Hvor stort skattetrykk tåler Øksnes kommune sine innbyggere?

Gro Lagesen

Norske boligeiere vil få en sjokkøkning i avgifter til vann og avløp som vil komme på toppen av eiendomsskatten.

På linje med eiendomsskatten er kommunale avgifter noe boligeierne ikke kan velge bort.

Eier du et hus må du betale selv om du er minstepensjonist med marginal økonomi.

Regningen for vann og avløp kommer til å stige dramatisk i årene som kommer. Når dette går opp for folk flest, spår Huseiernes Landsforbund et opprør likt bompengeopprøret. Dette framkommer i artikkelen; Norske boligeiere vil få en sjokkøkning i avgifter til vann og avløp

Omkring 280 milliarder kroner må investeres i vann og avløp i norske kommuner frem til 2040 for å dekke opp etterslep i vedlikehold.

Ifølge Huseiernes Landsforbund ligger det en kostnadsbombe og venter på norske husstander. De har beregnet hvordan det vil slå ut i økte gebyrer dersom husstandene skal betale for dette. For Øksnes vedkommende vil det for den enkelte husstand gi en merkostnad pr. husstand på kr.22.000

Vann, avløp, renovasjon og feiing er underlagt det som kalles selvkostregime. Det innebærer at boligeierne finansierer drift og investeringer via de kommunale avgiftene.

Man kan gi de med dårlig råd bunnfradrag når det gjelder eiendomsskatten, men i henhold til vass – og avløpsanleggslova må « ein fast eigedom som har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, anten beinveges eller gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og avløpsgebyr til kommunen». Sagt med andre ord må huseierne betale dette av egen lommebok.

Vi kan ikke ensidig velte store utgifter over på våre innbyggere.

Det samlede skatte– og avgiftstrykket vil bli for stort, og de mest sårbare blant oss vil føle utfordringen aller mest på kroppen.

Dette går ikke på hvorvidt vi vil ha gode kommunale tjenester eller ikke. Vi vil alle ha det, men vi har forskjellig holdning til hvordan de kommunale tjenestene skal finansieres.

Øksnes Venstre har presentert et opplegg for hvordan vi skal finansiere velferdstjenestene uten at det blir en merbelastning på for den enkelte Øksnesværing

  • Vi vil avvikle eiendomsskatten delvis ved hjelp av utbytte fra eget havnevesen som det nå ved lov er åpnet opp for.
  • Vi vil benytte en prisgunstig finansieringsordning som mange kommuner og fylkeskommuner benytter.
  • Vi vil bruke bl.a. Havbruksfondet til egenkapitalfinansiering ved nye investeringer i stedet for å overføre penger fra drift til investeringer.
  • Øksnes har i liten utstrekning samarbeidet med andre kommuner for å få til besparelser. Slikt samarbeid har vist seg å være fordelaktig for mange kommuner både når det gjelder økonomi og kvaliteten på tjenestene vi alle er avhengige av. Her må Øksnes være den kommunen som setter seg i førersetet og leder an i dette viktige arbeidet.

Vi har presentert forslaget mer utførlig i innlegget; Slik skal vi fjerne eiendomsskatten i Øksnes!

Øksnes Venstre er helt åpen på hvordan vi vil fjerne eiendomsskatten uten å kutte i velferdstilbudet, og uten å basere oss på at vi over natten, eller ved aktiviteter om natten, skal øke folketallet.

Imidlertid er det viktig å snu folketallsutviklingen ved å skape nye bærekraftige arbeidsplasser – et arbeid som må intensiveres. Den løsningen vi har presentert kan gi oss nødvendig handlingsrom i en periode på 4 – 5 år.