Alna Venstres program 2019-2023

Alna Venstre inviterer alle som bor i bydel Alna til et aktivt arbeid for

 • En grønn bydel
 • Bedre kollektivtrafikk
 • Et trygt og godt oppvekstmiljø
 • Arbeid mot barnefattigdom
 • En god eldreomsorg med fritt brukervalg Mangfold i kulturlivet
 • God kontakt med næringslivet
 • Trygghet og trivsel Venstre

Venstre

Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil at Alna skal være en grønn bydel der folk har frihet til å forme sine liv samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Vi tror at et godt samfunn er bygget på kunnskap, åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og miljøvennlige løsninger. I Alna bor det mennesker med bakgrunn fra mange land.

Vi vil arbeide mot isolasjon og for en bred integrering som bygger på sentrale verdier i det norske samfunn samtidig som vi verdsetter det som andre kulturer kan gi oss. Alna bydel skal være nær innbyggerne, åpen raus og mangfoldig. Ingen skal diskrimineres på grunn av kjønn, etnisitet, tro, seksuell orientering, eller alder. Også i Alna er det familier og enkeltpersoner som sliter økonomisk.

Vi trenger en bydel som aktivt bidrar til at folk kan komme i arbeid og som gir råd og hjelp til de som trenger det. Alle barn skal ha rett til en oppvekst der de får mulighet til å ta del i fritidsaktiviteter. Venstre ønsker at Alna skal være en foregangsbydel når det gjelder innovasjon og bruk av teknologi. Bydelen skal spille en aktiv rolle i utviklingen av lokalsamfunn og tjenestene skal utvikles i takt med endrede brukerbehov.

I Alna trenger vi private og frivillige tilbydere som spiller sammen med kommunal drift for å sikre de beste tjenestene til befolkningen.

Groruddalsatsingen må aktivt brukes slik at vi kan utjevne forskjeller i bydelen

En grønn og fremtidsrettet bydel

Alna skal være en grønn forbildebydel. Vi skal tenke klima og miljø i all byutvikling og bruke våre areal slik at det spirer og gror i dalen. Vi skal gjøre det lett for alle innbyggere å kunne ta miljøvennlige valg.

Venstre vil at

 • Bydelen skal være et forbilde når det gjelder å velge miljøvennlige løsninger
 • Bydelen skal ha en plan for sikring og opprustning av friområdene
 • Bydelen skal stimulere til at alle innbyggere gjennom plantevalg og skjøtsel,
  kan bidra til at humler og bier får gode levevilkår.
 • Bydelen skal legge til rette for at flere innbyggere skaffer seg
  dyrkningsparseller, blant annet ved å utvikle parseller i forbindelse med Tveten
  gård
 • Bydelens friområder må være tilgjengelige og trygge for alle aldersgrupper
 • Bydelen skal samarbeide med næringslivet om en plan for systematisk
  fjerning av søppel langs veier og friområder
 • Bydelen skal jobbe for at Alnaelva får den status og tilgjengelighet som elva
  fortjener
 • Bydelen og byen skal bidra mer til aktiviteten i Dr Dedichens drivhus
  Sikre at marka er tilgjengelig for folk og at den vernes mot inngrep

Miljøvennlig byutvikling og lokale områdeløft

Oslo vokser og flere mennesker vil flytte til våre områder. Vi må sikre en byutvikling som bidrar til gode boområder der folk kan trives og der barn får en trygg og god oppvekst.

Alna Venstre vil

 • Etablere et utviklingsselskap for Groruddalen som skal brukes i arbeidet med å sikre eiendommer i byutviklingen og til etablering av grøntområder, institusjoner med videre.
 • Arbeide for et større mangfold i boligtilbudet gjennom mer variert bebyggelse.
 • Småhusområdene i bydelen skal bevares. Tittutgrenda må sikres som
  boområde
 • Ta vare på bomiljøet på Lindeberg og ikke åpne for gjennomkjøring
 • Videreføre områdeløftet på Haugerud/Trosterud med stor vekt på lokal
  medvirkning
 • Furuset skal bli en forbildebydel. Det skal bygges lokk over E6 og de gode
  elementene som ligger i områdereguleringen, skal integreres i alle utbyggingsplaner.
 • Lage en plan for hvordan lokalbefolkningen mer aktivt kan bruke alle
  kommunale eiendommer i bydelen. Dette gjelder blant annet Tveten gård, Nordre Lindeberg gård og områdene til tidl. Dr. Dedichens klinikk på Trosterud.
 • Alna Venstre vil ruste opp uteområdet ved Trosterudvillaen.
 • Utrede flytting av Alnabruterminalen og starte byutvikling i dalbunnen
 • Arbeide for jernbanestasjon på Breivoll
 • Groruddalssatsingen må gjennomføres slik at den utløser et sterkt engasjement

Samferdsel i Groruddalen

E6 og all tungtrafikken som i første rekke skal til og fra Alnabruterminalener, er en belastning forbydelen. Alle tiltak fremover må handle om å dempe effektene av dette og gradvis få mer av trafikken over på kollektive transportmidler. Vi vil ha nullvisjon for vekst i tungtrafikken.

