Uttalelse: Frihetsreform i videregående skole

Glad student
Foto: iStock

Kunnskap gjør mennesker frie. Skolen skal sette folk i stand til å sine egne valg og skape sin egen fremtid. Vi ønsker en videregående skole der elever får mer frihet til å velge selv. En skole som skaper motivasjon gjennom valgmuligheter og gjør skolen bedre for alle, elever og lærere.

Vedtatt uttalelse fra Venstres landsmøte 2020

Grunnlaget for en god videregående skole er motiverte elever. Videregående skole samler unge voksne som er i stand til å ta egne valg. Evnen til å reflektere over egen fremtid og velge utdanningsløp betyr at elevene også er i stand til å velge hvilken skole de vil gå på. Derfor sier Venstre ja til fritt skolevalg i hele landet.

Venstre vil gi elevene større makt over egen skolehverdag. Dagens videregående skole er i altfor stor grad en videreføring av ungdomsskolen. Samtidig representerer studieløpet et retningsvalg for elevenes videre utdanning eller arbeid. Derfor vil vi gi elevene større tillit til å sette sammen sin egen timeplan og velge de fagene de selv ønsker.

Venstre ser at noen elever kan trenge en pause fra skole etter ungdomsskolen fordi de er lei eller usikre på hvilken utdanning de skal velge. Kanskje de vil jobbe eller gå på folkehøyskole. Andre ønsker å forkorte skoleløpet å forsøke og bli ferdig med videregående hurtigere enn på tre år. Unge som har vært ute i arbeidslivet en stund og ikke fullført skolen ønsker kanskje å komme tilbake når det passer dem. Alt dette må videregående opplæring legge til rette for.

Venstre vil ha et tettere samarbeid mellom videregående skole og arbeidslivet. Slik kan vi gjøre elevene tryggere på sine studievalg og gi de anledning til å bli kjent med mulighetene som finnes senere i løpet. Fremtidens arbeidsliv kommer til å være preget av omstilling, derfor er det også viktig at vi ruster elevene våre for det arbeidsmarkedet de en gang skal være en del av.

Valgfrihet i skolen betyr også et større behov for flere tilbud innen yrkesfag. Derfor vil vi øke lærlingtilskuddet og øke rådgivningskompetansen til fylkeskommunene for opplæring og oppfølging av bedrifter som ønsker å ta imot lærlinger. Venstre mener at det må bli enklere å ta yrkesfaglige utdannelser for mennesker som har annen utdannelse fra før.

For å gi frihet til lærerne vil vi fortsette avbyråkratiseringen i skolen. En lærers viktigste oppdrag er å bidra til læring i og utenfor klasserommet. Derfor vil vi gjennomføre en tillitsreform i skolen som gir læreren mer tid med elevene og mindre tid med skjemaveldet.

Venstre vil at videregående opplæring skal speile samfunnet. For å ruste elevene til morgendagens arbeidsmarked er det viktig at vi styrker digital kompetanse hos både lærere og elever. Derfor ønsker vi også at alle elever skal ha lik tilgang til digitale plattformer og enheter. Digitalisering gir muligheter for fleksibilitet med tanke på læringssted, samhandling og læringsverktøy. Skolene må ha de materielle ressursene og den nødvendige kompetansen for å utnytte disse mulighetene og følge opp elevene.

Venstre vil:

 • Innføre fritt skolevalg i hele landet
 • Innføre en modulbasert fagvalgsordning på videregående med mulighet til friere fagvalg på tvers av de tradisjonelle studieløpene
 • Redusere antall fellesfag til fordel for flere programfag
 • Knytte arbeidslivet og videregående opplæring tettere sammen
 • Utrede hvordan yrkesfagene kan gjøres mer attraktive
 • Stille krav om at alle fylkeskommuner må ha tilbud om YSK
 • Utrede alternative eksamensformer og vurderingsformer
 • Bygge opp digital kompetanse både hos lærere og elever
 • Gi unge anledning til å ta utdanning selv om ungdomsretten er brukt opp. På den måten vil ungdom slippe å vente til de bli 25 år for å gjenoppta opplæringen.
 • Begrense bruken av karakterer som underveisvurdering, men samtidig stå fast på at sluttkompetanse skal uttrykkes gjennom karakter
 • Legge til rette for at ungdommer kan ta et alternativt år med arbeid eller annen type utdanning, for eksempel folkehøyskole, mellom ungdomsskole og videregående skole
 • Legge til rette for at ungdom i distriktene får attraktive studietilbud og lokalt tilpassede utdanningsmodeller med opplæring i bedrift
 • Gjøre fraværsgrensen mer fleksibel, ved å la lærere og skoler utøve skjønn i vurderingen av fraværet utover 10%-grensen.

Venstre vil gå i bresjen for at frihetsreformen i videregående skole virkelig gir elevene mer makt over sin egen utdanning og fremtid. Vi tror at skolen blir bedre av at den tilpasser seg mer til den enkelte elev. Slik bygger vi en moderne skole med flere motiverte elever, mer variert undervisning og kompetanse for fremtiden.

For Venstre er individets frihet til å velge og bestemme selv hjørnesteinen i et moderne samfunn. Denne friheten må være grunnlaget i norsk videregående opplæring.