Lokalt program 2019-23

Vestre Aker Venstre

Vestre Aker i vårt hjerte

Vestre Aker Venstre vil ha en fremtidsrettet utvikling av bydelen vår. Vestre Aker skal være en mangfoldig og inkluderende bydel hvor det er lett å leve miljøvennlig og alle barn får en god skolegang.

Kollektivtilbudet skal være så billig og bra at det er det naturlige valget for de fleste. Venstre vil gjøre det enklere å reise kollektivt til barnehager, skoler, jobb og andre steder i bydelen.

På skolen skal alle møte lærere som kan faget sitt, og som tilpasser undervisningen til hver enkelt elev. Skolen skal gi alle elever mulighet til å lykkes i livet, og Venstre vil satse på lærerne som gjør Osloskolen til landets beste skole.

Samfunnet er i stadig forandring. Bruk av smartteknologi og et aktivt samspill mellom frivillige organisasjoner, private aktører og kommunale tilbydere, kan forbedre hverdagen til innbyggerne i Vestre Aker. Bydelen skal systematisk innhente tilbakemeldinger fra brukere i alle aldre av tjenestene, og bruke kunnskapen til å forbedre dem.

Bydel Vestre Aker er i en utfordrende økonomisk situasjon. Kostnadsnivået er for høyt, samtidig som tjenestene må forbedres på flere områder. Et bedre aktivitetstilbud for barn, ungdom og eldre vil bidra til et godt samfunn for alle. Derfor vil Venstre prioritere de tjenestene som er viktigst for de som bruker dem, og stå for en ansvarlig pengebruk i bydelen.

 

Fremtidsrettet utvikling

Vestre Aker Venstre kjemper for en fremtidsrettet utvikling av Vestre Aker. Vårt mål er en mangfoldig og inkluderende bydel, hvor det er lett å leve miljøvennlig. Bedre tjenester og et godt aktivitetstilbud for barn, ungdom og eldre vil bidra til et varmt og inkluderende lokalsamfunn. Et brukervennlig kollektivtilbud som letter tilgang til barnehager, skoler, jobb og tjenestetilbud, vil gjøre det lettere å være en aktiv og miljøvennlig medborger. Samfunnet er i stadig forandring og vi må innføre morgendagens løsninger.

Vestre Aker Venstre vil:

 • Ikke låse seg inn i ideologi og prinsipper som hindrer fremtidsrettet utvikling av Vestre Aker
 • Være åpen for bruk av smartteknologi og nye løsninger fra private aktører som kan forbedre hverdagen og livene til innbyggerne i Vestre Aker

Miljøvennlig

Miljøet er der vi lever livene våre, det er luften vi puster inn, skogen vi går i og omgivelsen vi omgir oss med. Venstre mener at et godt miljø er den aller beste forutsetningen for et godt liv. Hensynet til miljøet må settes i førersetet også i Vestre Aker. I dagens samfunn belaster vi naturen og miljøet alt for kraftig og Venstre ønsker derfor å treffe tiltak som reduserer belastningen. Transport er kilden til mye forurensning og Venstre ønsker derfor at kollektivtilbudet skal oppleves som attraktivt, billig og enkelt for alle innbyggere. Vestre Aker Venstre vil gjennomføre tiltak som gjør Oslo til en beboervennlig miljøby.

Vestre Aker Venstre vil:

 • Redusere prisen på månedskort til 590 kroner
 • Doble hyppighet av avganger på Frognerseterbanen
 • Skaffe flere fleksible og miljøvennlige matebusser gjennom bydelen
 • Innføre kollektivtaxi
 • Bygge flere fortau i Bydel Vestre Aker
 • Bygge flere sammenhengende sykkelveier i Bydel Vestre Aker
 • Skaffe flere ladestasjoner for elbiler i bydelen
 • At miljøhensyn skal prioriteres i utviklingen av Vestre Aker
 • Ta vare på “de små stedene” og “hundremeterskogene” i bydelen
 • Opprettholde vernet av Husebyskogen

 

Gode tjenester

Bydel Vestre Aker står i en utfordrende situasjon i dag fordi kostnadsnivået i tjenesteproduksjonen er for høyt, samtidig som tjenestene må forbedres på flere områder.

Bydel Vestre Aker må levere bedre tjenester gjennom et aktivt samspill mellom frivillige organisasjoner, private aktører og kommunale tilbydere.

Vestre Aker bydel bør oppleves som en demokratisk og lyttende bydel. Derfor vil Venstre at bydelen systematisk skal innhente tilbakemeldinger fra brukere av tjenestene i alle aldre. Tilbakemeldingene skal ligge til grunn for videreutvikling av tjenester i bydelen. Brukere av tjenester skal ha kontroll på delingen av persondata – dette skal også gjelde for barn.

 

Skole og barnehage

Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem muligheten til å skape sin egen fremtid og en skole der de blir sett, føler mestring og får utfordringer. Ingen elever er like, men alle skal ha like muligheter.

Vestre Aker Venstre vil:

 • Ha god barnehagedekning i hele bydelen, både offentlig og privat drevet
 • At barnehagene skal være der folk bor – det minker også behovet for transport
 • Bygge ny grendeskole på Voksentoppen
 • Jobbe for at skolene i Vestre Aker kan benytte Røa bad
 • Gi alle barn i bydelen tilpasset og direkte informasjon om hva barnevernet er og hvor de kan få hjelp hvis de har det vanskelig
 • At barn skal ha tilpasset informasjon om hva voksne ikke har lov til å gjøre med dem
 • La barn få mulighet til å gi tilbakemeldinger til skolene på undervisningen og hvordan de lærer best

 

Ung i bydelen

En god oppvekst varer hele livet. Investering i barn og unge er en god investering – både i dag og for fremtiden. At alle unge blir inkludert og har muligheter for deltagelse i fritidsaktiviteter, er viktig for Venstre.

