre vil:
  - Du skal bli hørt i saker som betyr noe for deg og dine.
  - Sikre fornuftig balanse mellom vern, tilgang og bruk av Svalbardnaturen
  - Forskning, fakta og åpenhet skal legges til grunn for forvaltningsbeslutningene
  - Sikre finansieringsordninger og forutsigbarhet for driften av Svalbardposten

 • Energiforsyning

  Energiforsyningen er Longyearbyens hjerte og lunger, og det er avgjørende at det fortsatt jobbes bredt med å finne fremtidens langsiktige energiløsning, samtidig som det jobbes med overgangsløsningen for diesel. Det må snarest mulig etableres nye og mer bærekraftige energikilder med mål om å ta ned utslippene og energikostnadene for oss som bor her. Energi for Longyearbyen er den viktigste strategiske infrastrukturen vi har på Svalbard, og er dermed også et nasjonalt ansvar. Derfor er det avgjørende med et tett samspill og ansvarliggjøring av staten for å lykkes.

  Svalbard Venstre vil:
  - Raskt etablere fornybare energikilder som reduserer miljøutslippet, sikrer leveransen og er økonomisk forsvarlig
  - Etablere prismodeller som er rettferdige og forutsigbare
  - Vurdere drifts- og eierskapsmodeller, og sikre statlig finansiering av ny energiforsyning

 • By- og boligutvikling

  Longyearbyen er kommet for å bli! Det er behov for heving av boligstandarden spesielt med tanke på energiøkonomisering og fundamentering. Vi vil vekk fra preget av midlertidighet og kortsiktighet. Derfor vil Svalbard Venstre utvikle byggeteknisk forskrift og arealplanen, slik at nye bygg får en varig kvalitet, bruker lite energi og er tilpasset et arktisk klima i endring. Den rimeligste og mest miljøvennlige energien er den man ikke bruker. Det er også viktig at reiselivets omfang og påvirkning styres og settes i sammenheng med byutviklingen.

  Svalbard Venstre vil:
  - Jobbe for å utvikle et attraktivt næringsområde på Hotellneset
  - Fremskaffe en bedre og mer oppdatert boligstatus
  - Legge til rette for at det bygges nok nye boliger, inklusive hybler
  - Jobbe for at midler fra havnedrift og reiseliv i større grad kan benyttes til fellesgodetiltak

 • Miljø

  Arktis har hele verdens oppmerksomhet og er i en særstilling når det gjelder effektene av klimaendringer og globale miljøutfordringer. Grepene vi gjør her vil bli lagt merke til. Det gir utfordringer, men også muligheter. Longyearbyen som utviklingsarena og utstillingsvindu er nettopp en slik mulighet. Svalbard Venstre vil bidra til å drive denne utviklingen i riktig retning, med en klar forventning til sentrale myndigheter om at dette er en del av det internasjonale ansvaret Norge har i Arktis.

  Svalbard Venstre vil:
  - Energiproduksjon på tak og fasader til nye bygg
  - Bedre finansieringsordninger for ENØK-tiltak
  - Jobbe for mer miljøvennlig ferdsel i byen

 • Skole, opplæring og sosiale forhold

  Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller med mål om å gi barna våre like muligheter i livet. Derfor er skole alltid en prioritet for Venstre. Gode og inkluderende oppvekst- og opplæringsvilkår er en av de viktigste oppgavene lokalpolitikken har ansvaret for. Et godt og forutsigbart barnehage-, SFO- og skoletilbud er helt avgjørende for å vedlikeholde og styrke familiesamfunnet i Longyearbyen.

  Svalbard Venstre vil:
  - Sikre stabile ressurser ved skole og barnehage
  - Sikre miljøarbeider- og støtteressurser
  - Bedre helsetilbud for ungdom
  - Styrke videregående tilbud
  - Sikre fortsatt kulturskoledrift

 • Næringsliv, forskning og utdanning

  Longyearbyen er i omstilling. Perioden med omfattende infrastrukturtiltak i form av store bygg- og anleggsprosjekter, har en ende. Samtidig er kullgruvedriften besluttet nedlagt. Longyearbyen må utvikles til å bli noe mer enn kun en ren reiselivsdestinasjon. Derfor er fortsatt næringsutvikling viktig for å få til både mangfold, bolyst og bli-lyst også på sikt. Lokalt næringsliv er svært viktig for service- og samfunnsfunksjonene i et isolert samfunn uten nabokommuner. Derfor skal forhold som lokal tilhørighet, lokalsamfunnsansvar, norske arbeidsbetingelser og anstendige kontraktsforhold prioriteres i næringsutviklingen. Svalbard Venstre er et kunnskapsparti. Vi ønsker mer forskning og flere studenter som blir her lenger og tar aktivt del i Longyearbysamfunnet.

  Svalbard Venstre vil:
  - Ha et ordnet og godt organisert arbeidsliv
  - At næringsaktivitet som er knyttet til Svalbard skal komme Longyearbysamfunnet til gode
  - Være en dyrevenn og jobbe for å finne løsninger for veterinærdrift
  - Sikre bedre, og mer bærekraftige logistikktjenester

 • Svalbardpolitikken

  Inkludert Svalbard – er Norge en stor havnasjon, og en arktisk supermakt. Norges prioritering av Longyearbysamfunnet må legge dette til grunn for utviklingen og gjøre det synlig for verden. Det vi gjør her i Norges nordligste region legges merke til, derfor bør ambisjonsnivået være høyt. Norge bør gå foran. Men samtidig som Longyearbyen har gått i retning av en kommunemodell, så er virkeligheten også at det på nasjonalt nivå ligger føringer utenfor lokaldemokratiets muligheter for kontroll.

  I lys av de svært krevende utfordringer både lokalsamfunnet og Norges svalbardpolitikk står overfor i tiden fremover, ikke minst sett i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen med en pågående krig i Europa, er det avgjørende at den gjensidige tilliten mellom lokalsamfunnet og Oslo styrkes. Innbyggerne i Longyearbyen har en særlig interesse av høy, gjensidig tillit på dette området. Derfor vil vi arbeide aktivt for en god dialog mellom lokalstyret og statlige myndigheter, både Sysselmesteren, sentrale virksomheter og departementer i Oslo. I denne dialogen er Svalbard Venstre opptatt av bedre å forstå statlige føringer og prioriteringer for Svalbard, samtidig som det er viktig at sentrale myndigheter forstår og viser respekt for lokalsamfunnets behov.

Kontaktpersoner