– Bremsen på for Lillestrøm kommune

Det nye flertallet i Lillestrøm kommune, bestående av AP, SP, MDG, SV og KRF, la onsdag fram sin politiske plattform. Venstre, som gikk ut av forhandlingene før endelig avtale var på plass, mener plattformen innebærer at Lillestrøm kommune starter med bremsen på.

Skedsmo Rådhus med tulipaner en sommerdag.
Lillestrøm Rådhus

– Vi vil gratulere flertallet med å ha kommet til enighet om en avtale og ønsker dem lykke til i den viktige jobben de skal gjøre. Samtidig ser vi med bekymring på hvordan flertallet kvier seg for å ta strukturelle grep og setter bremsen på for utvikling i kommunen, sier Skedsmos avtroppende varaordfører Boye Bjerkholt (V) og Lillestrøm Venstres styreleder Margrethe Prahl Reusch.

Bilbasert vekst
I den politiske plattformen er det satt et mål om å redusere den årlige veksten til 2 prosent, spredt over hele kommunen. I fjor var den på 2,3 prosent for Fet, Skedsmo og Sørum samlet sett, noe som er litt under snittet for Romerike. I januar i år uttalte Knut Vareide i Telemarkforsking at veksten i Lillestrøm er for lav når man ser på utviklingen ellers i regionen.

– Lillestrøm by er en regionby som skal ta en stor andel av veksten på Romerike. Det er viktig for å få en bærekraftig vekst der flest mulig kan gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen. I tillegg har Lillestrøm kommune både Fetsund, Frogner og Sørumsand som er utpekt som knutepunkter. Det er dårlig samfunnsutvikling og dårlig klimapolitikk å legge opp til at Lillestrøm kommune skal ha lavere vekst enn Romerike for øvrig, mener Bjerkholt.

Margrethe Prahl Reusch, som inntil nå har vært Venstres representant i hovedutvalg for tekniske tjenester, peker på at nasjonale retningslinjer for fortetting, regional plan for areal og transport samt den nylig fremforhandlede byvekstavtalen alle legger opp til at en stor del av veksten i vår region skal tas i regionbyen Lillestrøm.

– Lillestrøm er byen i landets mest spennende region, med en enorm økning i arbeidsplasser og arbeidskraft. Kommunen har over lang tid rigget seg for å ta imot vekst. Nå gjør plattformpartiene Lillestrøm til en mindre attraktiv by å investere i, sier Reusch.

Venstre mener at plattformen bommer fullstendig når den setter en prosentsats for veksten. I stedet bør styringen ta utgangspunkt i at den veksten som kommer, skal håndteres på en måte som er klimamessig, sosialt og økonomisk bærekraftig.

– Vi må forholde oss til at vi blir flere mennesker i landet, og at mange vil bo på Romerike. Det er bra, for det skaper nye muligheter for folk og næringsliv, og gir grobunn for nye arbeidsplasser. Men om det ikke bygges nok boliger i Lillestrøm, vil boligprisene i Lillestrøm stige og folk vil bosette seg andre steder i nærheten der det ikke er like godt tilrettelagt for gange, sykkel og kollektivtrafikk. Plattformpartienes politikk betyr derfor at det blir vanskeligere for unge på boligmarkedet og at det blir mer klimagassutslipp og mer biltrafikk på Romerikes allerede overbelastede veier, utdyper Bjerkholt.

Ønskedrøm på Kjeller flyplass
Venstre er også bekymret for utviklingen på Kjeller flyplass. Plattformen har en samlet ambisjon som spriker i alle retninger, med både fortsatt flystripe, LNF og byutvikling.

– Dette er nok et uttrykk for at partiene som samarbeider har ulike prioriteringer. Men realiteten, som de snart må forholde seg til, er at man ikke kan få til alt. Enten må flyplassen bort, eller så må byutviklingsplanene legges til side, sier Bjerkholt.

Sementering av gamle strukturer
I sommer og høst har skolebehovsplanen for Lillestrøm kommune vært ute på høring, og den vil komme til politisk behandling i det nye kommunestyret før jul. Men i plattformen slås det fast allerede nå at Lillestrøm kommune skal beholde alle eksisterende skoler.

– Dette innebærer at man låser handlingsrommet allerede før kommunen er i gang. Vi vet at vi har store behov for rehabilitering av gamle skolebygg og bygging av nye skoler. Når vi skal investere store summer i skolebygg, er vi nødt til å gjøre det med blikk for hva som er framtidas behov i stedet for å låse oss fast i gamle strukturer. Når vi gjør så store beslutninger, bør det være basert på faglige tilrådinger, høringsinnspill og totaliteten i kommunens økonomi, i stedet for å være et resultat av en hastig forhandlingsrunde rett etter et valg, sier Bjerkholt.

I plattformen slås det også fast at legevakten på Sørumsand skal bestå.

– Det låter tilforlatelig, men legevakten på Sørumsand er liten, dyr og ikke i forskriftsmessig stand, samtidig som vi har en supermoderne legevakt med alt av moderne fasiliteter like ved og en velutstyrt legevaktbil som kan rykke ut hvor som helst ved behov. Mange kommuner på Romerike har ikke egen legevakt. Lillestrøm kommune blir sannsynligvis den eneste i landet som koster på seg å ha to, sier Bjerkholt.

I sum mener Venstre at dette svekker den nye kommunens handlingsrom, i en tid der man står overfor store utfordringer.

– Den politiske plattformen inneholder mange ambisjoner, men det kan bli vanskelig å sette dem ut i livet om man ikke også er villig til å gjøre strukturelle grep, sier Bjerkholt.

Ingenting om dyrevelferd
Et tema som er fullstendig utelatt fra den åtte sider lange plattformen, er dyrevelferd.

– I Skedsmo har Venstre jobbet utrettelig for dyrevelferd. Skedsmo ble den andre kommunen i landet som fikk en egen dyrevelferdsplan, vi har etablert flere hundeluftegårder og vi har jobbet med å få på plass et hjelpesenter for dyr. Jeg er redd dette betyr spikeren i kista for et slikt hjelpesenter, men Venstre skal i alle fall fortsette å tale dyrenes sak, sier Reusch.

Tydelig, men konstruktiv opposisjon
Venstre vil i de neste fire årene være tydelige i opposisjon, og fortsette å peke ut gode løsninger for by- og stedsutvikling, klima, næringspolitikk, dyrevelferd og gode kommunale tjenester i hele kommunen. Samtidig vil Venstre være tydelige på hvilke grep som er viktige å ta for å ruste kommunen for framtida.

– Vi skal være konstruktive i opposisjon, og samarbeider gjerne fra sak til sak for å gjøre Lillestrøm til en best mulig kommune for alle som bor her. Men vi skal også si tydelig i fra når utviklingen går i feil retning, avslutter Bjerkholt.