Dyrket mark og skylapper

SVAR TIL SVERRE K. NJAA: I et innlegg i EUB 27. august spør Sverre K. Njaa hvorfor jordvernet ikke skal gjelde for store arealer sør i Eidsvoll.

Han nevner Lundsjordet og et stort areal på Mork sør for Doyen. På vegne av Venstre som har vært en tydelig motstander av bygging av ny skole på Tynsåkjordet vil jeg komme med noe oppklaringer.

Lundsjordet ble omregulert i 1997 fra såkalt LNF område (landbruks- natur- og friluftsområde) til boligbygging og næring. Bakgrunnen var ønske om togstasjon på Råholt og ønske om arealer til utvikling i gangavstand til togstasjonen. Denne omreguleringen har Venstre ikke vært med å behandle. Venstre var ikke innvalgt i kommunestyret mellom 1995 og 2007. Senere har vi fått en tydeligere målsetning om redusert nedbygging av dyrket mark og mål om at økt trafikk skal håndteres gjennom gange, sykkel og kollektivtransport. Regional areal og transportplan bygger på en knutepunktstrategi. Hensikten med strategien er å bidra til mindre bruk av bil for å redusere utslipp, men også redusere behovet for areal til vei. På denne måten blir det mindre nedbygging av dyrket mark. Ved å ofre dyrket mark nær kollektivknutepunkter skal det bidra til å redusere presset mot dyrket mark lenger fra kollektivknutepunktene. Selv om Venstre har vært kritisk til nedbygging av Lundsjordet vil en nedbygging der være i tråd med knutepunktstrategien – og redusere presset mot dyrket mark andre steder.

Eksempelet på Mork må være en ren misforståelse fra Sverre K Njaa sin side. Det er ikke omdisponert dyrket mark sør for Doyen. Det er satt opp et skilt knyttet til utviklingen av leiligheter på Mork, men disse ligger ikke på område som er dyrket mark eller har vært regulert til LNF. Den aktuelle utbyggingen foregår rett vest for Doyen i det som var hagen til den gamle husmorskolen.

Hva har Venstre gjort for å hindre nedbygging av dyrket mark? I forbindelse med rulleringen av kommunens arealplan i mars 2015 forsøkte Venstre sammen med SP og SV å ta ut en rekke arealer som var foreslått omregulert fra LNF til utbygging. Som eksempler kan nevnes Tyskerud på Sagmoen, Ladderudjordet samt Nygårshagan helt nord på Bøn. Venstre har også sammen med SP gått imot vegen som ble bygget på dyrket mark langs Eidsvollvegen inn til Doyen.

Venstre har vært imot å bygge skole på Tynsåkjordet. Området er ikke sentralt, avstanden til kollektivknutepunktet er for lang (knutepunktstrategien). Grunnforholdene gjør at skolen må plasseres midt på jordet og i et sammenhengende område av dyrket mark. Det er heller ikke grunnlag for å anta at Tynsåkjordet gir elevene kortere veg til skolen enn Trolldalen. Elevene i skolekretsen bor i stor grad i eneboliger og rekkehus øst og sørøst for sentrum i Sundet, som er dominert av leiligheter. Vedtaket om skole kom nøyaktig fem uker etter at kommunen hadde vedtatt ny arealplan hvor det aktuelle arealet fortsatt var avsatt til LNF.

Oppsummert blir Venstres svar at dyrket mark er ikke mer eller mindre verdt sør eller nord i Eidsvoll, og Venstre har vært konsekvent når det gjelder å jobbe for vern av dyrket mark i Eidsvoll.

Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre

(Innlegget stod i EUB, på nett 06.09 2019)