Til innhold
Foto: Alna Venstre

En grønn, inkluderende og liberal bydel

Alna Venstre

Alna Venstre er det sosialliberale partiet i bydelen. Vi jobber for at Alna skal være en grønn bydel der folk har frihet til å forme sine egne liv, samtidig som vi tar vare på hverandre og nærmiljøet. I så måte er inkludering, åpenhet og toleranse viktige forutsetninger som må på plass.

Vi ønsker et fremtidsrettet og styrket samarbeid mellom private og frivillige aktører på den ene siden, og de kommunale driftsenhetene og bydelen på den andre.

Venstre tror på innovasjon – det tar Alna framover!

Høres dette ut som noe du er enig i? Bli med på laget!

 

Viktig for Alna Venstre:

 • En grønn og fremtidsrettet bydel

  Alna skal være en grønn forbildebydel. Vi skal tenke klima og miljø i all byutvikling, og bruke våre areal på en slik måte at det vil spire og gro. Vi skal gjøre det lett for alle innbyggere å kunne ta miljøvennlige valg.

 • Samferdsel i Groruddalen

  E6 og all tungtrafikken som i første rekke skal til og fra Alnabruterminalener, er en stor belastning for bydelen. Tiltak fremover må handle om å dempe effektene av dette og gradvis få mer av godstrafikken over på skinner. Fremtidens Furuset trenger en europavei under lokk! Manglerud-tunnelen må bygges!

 • Et godt oppvekstmiljø

  En av de viktigste samfunnsoppgavene er det å sikre alle barn en god oppvekst i et trygt nærmiljø. For å oppnå dette må vi tørre å tenke nytt rundt barnehage, skole og miljøene rundt.

 • En god bydel å bli gammel i

  Eldreomsorgen skal være styrt av den enkeltes behov og ikke ut i fra et fastlagt rigid system. For å løse denne oppgaven trengs det både kommunale og private tjenester. I Alna skal det være stor valgfrihet.

 • En levende kulturbydel

  Alna har et særdeles aktivt kulturliv med store festivaler og mange lokale arrangementer. Bydelens bidrag må i tillegg til økonomiske tilskudd, være å etablere infrastruktur i form av scener og øvingslokaler.

 • Et allsidig og fremtidsrettet næringsliv

  Vi har mange og viktige arbeidsplasser i Alna. Et godt og variert næringsliv trenger forutsigbare arbeidsvilkår. I Alna vil vi spesielt stimulere til etablering av grønne arbeidsplasser.

 • Du er sjefen – Et levende folkestyre

  Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske prosessen hele tiden, ikke bare ved valgene. Venstre vil gi ny tillit til det politiske systemet ved å sørge for at beslutningene fattes på lavest mulig nivå. Beslutninger som angår din velferd, trygghet og ditt bomiljø skal bli tatt der du har medinnflytelse.

 • Alna Venstres politiske program 2023-2027

  Les mer om Alna Venstres politikk i vårt program.