Alna Venstres program 2023-2027

Alna Venstre skal jobbe for fire hovedpunker til valget:

 1. Utbedre Alna elva til å bli et ønsket turområde.
 2. Legge lokk på E6.
 3. Gjøre kollektiv billettene billigere og øke kollektiv tilbudet.
 4. Pusse opp skolene og barnehagene i bydelen.

Venstre

Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil at Alna skal være en grønn bydel der folk har frihet til å forme sine liv samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Vi tror at et godt samfunn er bygget på kunnskap, åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og miljøvennlige løsninger. I Alna bor det mennesker med bakgrunn fra mange land.

Vi vil arbeide mot isolasjon og for en bred integrering som bygger på sentrale verdier i det norske samfunn samtidig som vi verdsetter det som andre kulturer kan gi oss. Alna bydel skal være nær innbyggerne, åpen raus og mangfoldig. Ingen skal diskrimineres på grunn av kjønn, etnisitet, tro, seksuell orientering, eller alder. Også i Alna er det familier og enkeltpersoner som sliter økonomisk.

Vi trenger en bydel som aktivt bidrar til at folk kan komme i arbeid og som gir råd og hjelp til de som trenger det. Alle barn skal ha rett til en oppvekst der de får mulighet til å ta del i fritidsaktiviteter. Venstre ønsker at Alna skal være en foregangsbydel når det gjelder innovasjon og bruk av teknologi. Bydelen skal spille en aktiv rolle i utviklingen av lokalsamfunn og tjenestene skal utvikles i takt med endrede brukerbehov.

I Alna trenger vi private og frivillige tilbydere som spiller sammen med kommunal drift for å sikre de beste tjenestene til befolkningen.

Groruddalsatsingen må aktivt brukes slik at vi kan utjevne forskjeller i bydelen

En grønn og fremtidsrettet bydel

Alna skal være en grønn forbildebydel. Vi skal tenke klima og miljø i all byutvikling og bruke våre areal slik at det spirer og gror i dalen. Vi skal gjøre det lett for alle innbyggere å kunne ta miljøvennlige valg.

Alna Venstre vil:

 • Bydelen skal ha en plan for sikring opprustning av friområdene
 • Bydelen skal verne grønne lommer i slik at vi kan sette opp flere insekts hus for å styrke biologiske mangfoldet.
 • Bydelen skal legge til rette for at flere barnehager kan skaffe seg dyrknings parseller. Dette for å lære barn om hvordan mat kommer fra.
 • Bydelens friområder må være tilgjengelige og trygge for alle typer mennesker i Alna.
 • Bydelen skal samarbeide med næringslivet om en plan for systematisk fjerning av søppel langs veier og friområder.
 • Bydelen skal jobbe for at Alnaelva får den status og tilgjengelighet som elva fortjener.

Miljøvennlig byutvikling og lokale områdeløft.

Oslo vokser og flere mennesker vil flytte til våre områder. Vi må sikre en byutvikling som bidrar til gode boområder der folk kan trives og der barn får en trygg og god oppvekst.

Alna Venstre vil

 • Arbeide for et større mangfold i boligtilbudet gjennom mer variert bebyggelse.
 • Småhusområdene i bydelen skal bevares.
 • Ta vare på bomiljøet på Lindeberg og ikke åpne for gjennomkjøring.
 • Videreføre områdeløftet på Haugerud/Trosterud med vekt på lokal medvirkning.
 • Furuset skal bli en forbildebydel. Det skal bygges lokk over E6 og de gode elementene som ligger i områdereguleringen, og må integreres i alle utbyggingsplaner.
 • Lage en plan for hvordan lokalbefolkningen mer aktivt kan bruke alle kommunale eiendommer i bydelen. Dette gjelder blant annet Tveten gård, Nordre Lindeberg gård og områdene til tidl. Dr. Dedichens klinikk på Trosterud.
 • Utrede flytting av Alnabruterminalen og starte byutvikling i dalbunnen
 • Jobbe for målet ved Grouddalssatningsen videreføres.

Samferdsel i Groruddalen

E6 og all tungtrafikken som i første rekke skal til og fra Alnabruterminalener, er en belastning forbydelen. Alle tiltak fremover må handle om å dempe effektene av dette og gradvis få mer av trafikken over på kollektive transportmidler. Vi vil ha nullvisjon for vekst i tungtrafikken.

Alna Venstre vil

 • Planene for å redusere tungtrafikken må gjennomføres blant annet for å bedre luftkvalitet i bydelen.
 • Manglerud-tunnelen må bygges slik at den kan koples på E6 uten å belaste boligområdene på Tveita.
 • Forskjønne T-banestasjonene i bydelen.
 • Ha en helhetlig tenkning rundt kollektivt tilbudet.
 • Videreføre sykkelstrategien.
 • Bydelen skal engasjere seg i å sikre trygge skoleveier til alle skoler.
 • Arbeide for hensiktsmessige tverrforbindelser i Groruddalen.
 • At skolegården på lutvann skole kan brukes til utfartsparkering i helger og ferier.
 • All godstrafikk som går mellom Sjursøya og Alnabruterminalen går med tog.

Trivsel og trygghet. Et godt lokalmiljø

En av de viktigste oppgavene i et samfunn, er å sikre alle barn et godt oppvekstmiljø. For å oppnå dette må vi tørre å tenke nytt rundt barnehage, skole og miljøene rundt.

