Lanserer handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

Tennisspiller i rullestol
Likeverdsreformen le lansert fredag., Foto: iStock

På den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelse lanserer regjeringen “Et samfunn for alle – regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse.” Handlingsplanen skal sikre medvirkning, deltakelse og inkludering.

– Det er helt avgjørende at vi spiller på lag med de som skaper arbeidsplasser, sier Trine Skei Grande.
– Vi vet at det er store ulikheter i helse og tjenester, og vi vet at det er manglende kjennskap til rettighetene personer med funksjonsnedsettelser har. Jeg håper at denne handlingsplanen kan bidra til at folk med funksjonsnedsettelser kan få en lettere hverdag, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Vi vet at det er store ulikheter i helse og tjenester, og vi vet at det er manglende kjennskap til rettighetene personer med funksjonsnedsettelser har. Jeg håper at denne handlingsplanen kan bidra til at folk med funksjonsnedsettelser kan få en lettere hverdag, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Et bredt samarbeid

Handlingsplanen for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse inneholder 85 ulike tiltak. Planen har blitt til i samarbeid mellom åtte departementer, som alle har et ansvar og en tidsramme for å følge opp tiltakene på sine fagfelt.

Underveis i prosessen har vi hentet innspill fra blant andre interesseorganisasjoner, kommunale- og fylkeskommunale råd og faginstanser.

Et samfunn der alle mennesker deltar, og gis muligheten til å bidra.

Regjeringens visjon er et samfunn der alle mennesker deltar, og gis muligheten til å bidra.

Personer med funksjonsnedsettelse må ses som likestilte borgere som har et fullverdig sett med rettigheter og plikter, ikke som passive omsorgsmottagere eller pasienter.

De 85 tiltakene i planen henger sammen, og er delt inn i ni temaer:

  • Tiltak for selvbestemmelse, medvirkning, deltagelse og inkludering
  • Tiltak for bedre samordning nasjonalt og internasjonalt
  • Tiltak for et likestilt utdanningstilbud
  • Tiltak for et likestilt arbeidsliv
  • Tiltak for likestilte helse- og omsorgstilbud
  • Tiltak for økt deltagelse innen kultur og fritid
  • Tiltak innen kompetanseheving og veiledning
  • Tiltak innen kunnskapsutvikling og forskning
  • Tiltak for trygghet og sikkerhet

Henger tett sammen

Satsingsområdene henger tett sammen. Vi vet at utdanning og god helse øker mulighetene i arbeidsmarkedet, og at barn som er inkludert i skolen deltar mer på fritida. Bred deltakelse i alle deler av samfunnet er ikke bare viktig for den enkelte, men også for demokratiet, sier Trine Skei Grande.

Handlingsplanen følger opp FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og anbefalingene fra CRPD-komiteen avgitt våren 2019. Planen gjelder for perioden 2020 – 2025 og er dynamisk. Nye tiltak som fremmer likestilling og deltagelse vil bli inkludert i handlingsplanperioden.

Les handlingsplanen: «Et samfunn for alle - Likestilling, demokrati og menneskerettigheter»