Alna Venstre vil

 • Planene for å redusere tungtrafikken må gjennomføres blant annet for å bedre luftkvalitet
 • Manglerud-tunnelen må bygges slik at den kan koples på E6 uten å belaste boligområdene på Tveita
 • Forlenge T-banen til Ahus
 • Ha en helhetlig tenkning for T-bane og tog i Groruddalen, der togrutene integreres i det øvrige kollektivtilbudet.
 • Videreføre sykkelstrategien. Herunder bygge sammenhengende sykkelvei langs Alna.
 • Bydelen skal engasjere seg i å sikre trygge skoleveier til alle skoler.
 • Arbeide for hensiktsmessige tverrforbindelser i Groruddalen, som ny T-bane på tvers av Groruddalen som binder sammen dagens linje 2 og 5
 • At skolegården på lutvann skole kan brukes til utfartsparkering i helger og ferier

Trivsel og trygghet. Et godt lokalmiljø

En av de viktigste oppgavene i et samfunn, er å sikre alle barn et godt oppvekstmiljø

Alna Venstre vil

 • Alle barn skal få plass i barnehagen fra de fyller 1 år
 • To barnehageopptak i året
 • Barnehagene skal drive systematisk språkstimulering, slik at barn får bedre norskkunnskaper
 • Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier videreføres
 • Ha gratis kjernetid i aktivitetsskole for alle 1.-4.-klassinger. Utvidelser fra dagens ordning skal først treffe de som trenger det mest
 • Gode fritidstilbud for ungdom i alle deler av bydelen. Ungdomsklubbene opprettholdes.
 • Åpningstidene utvides og tilbudene fornyes slik at de treffer interessene til de som vokser opp i området. Det vurderes om det trengs flere klubber i bydelen
 • Styrke fosterhjemstilbudet
 • Bydelen bør hvert år arranger en oppvekstkonferanse der ungdom, organisasjoner og andre kan legge frem erfaringer og ideer.
 • Styrke skolehelsetjenesten. Samarbeide med skolene om et mer omfattende og spesielt tilrettelagt tilbud ved de skolene som har en stor andel minoritetsspråklige elever.
 • Skolehelsetjenesten styrkes med lavterskeltilbud om å kunne møte psykolog
 • Innføre ungdomskortet

En trygg bydel for alle.

Barn og voksne skal kjenne at bydelen deres er et trygt område å leve i. Bydelen må bidra til at ressursene koordineres slik at arbeidet for trygghet blir et felles prosjekt mellom skole, barnevern, politi og det forebyggende arbeidet som skjer både i kommunal og frivillig regi

Alna Venstre vil

 • Styrke det forebyggende arbeidet mot vold i familien
 • Bydelene skal være med og legge til rette for natteravnene
 • Bydelen skal arbeide for et synlig politi og derigjennom bidra til å skape trygghet og forebygge kriminalitet
 • Videreutvikle SALTO-samarbeidet, slik at det blir i stand til å møte nye
  utfordringer
 • Bydelen skal samarbeide med barne- og ungdomsidretten om forebygging

En god bydel å bli gammel i

Eldreomsorgen skal være styrt av den enkeltes behov og ikke ut fra et fastlagt system. For å løse denne oppgaven trengs det både kommunale og private tjenester. I Alna skal det være stor valgfrihet.

Alna Venstre vil

 • Bydelen bør være ledende i utprøving av velferdsteknologi
 • Gi alle som trenger omfattende tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet mulighet til å delta i utformingen av sin egen individuelle plan
 • Alle eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig.
 • Alle som kommer i den situasjonen at de ikke lenger kan eller tør være hjemme, skal få plass på sykehjem eller i Omsorg+
 • Alle skal kunne velge sykehjem
 • Gi samboergaranti til alle ektefeller og samboere der begge trenger sykehjemsplass
 • Det skal være fritt valg av leverandører av hjemmetjenester
 • Seniorsentrene må få muligheter til å kunne tilby flere tjenester, f eks rådgivning for eldre
 • Jobbe for god og sunn mat på sykehjem

