Bamble Venstre, skriftlig fremlegg til debatt i regi Mental helse 29.08.19

Bamble Venstre beklager at vi ikke kan stille til debatt hos dere i kveld. Vi håper å få en anledning om ikke lenge til å delta i en annen debatt i regi Mental helse. Tematikken opptar oss i Bamble Venstre sterkt, og vi er av de lokale partiene som jobber for å få på plass ressurser for et forsvarlig lavterskeltilbud.

Vi er opptatt av å tilrettelegge for arenaer i kommunen som gir oss innbyggere generelt en mulighet for bedre psykisk velvære, ved å ivareta tilgang til grønne lunger i nærområdet og frie områder. Vi vil forebygge ensomhet ved å bidra til at vi får lokale, hyggelige møteplasser, som småcafeer og lekeplasser, og støtter opp om og jobber for å legge til rette for flere aktivitetsarenaer for unge og voksne. Vi er opptatt av unge og deres muligheter for en verdig inngang inn i voksenlivet, og arbeider for å finne gode virkemidler her. Vi tror for eksempel at å skifte fokus fra kun oppfølging enkeltvis i helsesektoren i ettertid, til også forebyggende ved grep for skolen som kan gi trygge lærere i undervisningen, kan ha positiv effekt.

Bamble Venstre vil at mennesker med psykiske plager og lidelser skal få hjelp så tidlig som mulig, nært hjemmet. Derfor vil vi at Bamble kommune har fokus på et psykisk lavterskeltilbud hvor psykolog er en del av tilbudet. Bamble Venstre har derfor kjempet for å få på plass en egen psykolog i kommunen og har fått gjennomslag for dette på budsjettet fra 2019.

Psykologforeningen anslår at rundt 70.000 barn og unge mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse som trenger behandling. Ungdata har også undersøkt behovene og påvist en stor økning av ungdom i Vestfold og Telemark som opplever psykiske plager. I det siste har det vært sterkt fokus på Unge Venstres kampanje om en ny ruspolitikk. Venstre er ikke for legalisering av narkotika, men vi ønsker en gjennomgang av narkotikaloven.

Bamble Venstre mener videre det må rettes inn særlig innsats på å styrke kommunenes kompetanse på forebygging av selvmord, og hjelp og oppfølging til personer som har gjort forsøk på selvmord og de pårørende. Vi mener at forebygging, behandling og rehabilitering først og fremst bør skje på kommunalt nivå og på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). I tillegg vil Bamble Venstre ha poliklinikker og ambulante team som jobber sammen med kommunene. Bamble Venstre mener terskelen må være lav så man kan få psykisk helsehjelp der man bor uten henvisning fra fastlege.

Bamble Venstre vil:

  • at alle skal ha tilgang på en kommunepsykiater eller -psykolog
  • at kommunene skal satse mer på forebygging og tidlig innsats
  • gjøre det mulig å få psykisk helsehjelp på kommunalt nivå
  • styrke forskningsinnsatsen i psykisk helse
  • styrke kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten
  • integrere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i skolehelsetjenesten
  • styrke tilbudet for pårørende til mennesker med psykiske lidelser
  • utarbeide en tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helseetterfulgt av en økonomisk forpliktende opptrappingsplan
  • styrke tilbudet om medikamentfri behandling innenfor psykisk helse slik at pasienter i størst mulig grad kan velge selv