Usant om Venstre

Senterpartiets Jane Bråthen påstår i RB den 2. mars at Venstre og undertegnede «mener at å legge ned lokalsamfunn er til det beste for alle innbyggerne». Hun begrunner ikke påstanden, men legger den fram nærmest som et faktum. Men ingenting kunne vært lenger fra sannheten.

Levende lokalsamfunn i hele kommunen. Venstre er opptatt av at vi skal ha levende lokalsamfunn i hele Lillestrøm kommune. Nettopp derfor er vi også opptatt av å finne løsninger som gir kommunen økonomisk handlingsrom til å utvikle enda bedre tjenester i alle deler av kommunen. For det er en kjensgjerning at den nye kommunen står overfor store utfordringer: Lillestrøm kommune har arvet en anstrengt økonomi med høy lånegjeld, et stort behov for nye skolebygg og nye idretts- og kulturanlegg, og en drift som samlet sett ligger på et altfor høyt nivå. Samtidig skal vi møte stadig økende behov innenfor helse og omsorg. Skal vi lykkes med å dekke inn alle de behovene som står i kø, er kommunen nødt til å drive mer effektivt enn den gjør i dag.

Det er derfor Venstre søker å dra nytte av stordriftsfordeler der det er hensiktsmessig. Det handler ikke om å legge ned lokalsamfunn; tvert imot! Skal vi kunne styrke lokalsamfunnene i kommunen, er vi nødt til å bruke kommunens knappe ressurser bedre, slik at vi får til mer.

Venstre har ved flere tilfeller uttalt seg kritisk til den økonomistyringen som Senterpartiet og resten av posisjonen har ført så langt. Det brukes for mye penger og det er for liten vilje til å prioritere. Det går fint en stund, men etter hvert vil en slik økonomistyring begrense Lillestrøms muligheter i framtida. Det gir mindre handlingsrom til å skape levende lokalsamfunn i alle deler av kommunen.

En åpen og saklig samfunnsdebatt er viktig i et levende demokrati. Men der saklig debatt kan være både oppklarende og opplysende, kan usanne og uriktige påstander bidra til at debatten blir både villedende og fordummende. Derfor er det veldig synd at Jane Bråthen kommer med usanne påstander om Venstres politikk. Det står i veien for den veldig viktige debatten om hvordan vi skal kunne ruste Lillestrøm kommune best mulig for framtida.

Venstre kommer i tida framover fortsatt til å argumentere for økonomisk ansvarlighet og for at vi må søke å dra nytte av stordriftsfordeler. For det er slik vi skaffer oss det handlingsrommet vi trenger for å styrke skole, helse, kultur og idrett i hele Lillestrøm kommune.

Boye Bjerkholt
Gruppeleder, Lillestrøm Venstre

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 02.03.2020