50 nye laksekonsesjoner med strengere miljøkrav

Venstre vil stille strenge miljøkrav ved tildeling av nye oppdrettskonsesjoner og lokalisering av disse, og intensivere forskningen på lukkede anlegg.

 

Setningen over er hentet fra Venstres program sentralt, og sier at Venstre vil gå foran når det gjelder å stille krav som vil gjøre oppdrettsnæringen miljøvennlig og framtidsrettet.

I Brønnøy Venstres program vil vi prioritere miljøvennlige, lavutslipps oppdrettsanlegg i vår kommune. Vi mener det er på tide at kravene omsettes i handling, og at det må stilles de samme kravene i hele Norge.

 

Brønnøy Venstre vil derfor at det utlyses 50 oppdrettskonsesjoner med strenge krav til miljø der anleggene kan dokumentere å være lusefrie og redusere andre utslipp med minst 60%

Teknonologien er allerede på plass, men det er i dag ingen nasjonale krav som bringer denne næringen i retning av å være en ren næring, og med det miljøfokuset som næringen må få på plass.

Med utlysing av slike miljø konsesjoner, vil vi i Norge gjøre et stort steg i riktig retning i en næring som for lenge har hatt et etter hvert dårligere og dårligere omdømme.

Onsdag forrige uke var klima og miljøminister Ola Elvestuen på besøk i Brønnøysund. Han fikk se hvordan verdens beste teknoligi er utviklet i regi av Akva Future og gründer Anders Næss.

De har drevet forskningsbasert oppdrett, og utviklet en teknologi som gjør oppdrett lusefritt og tilnærmet utslippsfritt. Teknologien holder ikke bare lus ute, men gjør også at alt sedimenterbart slam samles opp og føres til land, hvor den kan brukes til produksjon av biogass.

Anlegget slipper altså ikke ut noe som påvirker andre arter i sjøen, eller miljøet under og omkring anlegget. Teknologien er testet i alle slags forhold over mange år – og den holder.

Laksen som produseres i deres anlegg har også vesentlig mindre fysiske skader i slaktemoden alder. På grunn av kontinuerlig vannstrøm i mæren, får de jevnlig mosjon og trenger derfor ikke slankekur før slakting som i konvensjonelle anlegg. Begrepet miljølaks har et kommersielt potensial som kan utnyttes nasjonalt og internasjonalt for å øke tillit og annerkjennelse til næringen.

Det har ikke vært lus i anlegget, og dermed har det ikke vært behov for lusemiddel og andre medikamenter.

Luseproblematikken har vært en svøpe for oppdrettsnæringen, og er medvirkende til ensilasje/laksedød på over 10% og i noen tilfeller opp mot 20%. Dette er ikke bærekraftig verken kostnadsmessig, velferdsmessig, miljømessig og ikke minst omdømmemessig. Derfor vil miljøkonsesjoner, etter Venstres mening, være en god løsning som skal bringe denne næringen langt fremover, nasjonalt og internasjonalt. Men da må disse konsesjonene stille skikkelige krav og tildeles de fagmiljøene som kan vise til resultater i denne sammenhengen.

Venstre har allerede nedfelt dette i sitt program og vil sørge for strengere krav og mer miljøfokus i en næring som trenger det.

Venstre vil ha et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensning og miljø ivaretas.

Venstre vil sørge for tydelige krav til oppdrettsnæringen for snarest mulig å utvikle teknologi og driftsformer som får bukt med problemene knyttet til rømming, lus og forurensning fra merdene.

Brønnøy Venstre tar med forslaget et nasjonalt initiativ for å få denne store næringen inn i et nytt spor. Norge har en av verdens lengste kystlinjer. Forholdene langs den milde norskekysten har svært gode forutsetninger for å drive oppdrett. Spesielt på Helgeland er forholdene gode, med mildt klima og en godt egnet topografi. Vi har ren kyst som varemerke og ønsker å ta vare på den. Vi har også plass til mer oppdrett, men vi må regulere dette ut fra et miljøperspektiv og kreve bruk av teknologi som ikke påvirker miljøet i feil retning. På den måten kan man legge til rette for ei bærekraftig næring og stimulere til flere arbeidsplasser. På kort og lang sikt vil vi nok se et veldig godt konkurransefortrinn utvikle seg i form av et bedre omdømme.

 

For Brønnøy Venstre

 

Stig Arve Høyvik

Ordførerkandidat

 

Liv Astrid Bang

  1. kandidat

 

Kristian Warholm

  1. kandidat