Program 2019-2023

Kommunestyreperioden 2019- 2023 vil bli preget av målrettet arbeid for alle ansatte og politikere i Brønnøy kommune for å sikre en fortsatt god økonomisk styring og god tjenesteyting til innbyggerne. Det viktigste arbeidet for Brønnøy Venstre vil være å sikre innbyggerne i alle livets faser gode levekår. En kommune må ha nødvendig tillit mellom styre og administrasjon, i tillegg til økonomisk handlekraft for å være i stand til å utføre sine oppdrag.

Brønnøy Venstre ønsker endringer i kommunestrukturen på Sør-Helgeland, og vil i kommende periode ta initiativ til dette.

Brønnøy Venstre vil jobbe for en mer styringsdyktig organisasjon. Dette innebærer at kommunestyret skal være et strategisk styre og administrasjonen skal iverksette planer og tiltak. For Brønnøy Venstre er det viktig at åpenhet og respekt skal prege vårt politiske arbeide og samarbeidet med administrasjonen og de ansatte.

Brønnøy Venstre vil sørge for en ytterligere reduksjon i eiendomsskatten.

Miljø

Brønnøy Venstre skal fremme miljøperspektivet i Brønnøy kommune. Vi mener miljø, tilgjengelighet og bærekraft skal gjennomsyre det vi arbeider for og gjennomfører politisk i Brønnøy. For å fremme miljøperspektivet skal Brønnøy Venstre:

 • Sikre sjøarealer til tradisjonelle fiskerinæringer på østsiden av Brønnøyhalvøya, altså Skillebotn og Torgfjorden. Brønnøy Venstre ønsker, sammen med kompetansemiljøer, å finne andre sjøarealer i kommunen til formål oppdrett.
 • Venstre vil stille kriterier for oppdrettsnæringen som balanserer hensynet til vekst og miljø
 • prioritere miljøvennlige lavutslipps oppdrettsanlegg
 • fortsette det gode arbeidet med ENØK- tiltak i Brønnøy kommune
 • legge enda mer til rette for syklende og gående
 • legge til rette for mer vannkraftproduksjon med lite inngrep i naturen, i stedet for vindkraft. Småkraft stasjonene i Tosbotn er et godt eksempel
 • El-sykkel bibliotek som låner ut el-sykler for lempe på parkeringsutfordringer

 

Næring / verdiskaping

Livskvalitet og bolyst har sitt utspring i interessante og trygge arbeidsplasser. Venstre ønsker å legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser og bedriftsetableringer i kommunen for å skape vekst og utvikling.

For å få til dette mener Brønnøy Venstre at det er riktig å styrke det kommunale næringsarbeidet. I tillegg er det riktig å utvikle næringsarbeidet i samarbeid med lokale næringsforeninger under den forutsetningen at det må være kommunen som har hånd om den offentlige pengestrømmen til formålet. Næringsarbeidet skal sørge for at ressurser og satsninger dit det gir mest effekt i henhold til gjeldende næringsplan. Brønnøy Venstre skal ellers legge til rette for nyetableringer og verdiskaping i næringslivet ved å:

 • etablere eget næringsstyre i kommunen som er partssammensatt mellom politikk, representanter for næringslivet og administrasjonen.
 • effektivisere behandling av søknader gjennom digitalisering
 • Legge til rette for at lokalt næringsliv kan delta i bygge- og utviklingsprosjekter i kommunal regi
 • sørge for at næringsarealer gjøres tilgjengelig for nye og eksisterende bedrifter i kommunen.
 • legge til rette for oppdrettsnæringen med tilgjengelig næringsareal på land og bærekraftige sjøarealer for miljøvennlig oppdrett.

Brønnøy Venstre ønsker også å få revidert strategisk næringsplan med tilhørende handlingsplan innen utgangen av 2019.

Oppvekst og fritid

Det er helt avgjørende for barn og foresatte at en kommune sørger for gode barnehager og skoler for de yngste av våre innbyggere. I tillegg til er det viktig å stimulere til en aktiv og oppegående frivillig sektor. I Brønnøy kommune drives det godt oppvekstarbeid og i frivillig sektor gjøres det en solid jobb for å skape gode fritidstilbud gjennom ulike lag og organisasjoner. Brønnøy Venstre skal legge til rette for endra bedre oppveksttilbud ved å:

 • sikre et godt og trygt skolemiljø for alle elever.
 • løpende vurdering av skole- og barnehagestrukturen.
 • la barn i Rodal, Trælnes og Brønnøys del av Dalbotn krets få gå i barnehage og skole i Sømna kommune dersom de ønsker det.
 • opprettholde 50% søskenmoderasjon i barnehager.
 • sørge for relevant videreutdanning for pedagoger i kommunen.
 • styrke skole og barnehage med spesialpedagoger og vernepleiere – la læreren være lærer.
 • fortsette og videreutvikle arbeidet med digitale verktøy i Brønnøyskolen.
 • forplikte kommunen i et samarbeid med næringsforeninger og opplæringskontor i arbeidet med å skaffe lærlingeplasser.