Alna Venstre vil

 • Gode fritidstilbud for ungdom i alle deler av bydelen. Ungdomsklubbene opprettholdes og styrkes. Åpningstidene utvides og tilbudene fornyes slik at de treffer interessene til de som vokser opp i området. Det vurderes om det trengs flere klubber i bydelen.
 • Bydelen bør hvert år arranger en oppvekstkonferanse der ungdom, organisasjoner og andre kan legge frem erfaringer og ideer.
 • Skolehelsetjenesten styrkes med lavterskeltilbud om å kunne møte psykolog.
 • Pusse opp skoler og barnehager i bydelen.
 • Sikre barnehageplass for alle barn innen de er 1 år.
 • Teste ut ordningen med løpende opptak i barnehagen.

En trygg bydel for alle.

Barn og voksne skal kjenne at bydelen deres er et trygt område å leve i. Bydelen må bidra til at ressursene koordineres slik at arbeidet for trygghet blir et felles prosjekt mellom skole, barnevern, politi og det forebyggende arbeidet som skjer både i kommunal og frivillig regi

Alna Venstre vil

 • Styrke det forebyggende arbeidet mot vold i familien
 • Bydelene skal være med og legge til rette for natteravnene
 • Bydelen skal arbeide for et synlig politi og derigjennom bidra til å skape trygghet og forebygge kriminalitet.
 • Bydelen skal samarbeide med barne- og ungdomsidretten for å skape mer inkludering i idretten med barn og unge.

En god bydel å bli gammel i.

Eldreomsorgen skal være styrt av den enkeltes behov og ikke ut fra et fastlagt system. For å løse denne oppgaven trengs det både kommunale og private tjenester. I Alna skal det være stor valgfrihet.

Alna Venstre vil

 • Bydelen bør være ledende i utprøving av velferdsteknologi.
 • Gi alle som trenger omfattende tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet mulighet til å delta i utformingen av sin egen individuelle plan.
 • Alle eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig om dette er ønskelig.
 • Alle som kommer i den situasjonen at de ikke lenger kan eller tør være hjemme, skal få plass på sykehjem eller i Omsorgshjelp.
 • Alle skal kunne velge sykehjem.
 • Jobbe for samboer garanti til alle ektefeller og samboere der begge trenger sykehjemsplass.
 • Det skal være fritt valg av leverandører av hjemmetjenester.
 • Seniorsentrene må få muligheter til å kunne tilby flere tjenester, f.eks. rådgivning for eldre.
 • Jobbe for god og sunn mat på sykehjem.
 • Jobbe for utbygging av flere sykehjem.
 • Jobbe for at hjemmetjenesten ikke blir overbelastet, og at helsepleien ikke får for mange personer å passe på.
 • Jobbe for at flere ønsker å bli besøks personer for eldre i bydelen vår.

Hjelp til de som har psykiske problemer

Alna Venstre vil

 • Barn og unge som har psykiske problemer skal få rask og riktig oppfølging.
 • Bydelen skal arbeide for at det kommer flere lavterskeltilbud til disse aldersgruppene.
 • Det etableres dagsenter i ulike deler av bydelen for folk som trenger det.
 • Alle som av helsemessige grunner trenger bolig, herunder bolig med tilsyn, må få tilbud om dette.

En levende kulturbydel.

Alna har et særdeles aktivt kulturliv med store festivaler og mange lokale arrangementer. Bydelens bidrag må i tillegg til økonomiske tilskudd, være å etablere infrastruktur i form av scener og øvingslokaler.

Alna Venstre vil

 • Alfaset gård og Kaggen gård sikres som viktige kulturminner.
 • Nordre Lindeberg gård styrkes som en åpen møteplass.
 • Skolebibliotekene utvikles til å kunne gi tilbud om ettermiddagen.
 • Skolenes lokaler må i større grad kunne brukes av lokale grupper.
 • Det etableres flere kulturstasjoner for Oslo Musikk- og kulturskole i bydelen.
 • Bydelen bør finne arealer for en kino og en bydelsscene

En bydel med allsidige idrettstilbud.

Alna Venstre vil

 • Leiepriser og leievilkår i alle haller settes slik at både skoler og mindre organisasjoner har anledning til å bruke hallene.
 • Bydelen skal sikre områder som kan brukes til uorganisert lek og idrett.
 • Sikre høyt nivå på frivillighetsmidler.
 • Jobbe for et bredere idrettstilbud på i bydelen.

Et allsidig og fremtidsrettet næringsliv

Vi har mange og viktige arbeidsplasser i Alna. Et godt og variert næringsliv trenger forutsigbare arbeidsvilkår. I Alna vil vi spesielt stimulere til etablering av grønne arbeidsplasser.

Alna Venstre vil

 • Næringslivet skal få gode og forutsigbare utviklingsmuligheter i bydelen.
 • Bydelen skal søke nært samarbeid med næringslivet i arbeidet med å utvikle
  en langsiktig næringspolitikk.
 • Bydelen bør stimulere lokale bedrifter til å lage grønne tak og dermed også
  bidra til å forebygge problemer knyttet til grønt mangfold.
 • Jobbe for å skape flere arbeidsplasser slik at flere kan få arbeide i bydelen de bor i.
 • Gjøre det mer attraktivt å skape en nye bedrifter i bydelen ved f.eks billig leie av kontorer.

Du er sjefen – Et levende folkestyre

Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske prosessen hele tiden, ikke bare ved valgene. Venstre vil gi ny tillit til det politiske systemet ved å sørge for at beslutningene fattes på lavest mulig nivå. Beslutninger som angår din velferd, trygghet og ditt bomiljø skal bli tatt der du har medinnflytelse.

Alna Venstre vil

 • Gi bydelsutvalget større myndighet i lokale plan- og reguleringssaker.
 • Sikre bydelsutvalget myndighet til å styre skjenkepolitikken i bydelen
 • Sikre største mulig åpenhet omkring alle beslutninger