Uttalelse: Næringslivets omstilling må bli grønn og global

Tiden er inne for en storstilt satsing på fremtidsrettet grønn industri og forretningsutvikling. (Foto: iStock)

Venstre mener vi må sette fart på grønn omstilling etter koronautbruddet. Tiden er inne for en storstilt satsing på fremtidsrettet grønn industri og forretningsutvikling. Internasjonalt samarbeid må også styrkes, da det er samarbeid og ikke proteksjonisme som kan skape globale løsninger på globale utfordringer.

Klimamålene ligger fast. Vi skal redusere norske utslipp med 50-55 % innen 2030. Vi må ta vare på mer natur og reversere tapet av naturmangfold. Det er ikke tid for pessimisme, det er tid for handling. Når staten nå går inn med store beløp for å støtte norsk næringsliv, må vi sørge for at disse investeringene bidrar til en grønn omstilling.

Når vi nå går over fra den mest akutte fasen, er det viktig å tenke lenger fram. Norsk økonomi må komme i gang igjen så snart vi har spredningen under kontroll. Venstre mener den omstillingsfasen vi nå står i, må brukes til å skape noe nytt og grønt.

Vi må skape ordninger som motiverer private investorer til å gjøre grønne, fremtidsrettede investeringer. Venstre vil i denne fasen gjøre det mer attraktivt å investere i oppstartsbedrifter med nye ideer, gi kortere avskrivningstid og reduksjon i skatt til bedrifter og prosjekter som kutter utslipp og skaper grønn vekst.

Næringslivet må styrkes for de små- og mellomstore bedriftene, og vi må ha en plan for styrket industripolitikk.

Krisen i petroleumsnæringa må møtes med tiltak som rettes mot leverandørindustrien og et grønt skifte i næringa. Maritim sektor har en særlig verdifull kompetanse med lange tradisjoner som bidrar til grønne nyvinninger.

Venstre vil videreutvikle den grønne innovasjonskraften i bransjen, som tar oss inn i fornybarsamfunnet. Tidspunktet er nå inne for å satse tungt på havvind, grønn skipsfart, karbonfangst og lagring og utnyttelse av denne ressursen (CCS og CCU). En slik satsing vil skape miljøvennlige produkter som fiske- og dyrefôr, hydrogen, ammoniakk og flydrivstoff. Venstre vil satse stort på fremtidsrettet næringsvirksomhet der Norge har et konkurransefortrinn.

Venstre mener det er viktig at statlige virkemiddel må bidra enda mer til å løse våre store samfunnsutfordringer. Aktører som Innovasjon Norge, Enova, Nysnø, Investinor, og Forskningsrådet skal i fellesskap sikre grønn omstilling på tvers av ulike ordninger. Vi vil gjøre ordninger bredere, mindre byråkratisk og mer effektive.

Kompetanse må styrkes gjennom utdanningstilbud som sikrer arbeidskraft i de , næringene som kreves i det fornybare samfunnet.

Venstre mener at internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang. Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi skape løsninger for den globale klima- og miljøkrisen og realisere FNs bærekraftsmål.

Venstre vil:

  • Få på plass en skattepakke som motiverer privat næringsliv til investeringer som fremmer utviklingen mot fornybarsamfunnet.
  • Kraftig satsing på klima- og miljøvennlig transport med storstilt satsing på utbygging av jernbane både for persontrafikk og gods.
  • Satse på fremtidsrettet grønn industri og verdikjeder. Karbonfangst, havvind og grønn skipsfart er viktige satsingsområder der Norge har konkurransefortrinn og som kan skape produkter for fornybarsamfunnet.
  • Få fart på sirkulære løsninger der ressurser gjenbrukes både i industriklynger, innen bygg og eiendom, og gjennom nye forretningsområder i handels- og tjenestenæringene.
  • Styrke innovasjonskraften i leverandørindustrien innen olje og gass, i for å opprettholde sysselsetting i bransjen og bringe oss inn i fornybarsamfunnet.
  • Ha utdanningstilbud som sikrer arbeidskraft i de utdanningstilbud som sikrer arbeidskraft i de klima- og miljøvennlige næringene.
  • At offentlige tiltak må rettes spesielt mot å skape arbeidsplasser som bidrar til å utvikle fornybarsamfunnet og løse andre viktige samfunnsutfordringer.
  • Styrke internasjonalt samarbeid og kjempe mot proteksjonisme.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte (digitalt), 23. april 2020