Årsmelding Frogner Venstre 2019

ÅRSMELDING 2019

 

For Frogner Venstre

 

 

 

1. Tillitsvalgte representanter i bydelslaget

 

På bydelslagsårsmøtet i desember 2017 ble følgende styre valgt:

 

Leder: Tore Wilken Nitter Walaker

Nestleder: Vegard Lefdal

Styremedlemmer:

Hannes Draude
Ingjerd Terese Skaug Robin
Elisabeth Solem

 

Varamedlemmer:

 1. vara: Julianne Ferskaug
 2. vara: Sonja Myhre Holten
 3. vara: Tone Ringen

 

Delegater til årsmøtet i Oslo Venstre 2019:

 1. Tore Wilken Nitter Walaker
 2. Vegard Lefdal
 3. Elisabeth Solem
 4. Hannes Draude
 5. Ingjerd Terese Skaug Robin
 6. Julianne Ferskaug
 7. Sonja Myhre Holten
 8. Tone Ringen
 9. Ola Elvestuen
 10. Pål Løwe
 11. Helge Refsum Irgens
 12. Anne Lise Bergenheim
 13. Peter Tollefsen
 14. Synnøve van Dijke Bjertnes
 15. Sunniva Carlsen

 

Varautsendinger:

 1. Bård M. Fauske
 2. Einar Kjerschow
 3. Jorun Hermansen
 4. Camilla Lillevold
 5. Alexia Bohwim
 6. Pål Klouman

Valgkomite

Forrige årsmøte ga styret i fullmakt å opprette en valgkomite i forkant av neste årsmøte. Styret satte i desember 2019 ned følgende valgkomite: Anne-Lise Bergenheim, Julianne Ferskaug og Bård Magnus Fauske.

 

I tillegg har disse medlemmene vært representert i følgende organer/fora:

Tina Shagufta Munir Kornmo – direktevalgt til Hovedstyret i Oslo Venstre

 

 

2. Folkevalgte i byen/bydelen

Følgende har vært folkevalgte fra Venstre i Oslo bystyre/bydelen, Stortinget, Regjeringen i meldingsåret:

 

Regjeringen

Ola Elvestuen – stortingsrepresentant / klima- og miljøminister

 

Stortinget

Tina Shagufta Munir Kornmo – 1. vararepresentant

 

Bystyret:

Julianne Ferskaug – vara til bystyret inntil september 2019. Fra september 2019: Fast representant

 

Bydelsutvalget:

Anne-Lise Bergenheim – BU-representant til oktober 2019.

Tore Wilken Nitter Walaker – BU-representant fra november 2019.

 

Vararepresentanter til Bydelsutvalget til okt: Vararepresentanter til BU fra november:

 1. Tina Shagufta Munir Kornmo Julianne Ferskaug
 2. Tore Wilken Nitter Walaker Anne-Lise Bergenheim
 3. Marit Kamøy Mathias Øverås

Utvalg under bydelsutvalget:

Utvalg: Representant:

Arbeidsutvalget Anne-Lise Bergenheim (som observatør til oktober).

Tore Wilken Nitter Walaker (som obs fra november)

Miljø- og byutviklingskomitéen Anne-Lise Bergenheim (nestleder til oktober) (fra november

som observatør)

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomitéen Tore Wilken Nitter Walaker (som observatør til oktober)

(fra november som medlem)

 

Driftsstyrer ved skolene:

Skole: Representant: Vararepresentant:

Ruseløkka skole Sonja Myhre Holten Kristian Rudsta Andersen

Majorstuen skole Vegard Lefdal Ingrid Keenan (til mai)

Ingjerd T. S. Robin (fra juni)

 

Tilsynsutvalg for institusjoner:

Tina Shagufta Munir Kornmo (medlem) – Kristian Rudsta Andersen (vara)

 

2.2 Venstres gruppe i bydelen

Venstres gruppe består av fast møtende representant og fast møtende samt varaer, i komiteer, styrer og utvalg.

 

Gruppen har avholdt møter i forkant av alle bydelsutvalgets møter (før komitemøtene) for å diskutere sakene fra bydelsadministrasjon, forslag fra andre partier og egne forslag.

 

Viktige saker i bydelen siste år har vært:

 • tilrettelegging for sykkelvei i Gyldensløves gate / Colbjørnsens gate
 • fjerning av parkeringsplasser
 • fjerning av kollektivfelt i Bygdøy allé og trafikkproblemene som tårner seg opp
 • reguleringsplan for ombygging Hartvig Nissens skole
 • områdereguleringsplan Filipstad
 • områdereguleringsplan Skøyen – folkepark i Bestumkilen
 • stengingen av Løkkeveien
 • landsbyen bak Slottet (Lille Uranienborg)

 

 

3. Organisasjon og aktiviteter

Styre- og medlemsmøter

I løpet av meldingsperioden har laget forsøkt avholdt styremøter men det var aldri mulig å få styret fulltallig.

Vi arrangerte derimot flere medlemsarrangementer:

 • 11. februar med kulturministeren, møte i Bydelens Hus, ca 15 fremmøtte
 • 24. april med stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland i kjelleren på BA3 om familie- og likestillingspolitikk, ca 6 fremmøtte
 • 8. mai med stortingsrepresentant Guri Melby i kjelleren på BA3 om skolepolitikk, ca 5 fremmøtte
 • 23. mai eget valgkampseminar med alle toppkandidater til BU-valget
 • 18. september valgkampoppsummering på Venstres Hus med Sveinung Rotevatn som innledet om valgkampen sett fra nasjonalt nivå (han var valgkampansvarlig på nasjonalt nivå)

Det avholdes faste gruppemøter i forkant av hvert møte i Bydelsutvalget, dvs en gang i måneden. Våre nye BU-representanter og vara har deltatt på bydelens «folkevalgtopplæring».