Brønnøy Venstre vil iverksette en helhetlig plan for oppvekstsektoren med tilhørende satsningsområder innen juni 2020.

 

Samferdsel

I en geografi som Sør- Helgeland er kommunikasjon og samferdsel en viktig faktor for innbyggerne. Helgelandskysten må knyttes bedre sammen for å sørge for et godt helsetilbud og et variert utdannings- og arbeidsmarked. Internt i regionen og kommunen vil gode kommunikasjoner føre til mer kollektiv ferdsel, noe som er bra for miljøet. Brønnøy Venstre vil arbeide for å bedre kommunikasjonen i og til kommunen ved å:

 • arbeide for en ny og bedre Tosenvei som gir innbyggerne på Sør- Helgeland bedre tilknytning til E6 og kortere reisevei til det nye sykehuset
 • gjennomføre planlagt utbedring på eksisterende innfartsvei til Brønnøysund, herunder rundkjøringen, påkjøringsfelt og planfrie overganger på Salhus.
 • full veibredde gjennom Skarsåsen med gang- og sykkelvei til Skille
 • flere ladestasjoner for el- biler i sentrum og ved nybygg i sentrum
 • ruste opp sykkel- og gangveinettet
 • arbeide for lengre åpningstid på sambandet Holm – Vennesund.
 • i samarbeid med Avinor og næringslivet se på utviklingsmuligheter for lufthavna- ”En flyplass for framtida.”

For å stå sterkere i forhold til prioriteringer i fylke og stat ønsker Brønnøy Venstre å samarbeide med nabokommuner på Sør- Helgeland og ellers i regionen Helgeland for å få til felles prioriteringer når det gjelder samferdselssatsninger i regionen.

 

Helse og omsorg

En av de viktigste kommunale oppgavene er å drifte helse og omsorgstjenester. For innbyggerne er det svært viktig å ha et velfungerende helsetilbud som er trygt og forutsigbart. Eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og det er viktig at hjemmetjenesten har ressurser som kan sørge for at det skjer. Brønnøy Venstre skal sørge for et best mulig helsetilbud til alle innbyggere i kommunen. Brønnøy Venstre ønsker å gjøre dette ved å:

 

 • Brønnøy Venstre vil ha ett nytt sykehus lokalisert sør for Korgfjellet
 • å realisere etablering av distriktsmedisinsk senter med polikliniske tjenester innen røntgen, medisin og gynekologi m.fl. i samarbeid med helseforetaket
 • beholde dagens akuttmedisinske tilbud med ambulansehelikopter
 • å samarbeide med helseforetaket om best mulig akuttjenester.
 • fortsatt jobbe for en god og riktig dimensjonert hjemmetjeneste slik at flere kan bo hjemme så lenge som mulig.
 • sørge for attraktive arbeidsplasser i helsesektoren ved å fremme heltidskulturen.
 • legge til rette for kompetansehevende tiltak i helsesektoren
 • følge boligsosial plan og bygge flere tilrettelagte boliger.
 • legge til rette for at frivillige gjennom besøkstjeneste, ledsagere og frivillighetssentralen, kan få flere oppgaver
 • legge til rette for tilpasset aktivitet for de som ikke kan ta del i det ordinære arbeidsmarkedet.
 • følge opp helse – og omsorgsplanen vedtatt i april 2019.
 • sette fokus på tiltak innenfor rus og ungdomspsykiatri

Kultur og fritid

I et velfungerende samfunn er det viktig å ha gode kultur- og fritidstilbud. For å få til dette er kommunen avhengig av lag og foreninger med ulike formål og nedslagsfelt i tillegg til kommunale kulturtiltak. Dette gir variasjon og bredde i tilbudet til innbyggerne. Fremme betydningen av frivillig arbeid i alle prioriteringene som gjøres i kommunen. Brønnøy Venstre vil satse på kultur og fritid ved å:

 • oppgradere Samfunnshuset til kommunalt/regionalt kulturhus.
 • legge til rette for den kommunale kulturskolen i det nye Samfunnshuset.
 • stimulere og verdsette frivillig arbeid ved å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor.
 • Brønnøy kommune skal være en aktiv støttespiller til arrangementer.
 • stille arealer til disposisjon til kultur og idrettsformål.
 • opprettholde gratis leie av kommunale anlegg til barn og unge.
 • Støtte nærmiljøklubber, og realisering av nærmiljøanlegg og idrettsanlegg.
 • Jobbe for oppgradering av samfunnshuset med 25 meters svømmebasseng

 

Brønnøy Venstre vil se nærmere på behov sammen med lag og foreninger og i samarbeid med disse utarbeide forslag til tiltak for frivillig sektor. Frivillig sektor og kommunens kulturtilbud skal være en del av en helhetlig oppvekstplan.