Nok og riktig kompetanse i barnevernet

Den 14. september behandlet kommunestyret Kvalitetsmelding for barnevernstjenesten. Vår kommunestyrerepresentant, Mette Vabø, holdt følgende innlegg i saken:

“Ordfører,
Barnevernet gjør en utrolig viktig jobb – for sårbare barn og utsatte familier i byen vår. Det står stor respekt av den jobben de gjør.

Kvalitetsmeldingen viser at barnevernet arbeider godt med en rekke av sine innsatsområder.
Jeg har spesielt lyst til å trekke frem arbeidet med barne- og ungdomskontakt. Det er utrolig viktig at barn og unge blir hørt hos barnevernet og at de opplever at det er trygt å si ifra. Det kan synes som barne- og ungdomskontakten har fått en viktig rolle her – det er bra.

Jeg vil også trekke frem arbeidet med «snakke trygt» som positivt. Det er utrolig viktig at barn som utsettes for vold og overgrep opplever seg hørt og føler at de kan stole på de de betror seg til. Veldig mange barn som utsettes for vold og overgrep tør ikke å fortelle om dette til voksne. Mange har også opplevd at dette fortelles videre om uten deres samtykke. Jeg vil derfor gi honnør til barnevernet for å ta inn punktet om at det skal avtales med barnet hvordan det barnet har fortalt skal fortelles videre til andre. Å bygge opp en relasjon med gjensidig tillit er utrolig viktig for denne gruppen barn.

For oss i Venstre er kompetanse i barnevernet viktig. Nok kompetanse er også viktig for oss, derfor støtter vi Frp sitt forslag om å få dette inn i kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan. Derfor vil vi også jobbe for at ansatte i barnevernet får gode muligheter til etter- og videreutdanning i årene som kommer. Det jobbes godt med kompetanse og opplæring i barnevernet i Stavanger.

Likevel ser vi at det er behov for ytterlige kompetanse spesielt innen et område.
Kvalitetsmeldingen melder om at det jobbes mot innvandrerfamilier som kommer i kontakt med barnevernet, og det nevnes en undersøkelse foretatt blant foreldre med innvandrerbakgrunn og det pekes på en rekke utfordringer knyttet til deres forståelse, kompetanse og informasjonsbehov. Det er bra at barnevernet jobber med dette, men det er også viktig at barnevernet har tilstrekkelig kulturell kompetanse for å kunne forstå disse foreldrene. Slik kompetanse er viktig for å møte disse foreldrene på en god måte og etablere en god relasjon. Vi har derfor følgende tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf:

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak som kartlegger de ansattes kulturelle kompetanse og en plan for å styrke denne.”