Vi deltok også på Oslo Venstres valgkamp kick-off i mars, og valgkampåpningen til Oslo V i august med noen representanter på hvert arrangement. Vi har deltatt på hvert Hovedstyremøte i Oslo V med enten leder eller nestleder, og BU-representant (som har observatør-status i HS-møtene).

Valgkampen

Mye av aktiviteten i lokallaget i 2019 har vært knyttet til valgkampen.

Målet Frogner Venstre hadde satt for valgkampen var 13,2% – vi nådde 8,8%. Dette var 0,4% opp fra lokalvalget i 2015, men ned 5,6% fra stortingsvalget 2017. Vi laget en valgkampplan i etterkant av vårt valgkampseminar der toppkandidatene på lokalvalgslisten deltok. Her skulle det være 2 ansvarlige for stands, 2 for dørbank og 2 for rushtidsaksjoner. Det ble ikke satt opp noen ansvarlige for mobilisering, og det var en svakhet ved organiseringen.

Bydelslaget prioriterte og banket litt over 3000 dører og ble med det Oslos største og viktigste dørbanker, for andre valgkamp på rad.

Minst 22 personer fra lokallaget bidro til at laget gjennomførte en svært aktiv valgkamp med dørbank, postkasseaksjoner (hovedsakelig på Bygdøy), stands og rushtidsaksjoner. Enkelte bidro også på sentrale valgkampaktiviteter (eks. stand på Karl Johan, rushtidsaksjoner). Antallet aktivister var litt ned fra forrige valgkamp (24) og mindre enn målsetningen for antall aktive (40).

Vi satset tidlig på å dekke området rundt valgkretsen KG godt med dørbank, der vi hadde hatt vårt svakeste bydelsresultat forrige valg. Dette ga sannsynligvis noe uttelling, da denne kretsen ble vår sterkeste krets ved årets lokalvalg. Vi dekket flere områder ganske godt med dørbank, først og fremst gikk vi ikke dørbank på de samme adressene som i 2017, men altså på udekkede adresser.

Venstre endte i bydelen med 8,8 % av valgdagsstemmene (til bystyrevalget) og ble 4. største parti (unntatt forhåndsstemmer). (Resultatet for alle stemmer i Oslo ble 5,9%, inklusiv forhåndsstemmene). Forhåndsstemmer blir ikke regnet ned på bydelsnivå eller den enkelte valgkrets, derfor blir de kun regnet med samlet for hele byen, i bystyrevalget. For bydelsutvalget så blir forhåndsstemmer fordelt til riktig bydel.

Våre valgkretser gjorde det slik under valgtinget (dette er altså eksklusiv forhåndsstemmer, som ikke lar seg fordele på valgkretser innenfor Oslo):

 

Valgkrets Prosentvis oppslutning 2017 Prosentvis oppslutning 2019
Hartvig Nissen (17) / Uranienborg skole (19) 17,0 % 8,6 %
Bygdøy skole 16,1 % 7,9 %
Bymuseet 14,5 % 7,9 %
Uranienborg menighetshus 14,5 % 10,4 %
Oslo Handelsgymnasium 14,3 % 9,3 %
Majorstuen skole 13,4 % 9,2 %
Politihøgskolen (17) / Norges Musikkhøgskole (19) 12,9 % 6,5 %
Kristelig Gymnasium 12,7 % 10,8 %

 

 

Øvrig utadrettet aktivitet

 

 • Leder var paneldeltaker i debatt i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel mot 7 andre politiske partier, 4. april. Fullt hus på Schafteløkken (ca 100 mennesker)
 • Leder var paneldeltaker i debatt i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel mot 6 andre politiske partier etter valget, 22. oktober. Igjen fullt hus på Schafteløkken.

 

 

4. Økonomi, kontingent og medlemstall

Bydelslaget har felles økonomi med Oslo Venstres øvrige bydelslag og fylkeslaget Oslo Venstre.

Bydelslagets medlemsregister administreres av Oslo Venstres sekretariat, mens kontingentinnkrevingen foretas av Venstres Hovedorganisasjon.

Medlemskontingentens størrelse fastsettes av fylkeslagets årsmøte og partiets landsmøte.

 

År 2019 2018 2017 2016
Medlemstall i laget 148 158 152

 

137
Betalende medlemmer 102 117 133 102

 

 

Nyinnmeldte 2019: 24

Utmeldte 2019: 26

 

Året brakte færre nyinnmeldinger enn de to foregående årene (31 i 2018 og 46 i 2017). Det er flere som har meldt seg ut enn året før. Nedgangen i medlemsmassen handler også om utflytting av medlemmer til andre bydelslag. Vi får også enkelte nyinnflyttinger av personer som allerede er medlem av Venstre, disse blir ikke regnet med blant de nyinnmeldte.

Av eksisterende medlemsmasse har 63 personer vært medlem i Venstre i minimum 5 år, 46 i 10 år eller lengre.

5. Annet

Avisoppslag:

Aftenposten – om Filipstad og høy deltakeravgift på konferanse om utvikling av området, oktober.

 

Avisinnlegg:

Vårt Oslo – Bilen er i vegen på Frogner. Innfør gjennomkøyringsforbod! Desember 2019.

 

Oslo, 8.1.2020

 

Tore Wilken Nitter Walaker /s/ – bydelslagsleder Vegard Lefdal /s/ – nestleder