Indre Fosen Venstre sitt program til kommunevalget 2019

Oppvekst

Venstre vil at kommunen sammen med de i nærmiljøene skal bidra til å opprettholde det positive, engasjerende og utviklende oppvekstmiljøet vi har i de ulike grendene i Indre Fosen.

Vi vil:

 • bygge ny 1-10 skole på Stadsbygd og ny barnehage i Vanvikan
 • prioritere tidlig innsats med flere voksne barn i barnehage og i de første skoleårene.
 • jobbe for en inkluderende skole der alle skal føle at de hører til og opplever #inkluderemere
 • arbeide for gang og sykkelveier ved alle skoler og tettsteder.
 • sikre et godt og tilstrekkelig helsesøstertilbud til ALLE

 

Helse og Omsorg

Vi må sette fokus på fremtidige utfordringer i helsetjenesten og hvordan komme disse best mulig i møte. Vårt krav er at vi klarer å gi god nok omsorg til de som trenger det – når de trenger det. Så blir det opp til oss politikere å sørge for at våre fantastiske ansatte har forutsetningene til å møte det kravet.

Vi vil:

 • sikre bedre samhandling og et helhetlig tilbud mellom helsetjenestene i kommunen.
 • prioritere forebyggende helsetjenester, som for eksempel fysioterapi, ergoterapi, psykisk helse og rus, som igjen vil bidra til å dempe trykket på tunge tjenester..
 • Arbeide for mindre uønsket deltid i helsesektoren.

 

Næring og utvikling

Venstre vil sikre et variert næringsliv og legge til rette for økt verdiskaping innen industri, handel og landbruk ved å jobbe for lavere avgifter og bedre støtteordninger. Venstre ønsker at Indre Fosen skal bli en JA kommune for folk med ideer til å skape arbeidsplasser og alternative næringer. Vi vil ha en utvikling som skaper bolyst og attraktive bomiljø.

Vi vil:

 • utarbeide en plan for eiendomsforvaltning og drift av kommunal eiendom.
 • bedre støtten til småskalaprodusenter og stimulere til alternative inntektskilder
 • legge til rette for unge bønder
 • stimulere til aktive sentrum med fokus på handel og aktivitet.
 • øke antall lærlingeplasser.
 • jobbe med bolyst og tiltrekke oss folk som ønsker å bo landlig men jobbe i byen.

 

Miljø og klima

Venstre ønsker at Indre Fosen skal være en foregangskommune når det gjelder miljø og miljøprofil.

Vi vil:

 • stille høye krav til miljøhensyn og bruk av ny teknologi ved kommunale innkjøp og tjenester.
 • bygge ut ladenettverk for elbil
 • fortsette jobben mot plast i havet
 • si nei til landbasert vindkraft. (miljø er mer enn energi)
 • at alle skoler og barnehager skal bli sertifisert som miljøfyrtårn.

Valgprogram 2019