Endelig kommer ravineplanen

Frodig ravinelandskap
Frodig ravinelandskap, Pixabay

Ingenting kjennetegner romerikslandskapet bedre enn ravinedalene som bølger seg gjennom skog og åker. De ble formet etter siste istid av vann som har erodert seg ned i marin leire, fra den gang store deler av landskapet lå under havnivå. Likefullt blir det stadig færre av dem. Mange historiske raviner har over tid blitt fylt opp og planert ut, og er i dag totalt ødelagt. Derfor har det vært viktig å få på plass en ravineplan. Arbeidet har vært krevende og har tatt en tid, men nå kommer den endelig!

Den 18. november blir Lillestrøm den første kommunen som vedtar en egen verneplan for raviner. Planen tar riktignok kun for seg det som nå omtales som delområde Skedsmo, siden arbeidet startet opp i gamle Skedsmo kommune hvor det har vært bred politisk tilslutning til en slik ravineplan. Men det nybrottsarbeidet som ravineplanen for delområde Skedsmo utgjør, vil legge grunnlaget for en ravineplan for hele Lillestrøm kommune, og vil også kunne være til inspirasjon for andre kommuner.

For første gang vil vi nå få en temaplan som systematisk tar for seg kunnskap om de ulike naturverdiene og kvalitetene som ravinene rommer. De karakteriske ravinedalene som slynger seg gjennom romerikslandskapet er viktige bosteder for en rekke ulike planter og dyr, og utgjør en blågrønn struktur som er særegen for vårt område. Ravinene er viktige både i form av det biologiske mangfoldet de representerer, og som en del av romeriksidentiteten.

For Venstre har det særlig vært viktig å sikre at dyre- og fuglelivet har vært en del av kartleggingen. I tillegg har vi vært opptatt av å sikre nok midler til oppfølging av planen når den er vedtatt. I budsjettet for 2020 foreslo Venstre å opprette et eget ravinefond, men det ble dessverre ikke vedtatt. Vi kommer til å foreslå det igjen når budsjettet for 2021 skal behandles.

Med ravineplanen har vi endelig fått på plass et godt grunnlag for å sikre en tydelig, forutsigbar og bærekraftig forvaltning av ravinene våre i tiden fremover, og vi har fått en plan som er et eksempel til etterfølgelse for andre. Det er en viktig milepæl for romeriksnaturen. Men planen må også følges opp med ressurser og konkrete tiltak.

Boye Bjerkholt
Gruppeleder, Lillestrøm Venstre

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 28.10.2020.