Spørsmål fra Fagforbundet

Spørsmål og svar fra Brønnøy Venstre

JA

page2image5852656

page2image5071568

NEI

1.

Kommer ditt parti til å jobbe for at det skal være folkeavstemning om kommunesammenslåing?
Kommentar:Brønnøy kommune har vedtatt sin støtte til å slå seg sammen med andre kommuner på Sør-Helgeland. Folkeavstemning er derfor unødvendig.

X

2.

Vil ditt parti jobbe for at eldre får den hjelp og støtte de trenger gjennom hele alderdommen?

X

page2image5803568

3.

Vil ditt parti jobbe for å sikre nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger?

page2image5858896

X

page2image5859728

4.

Vil ditt parti at kommunen skal følge arbeidsmiljøloven fra 2005 og ikke benytte seg av de forverringer som ligger i den reviderte arbeidsmiljøloven?
Kommentar: Som ombud kan ikke Venstre tillate at kommunen ikke følger siste revisjon av en lov. Men dersom spørsmålet håndtering av gjelder midlertidige ansettelser, vil Venstre være svært kritisk til bruken av slike avtaler. Det må tilføyes at både ansettelser og oppsigelser skal følge AML reguleringer.

page2image5776736

5.

Vil ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenestene i kommunen?
Kommentar: Verken Venstre eller undertegnede bruker begrepet privatisering i forbindelse med tjenester. Privatisering er et begrep som brukes i plan og byggesaker. Konkurranseutsetting derimot, er en mulighet en kommune har for å vekte egen virksomhet. Det er også viktig for en kommune å spille på lag med næringslivet og være en profesjonell innkjøper av varer og tjenester, der det er mulig å spare penger uten å gå på akkord med kvalitet og sikkerhet.

page2image5788384

6.

Kommer ditt parti til å jobbe for å få til en heltidskultur i kommunen?

Kommentar: Selvsagt vil vi det. Brønnøy brukte over 15 millioner kroner i 2018 for å dekke vikarer og deltid.
Venstre bruker begrepet ufrivillig deltid i sitt program.

X

page2image5861808

7.

page2image5864928

Vil ditt parti jobbe for å sikre alle barn og unge en trygg oppvekst, med nok lærere og andre profesjoner i skole og barnehage?

page2image5882400

X

8.

Vil ditt parti sikre at kommunen og næringslivet tilbyr læreplasser til alle som trenger det?
Kommentar: Venstre vil at kommunen må bli best i klassen til å ta inn lærlinger. På dette feltet er det private næringsliv langt foran.

page2image5885520

page2image5886352

9.

Vil ditt parti jobbe for å sikre en desentralisert og variert skolestruktur med videregående opplæring som ivaretar hele fylket?

X

page2image5889056

page2image5069776
page3image3874560

10.

Vil ditt parti jobbe aktivt opp mot fylkeskommunen for å sikre et godt tilbud på videregående skole? Kommentar: Venstre vil være klar i sin tale overfor fylkeskommunen sin behandling av oss som ligger langt sør i fylket. Dette gjelder både på utdanning og ikke minst på samferdsel.

X

page3image7911536

page3image5110096

11.

Vil ditt parti jobbe aktivt for å få tannhelse inn som en del av egenandels ordningen?
Kommentar: Venstre vil gjennomgå refusjonsordningene for å inkludere lavinntekstgrupper og innføre en høykostnadsbeskyttelse i tannbehandlingen.

Venstre vil videreføre et fylkeskommunalt/regionalt ansvar for tannhelsetjenesten, men åpne for kommunal drift der det ikke forringer det regionale tilbudet.

X

12.

Vil ditt parti arbeide for å styrke og utbedre tillitsvalgtes mulighet til å utøve medbestemmelse i kommunen? gjennom å arbeide for at adm.utvalget igjen blir et politisk organ og å sikre at avtale om trepartssamarbeid blir overholdt?

Kommentar: Venstre skiller mellom politisk medvirkning og ansattes medvirkning. AML dekker ansattes rettigheter i forhold til sin arbeidsplass.

page3image5897376

13.

Vil ditt parti stille krav i anbudsprosesser om krav til tariffavtale, offentlig pensjonsordning og læreplasser hos tilbyder?Kommentar: Vi har et næringsliv som er flinke til å satse på rekruttering. I tillegg er reglene for offentlige anskaffelser innrettet slik at tilbydere må ha lærlinger og være godkjent lærebedrift for å kunne gi tilbud til kommunen.

page3image7869936

14.

Vil ditt parti aktivt arbeide for å innføre et reglement mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og at tiltakene i slikt reglement skal gjelde alle sektorer i kommunen.
Kommentar: Venstre vil som ombud se til at kommunen ikke driver kriminell virksomhet. Dette vil også følges opp i eventuelle avtaler med underleverandører til kommunen.

page3image7873056 page3image7875136