Hjelp til de som har psykiske problemer

Alna Venstre vil

 • Barn og unge som har psykiske problemer skal få rask og riktig oppfølging
 • Bydelen skal arbeide for at det kommer flere lavterskeltilbud til disse aldersgruppene
 • Det etableres dagsentra i ulike deler av bydelen for folk som trenger det
 • Alle som av helsemessige grunner trenger bolig, herunder bolig med tilsyn, må få tilbud om dette

God folkehelse

Alna Venstre vil

 • Bydelen skal drive en aktiv folkehelsepolitikk med systematisk informasjonsarbeid og legge til rette for fysisk aktivitet
 • Følge opp arbeidet med Rein luft for alle
 • Innbyggerne stimuleres til dyrking av egen mat
 • Gi informasjon til gravide om riktig kosthold for å forebygge diabetes både hos mor og barn

En levende kulturbydel.

Alna har et særdeles aktivt kulturliv med store festivaler og mange lokale arrangementer. Bydelens bidrag må i tillegg til økonomiske tilskudd, være å etablere infrastruktur i form av scener og øvingslokaler.

Alna Venstre vil

 • Tveten gård skal bli et kultursenter både for Alna og hele Groruddalen. Akersamlingene skal legges til gården. Det utredes hvordan gården kan tilby arbeidsplasser for kunstnere og kulturarbeidere
 • Alfaset gård og Kaggen gård sikres som viktige kulturminner
 • Nordre Lindeberg gård styrkes som en åpen møteplass
 • Skolebibliotekene utvikles til å kunne gi tilbud om ettermiddagen
 • Skolenes lokaler må i større grad kunne brukes av lokale grupper
 • Det etableres flere kulturstasjoner for Oslo Musikk- og kulturskole
 • Bydelen bør finne arealer for en kino og en bydelsscene

En bydel med rom for mange kulturer

Alna Venstre vil

 • Det skal legges til rette for møteplasser
 • Furuset bibliotek skal være åpent på søndager
 • Arbeidet mot tvangsekteskap videreføres
 • Bydelen bør arrangere høring for å få innspill til nye integreringstiltak

En bydel med allsidige idrettstilbud.

Alna Venstre vil

 • At Haugerudhallen skal totalrehabiliteres og utvides til en lokal møteplass med kafé og møterom for ulike aktiviteter
 • Med innbyggere som har sin bakgrunn i andre deler av verden, kommer det også nye idretter. Det er viktig at også disse får tilgang til arena og lokaler som passer deres behov
 • Leiepriser og leievilkår i alle haller settes slik at både skoler og mindre organisasjoner har anledning til å bruke hallene.
 • Bydelen skal sikre områder som kan brukes til uorganisert lek og idrett.
 • Sikre høyt nivå på frivillighetsmidler
 • Jobbe for et bredere idrettstilbud på Tveita

Et allsidig og fremtidsrettet næringsliv

Vi har mange og viktige arbeidsplasser i Alna. Et godt og variert næringsliv trenger forutsigbare arbeidsvilkår. I Alna vil vi spesielt stimulere til etablering av grønne arbeidsplasser.

Alna Venstre vil

 • Næringslivet skal få gode og forutsigbare utviklingsmuligheter i bydelen
 • Bydelen skal søke nært samarbeid med næringslivet i arbeidet med å utvikle
  en langsiktig næringspolitikk
 • Alna skal sammen med de andre bydelene i dalen vurdere behovet for et lokalt
  gründersenter
 • Bydelen bør ha en politikk for høy arbeidsdeltakelse blant innbyggerne
 • Bydelen bør stimulere lokale bedrifter til å lage grønne tak og dermed også
  bidra til å forebygge problemer knyttet til overvann og insektdød

Du er sjefen – Et levende folkestyre

Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske prosessen hele tiden, ikke bare ved valgene. Venstre vil gi ny tillit til det politiske systemet ved å sørge for at beslutningene fattes på lavest mulig nivå. Beslutninger som angår din velferd, trygghet og ditt bomiljø skal bli tatt der du har medinnflytelse.

Alna Venstre vil

 • Gi bydelsutvalget større myndighet i lokale plan- og reguleringssaker.
 • Sikre bydelsutvalget myndighet til å styre skjenkepolitikken i bydelen
 • Gi bydelsutvalget myndighet til å ansette bydelsdirektør
 • Sikre største mulig åpenhet omkring alle beslutninger
 • Arbeide for stemmerett for 16- og 17-åringer ved valg i kommunen
 • Fokusere på kvalitet i bydelens tjenester til befolkningen
 • Ha et rullerende program i bydelen for satsing på innovasjon
 • Bydelen skal gjennom sitt informasjonsarbeid legge vekt på å kunne presentere bredden av kultur- idretts og fritidsaktiviteter