Miljø og klima – samme sak

Valgdagen nærmer seg, og det pøses ut valgkampløfter på alle kanter. Det nye moteordet er klima. Det er sågar sagt at vi må velge klima fremfor miljø. Der setter vi i Venstre ned foten.

Nitelva Klima er vår tids største utfordring. Klima og miljø, hand i hand. Det er fullt mulig, og til det beste for oss alle. Da tar vi vare på kloden, luften, vannet og artsmangfoldet. Vi går til valg på et langt og omfattende program, så jeg vil derfor kun trekke frem noen viktige poeng her.

Urørt natur.
Nitelva skal ikke fylles ut og bygges i. Det er rett og slett naturkriminalitet å stå ved et slikt standpunkt. Det hjelper ikke om 50 mennesker ekstra går til toget, om vi ødelegger for fisk, fugl og andre dyr i kommunen vår. Dessuten har elva og dens bredde en rekreasjonsverdi for dem som bor i byen. Vi trenger urørt natur, også tett på kollektivknutepunktene.

Vi har mange grå flater i kommunen. Flere og flere av disse benyttes i mindre og mindre grad til industri, fordi industrien enten effektiviseres i areal eller flytter. Disse grå flatene, mener vi bør transformeres til gode og grønne bomiljø med variert bebyggelse. De fleste av disse områdene ligger svært tett på kollektivknutepunkt.

Bygg i tre.
Vi skal bygge i tre både av klimahensyn, men også av hensyn til lokalmiljøet. Treet er et fundament i vår kommune, gjennom en rik historie med trelast og tømmerfløting. Tre og andre naturmaterialer i fasadene gir også et langt mykere og mer interessant bybilde.

Bussen må frem!
Vi må gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt. Vi mener dette gjøres ved å tilrettelegge for bussfremkommelighet ved egne felt og snarveier. Da blir bussen jevnrask eller raskere enn bilen. Videre vil ha hele kommunen inn i samme takstsone – 2Ø. Et tredje grep er mer innfartsparkering ved Svingen, Sørumsand og Leirsund. Da vil færre ha behov for å kjøre bil inn i Lillestrøm by.

Trafikkreduksjon.
En ny ring 4 skal bygges utenom Oslo, og to scenarioer er skissert. RV 22 gjennom Fet og inn til Lillestrøm eller FV120 gjennom Rælingen og Lillestrøm sentrum. Vi mener ingen av disse løsningene er gode for vår kommune. Vi ønsker traseen øst for Glomma, med utløp ved Kløfta. Vi trenger ikke mer trafikk inn i byen vår, snarere tvert imot.

Ta vare på mark og park.
Vi vil ha en absolutt markagrense, og ta vare på de grønne lungene vi har. Vi vil også ha et svært sterkt vern av dyrket mark og ravinelandskap. På denne måten sikrer vi bedre luft, biologisk mangfold, matproduksjon og rekreasjon.

Bruk stemmeretten. Stem på noen som tar klima og miljø på alvor. Vi må aldri sette klima og miljø opp mot hverandre, de er to sider av samme sak.

Margrethe Prahl Reusch
Andrekandidat for Lillestrøm Venstre

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 04.09.2019.