13 grep for flere kvinnelige gründere

Trine lanserer plan for flere kvinnelige grundere
– Det blir flere kvinnelige gründere i Norge, men det går for sakte. Næringslivet trenger mer mangfold og likestilling for å skape større verdier, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V)., Foto: Mona Lindseth/Venstre

Regjeringen lanserte mandag en handlingsplan med 13 tiltak som skal gjøre det enklere for kvinner å starte egen virksomhet og få den til å vokse.

– Gjennom handlingsplanen vil vi bidra til at flere kvinner etablerer virksomhet, sier likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Mer kunnskap og enklere å finne frem

Flere av tiltakene viser til behovet for mer kunnskap om dagens situasjon, enklere oversikt over hvilke virkemidler som finnes og hvordan de treffer kvinnelige gründere. I mange av tiltakene vil regjeringen derfor kartlegge, vurdere og utrede situasjonen.

Blant annet vil regjeringen gå gjennom alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende.

Den vil også utrede en ordning der selvstendig næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet.

Regjeringen vil også utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag.

Mer om Venstres gründerpolitikk

–Næringslivet trenger mer mangfold og likestilling for å skape større verdier

Selv om antallet gründere øker, er kvinneandelen fortsatt lav. En rapport fra Menon Economics om kvinnelig entreprenørskap (PDF) viser at blant de som ønsker å starte egen bedrift er 45 prosent kvinner. Av de som faktisk gjør det er andelen på 33 prosent. Og av de som er overlever etter fem år er andelen bare 19 prosent.

– Det blir flere kvinnelige gründere i Norge, men det går for sakte. Næringslivet trenger mer mangfold og likestilling for å skape større verdier, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

– Gjennom handlingsplanen vil vi bidra til at flere kvinner etablerer virksomhet, og får større innflytelse over de beslutningene som tas i næringslivet. Å jobbe for likestilling og med å fremme flere kvinnelige gründere er god politikk, sier likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Liste over tiltakene i handlingsplanen

 • Tiltak 1: Regjeringen vil kartlegge hvordan virkemidlene fordeler seg på kjønn og etablere felles standarder sånn at vi kan ha oversikt over hvor mye støtte som går til kvinnelige gründere
 • Tiltak 2: Regjeringen vil få bedre statistikk over etablerere, inkludert bedre oversikt over hvordan de fordeler seg på kjønn
 • Tiltak 3: Regjeringen vil finansiere Global Entrepreneurship Monitor for 2019, noe som gir sammenlignbare tall på tvers av land
 • Tiltak 4: Regjeringen vil vurdere om man kan bruke andre kriterier i tillegg til alder for virkemidler som støtter unge virksomheter
 • Tiltak 5: Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
 • Tiltak 6: Regjeringen vil kartlegge entreprenørskapsundervisning og behovet for eventuelt å styrke denne innenfor de helsefaglige utdanningene
 • Tiltak 7: Regjeringen vil følge opp Stortingsmeldingen om helsenæringene
 • Tiltak 8: Prioritere sektorer som helse, omsorg, undervisning og kultur og tilgang til offentlig marked
 • Tiltak 9: Regjeringen vil vurdere flere tiltak som mobiliserer flere kvinner til å nå opp i konkurransen om virkemidlene
 • Tiltak 10: Regjeringen vil vurdere Kapitaltilgangsutvalgets utredning og anbefalinger og prioritere skatte- og avgiftsendringer som styrker vekstevnen i økonomien, letter omstilling og skaper nye arbeidsplasser
 • Tiltak 11: Regjeringen vil utrede muligheten for forskyvning i forfallsterminene for selvstendig næringsdrivende og småbedrifters skatter og sosiale avgifter, samt utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag
 • Tiltak 12: Regjeringen vil foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, og utrede en ordning der selvstendig næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet
 • Tiltak 13: Regjeringen vil vurdere å innføre en ordning med gründervisum for å trekke kapital og innovasjonskraft til Norge