Vestre Aker Venstre vil:

 • Introdusere fritidskort på 5000 kroner i året til alle i alder 12 – 18 år
 • Innføre gratis kollektivtransport for alle barn til og med det året de fyller 18 år
 • Øke banekapasitet for idrettslaget Try
 • Støtte videreutvikling av Gressbanen
 • Ha undervarme på Røa Idrettsplass

 

Helse

Venstre vil sikre gode helse og omsorgstjenester til bydelens innbyggere. For barn og unge er lett tilgjengelige tjenester særlig viktig for å fremme god helse. Brukerstyrte og individuelt tilpassede omsorgstjenester kan fremme bedre livskvalitet.

Vestre Aker Venstre vil:

 • Gi alle barn i bydelen god tilgang til helsesøster og psykolog-helsetjeneste
 • Forbedre eldreomsorgen i hjemmet og på sykehjem, samt styrke dagsentrene
 • Gi brukere av helsetjenester kontroll på bruk og deling av personopplysninger
 • Jobbe for å etablere demenslandsby på den tidligere sivilforsvarstomten på Midtstuen
 • Forbedre drift og avtaler innen helsetjenester i bydelen, ved blant annet å forsterke hjemmetjenesten med egne leger, eller å legge til rette for fastleger og private legetjenester på videokonsultasjon eller hjemmebesøk

 

Servicetilbud

Venstre vil skape gode møteplasser for folk i bydelen og bevare områdets egenart. Vi vil forbedre og styrke lokale butikker og andre servicetilbud i bydelen. Venstre vil legge særlig til rette for at gründerbedrifter og lokale initiativ kan blomstre.

Vestre Aker Venstre vil:

 • Ta vare på og forbedre det varierte butikkmiljøet ved Røa-krysset og Vinderen-krysset
 • Sikre et variert servicetilbud ved sentrumsutviklingen av Røa, Slemdal og Smestad
 • Sikre arealer på bakkeplan for kultur, handel, service og næring på Røa, Slemdal og Vinderen
 • Foreslå kulturhus, forsamlingslokale, bibliotek, ungdomssenter og flerbrukshall i Vestre Aker, på “blindeskoletomten” på Huseby
 • Utrede muligheten for en mathall på Vinderen

 

Samferdsel og byutvikling

Venstre ønsker å legge til rette for økt bruk av kollektivtrafikk slik at flere kan la bilen stå. Dette vil skape bedre vilkår for transport på buss. Selv om busslinje 46 fikk flere etterlengtede avganger i 2018, gjenstår det omfattende forbedringer i busstrafikken og Venstre vil jobbe for disse forbedringene.

 

Venstre verdsetter småhusområdene i Vestre Aker samtidig som vi åpner for balansert byutvikling i tråd med innbyggernes ønsker og utbygging av kollektivtrafikk.

Vestre Aker Venstre vil:

 • Åpne for å utvikle kjerneområdene ved T-banestasjonene Slemdal, Smestad og Røa, samtidig som man bevarer omkringliggende, etablerte småhusområder
 • Redusere utnyttelsesgraden i Småhusplanen
 • Forbedre trafikksikkerheten for skolebarn
 • Bygge fortau langs skoleveier
 • Få på plass flerplanskryss på Vinderen og Slemdal
 • Bygge lang Røatunnel snarest
 • Forlenge Frognerseterbanen til Tryvann Vinterpark
 • Bygge Diakonhjemmet T-banestasjon på Frognerseterbanen
 • Åpne Gulleråsen T-banestasjon i retning sentrum
 • Utarbeide en helhetlig plan for Voksenkollen
 • Innføre beboerparkering der det er et klart ønske fra beboerne i området, eventuelt i kombinasjon med parkeringsforbud på den ene siden av veien eller veier med totalt parkeringsforbud
 • Legge press på kommune og utbygger for å snarest realisere fortauet som er regulert langs Voksenkollveien

 

Skatter og avgifter

Eiendomsskatten på bolig som ble innført av byrådet i 2016 oppleves som en unødvendig belastning. Regnskapene til Oslo kommune viser at eiendomsskatten for bolig ikke er nødvendig for å sikre god og forsvarlig drift av kommunen. Venstre vil derfor fjerne eiendomsskatt på bolig senest innen 2023.

 

Inkluderende bydel

Vestre Aker har kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Vestre Aker Venstre vil åpne for at bydelen skal ta ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Vi vil skape en raus og inkluderende bydel.

Fritidsklubben og familiesenteret på Hovseter må bestå og utvikle seg videre.

De frivillige organisasjonene i Vestre Aker bidrar til å gjøre bydelen inkluderende, og Venstre ønsker derfor å videreføre og utvikle bydelens samarbeid med disse.

Vestre Aker Venstre vil:

 • At bydelen tar sin del av ansvaret når det gjelder å hjelpe mennesker i nød
 • Gi alle innvandrere i bydelen rask og god språkopplæring slik at integreringen og jobbmulighetene styrkes
 • Sikre en engasjerende og innholdsrik fritidsklubb for ungdom på Hovseter
 • Bidra med ressurser til lavterskel fritidstilbud i nærmiljøet og andre møteplasser med lav terskel, slik som familiesenteret på Hovseter
 • Legge til rette for at alle som bor i Vestre Aker får gode og rike liv
 • Ha flere møteplasser for aktive voksne
 • Inkludere frivillige organisasjoner mer i integreringsarbeidet og ungdomsarbeidet