Lovlige klager og lovlighetskontroll representerer IKKE et konstant og uforutsigbart omdømmepress

Teknisk hovedutvalg (TU) i Øksnes, har i vedtaks form uttalt at de i siste periode har vært under et konstant og uforutsigbart omdømme-press, og at dette har vært til hinder for deres strategiske arbeid.

I fjor gav Teknisk hovedutvalg (TU) på feilaktige premisser utbygger av Kjærlighetshaugen dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene kommunestyret hadde vedtatt. TU sitt vedtak ble påklaget til Fylkesmannen, og som kjent omgjorde Fylkesmannen vedtaket.

I tillegg har oppsittere i Vorneset med lovlig klageadgang også klaget. De har ikke gjort annet enn å bruke den klageadgangen som loven gir dem.

  • Å kalle dette for et konstant og uforutsigbart omdømme-press faller på sin egen urimelighet.

Utvalget hevder videre i vedtaket den 19 d.m., at de har vært under vedvarende angrep i både enkeltsaker og i overordnede plansaker. De snakker om iscenesetting osv.- alt i et forsøk på å få kritikken som bl.a. jeg har stilt meg i bresjen for til å framstå som nedrig. Jeg har bare ivaretatt ombuds rollen slik det seg hør og bør. Politikere skal som ombud for innbyggerne, være med på å styrke tilliten til kommuneorganisasjonen, sikre åpenhet og innsyn, samt øke innbyggernes mulighet til å få ivaretatt sine rettigheter.

Utvalget mener de også har vært en garantist for åpenhet. Man kan med rette spørre seg om dette er tilfellet? I fjor holdt TU et felles lukket gruppemøte. Som de fleste vil huske bemerket Fylkesmannen at det ikke var adgang til å heve møtet og å holde et felles gruppemøte. Det å flytte diskusjonen til et felles gruppemøte var en omgåelse av prinsippet om møteoffentlighet. Snakket om åpenhet framstår derfor ikke som noe annet enn tomme ord som skal være med på å rettferdiggjøre TU sine handlinger.

At alle medlemmene av TU nå er endel av posisjonen betyr nødvendigvis ikke at påstandene framsatt i vedtaket i utvalget blir mer rett av den grunn. Det betyr bare at de nå har den nødvendige makten til å gjennomføre det de har satt seg fore, om det nå måtte være rett eller urett. Demokrati betyr at flertallet bestemmer, – det betyr ikke at flertallet har rett.

Med de som nå har kommet til makta så blir nok hovedutvalgene ikke avviklet. Posisjonen får flertallet i TU, i formannskapet og i kommunestyret i tillegg. Det er all mulig grunn til å anta at både planutvalget og politikerne i posisjonen vil være rimelig samkjørte i alle vesentlige saker. Da betyr det mindre at hovedutvalgene fortsetter eller ikke. Det er også grunn til å anta at TU vil fortsette å overprøve administrasjonenes faglige tilrådinger på samme måte som vi har vært vitne til i 4 år.

  • Politikere skal ha et helhetsperspektiv og overlate detaljstyringen til rådmannen.

Det er administrasjonen i kommunen som besitter den faglige kompetansen, og som skal komme med tilrådinger i både plansaker og enkeltsaker. Dette må både politikere og TU ta inn over seg. Når TU fatter vedtak basert på sin egen forståelse av loven, går det fort galt. Fylkesmannen tilsidesatte utvalgets vedtak som gav utbygger anledning til å fravike rekkefølgebestemmelse – et vedtak som tok utgangspunkt i TU sin feilaktige framstilling av saken. TUs ’dårlig underbygde råd har kostet kommunen dyrt.

Jørn Martinussen. Kommunestyrerepresentant og lokallagsleder Øksnes Venstre