Risikoanalysen til utbygger trumfer ikke forskriften om miljørettet helsevern for barnehager og skoler

Foto: iStock

Utbygger Atle Hansen har foretatt en risikoanalyse som skal danne grunnlag for kommunestyrets vedtak om at rekkefølgebestemmelsene for utbygging av Kjærlighetshaugen skal vekk.

Den enkle konklusjonen han trekker er at trafikkbildet vil endres marginalt. I tillegg mener han at fjerning av rekkefølgekravet alene ikke innebærer at risikoen for uhell øker.

Også administrasjonen konkluderer med at trafikksikkerheten er vesentlig forbedret over Sandviksbakken fordi veien er asfaltert, har fått noe større bredde, og fordi det er anlagt fartsdumper.

Med en slik lemfeldig holdning til trafikksikkerhet kan de fort møte seg selv i døra. Det er ikke sikkert de vil finne støtte for sin holdning hos Fylkesmannen. Elever kan under gitte forutsetninger ha rett til gratis skyss i samsvar med bestemmelse i opplæringsloven.

KOMMUNEN SKAL IVARETA SITT ANSVAR FOR ELEVENES TRYGGHET GJENNOM INTERNKONTROLLSYSTEMET I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER

Dersom det fordres, kan det innvilges skyss for alle elever, – for noen elever, – for hele strekningen,eller for deler av strekningen mellom hjem og skole, når elevene har særlig farlig skoleveg.

Det er mange forhold som spiller inn når «særlig farlig» skal vurderes

Det er en utfordring at fotgjengere, både barn og voksne, velger den korteste veien og ikke nødvendigvis den tryggeste. Dersom en tryggere vei (les Torstein Reinholdtsensvei) ikke blir lenger enn opplæringslovens grenser på 2 km for 1.trinnselever, og 4 km for de andre elevene, vil Torstein Reinholdtsens vei være en god og trygg løsning, noe som i særlig grad skal vektlegges.

Sikkerheten øker betraktelig dersom veien er tilrettelagt for fotgjengere. Det som er viktig i så henseende er om det er fortau, gang/sykkelvei, eller om det er annen tilstrekkelig tilrettelegging. Der veien er smal og det er vanskelig å gå utenfor kjørebanen, kan det være krevende å være fotgjenger. Det er faktisk ikke plass til en fotgjenger når det kommer biler fra begge sider i veien over Sandviksbakken.

Det kompliserer trafikkbildet for barn når det kommer trafikk begge veier, fra sidene, fra innkjørslene, og mer komplisert vil trafikkbildet bli dersom det kommer anleggstrafikk i området.

Barna starter sitt liv i trafikken sammen med voksne, og kan derfor ha liten erfaring som selvstendige trafikanter. De er i tillegg lave og får et helt annet synsfelt enn voksne, og de er tilsvarende vanskelige å oppdage for andre trafikanter. Motorikken og trafikkforståelsen er ikke ferdig utviklet, og barna kan ha vanskeligheter med å stoppe brått hvis det kommer en bil. De yngste elevene er lekne, impulsive og opptatt av detaljer som fanger interessen der og da.

Vi kan ikke forvente at små barn tar andre trafikanters perspektiv. Derfor ser de heller ikke hvilke konsekvenser deres atferd kan ha for dem selv og andre. Mange er opptatt av regler og følger disse helt ukritisk, og de forventer at andre også følger de samme reglene. De orienterer seg utfra seg selv. Det de selv ser, tror de at også alle andre ser.

Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler pålegger skolene å ha et internkontrollsystem som ivaretar elevenes sikkerhet i forhold til trafikk. Kommunen bør på eget initiativ foreta vurderinger om skoleveien er særlig farlig, og ikke støtte seg på en subjektiv ROS analyse. Kommunen må grunngi om veien til skolen kan ansees som særlig farlig eller ikke, for alle elever, – eller for noen elever, – for hele året, – eller for deler av året.

Ovennevnte forhold er overhodet ikke drøftet i ROS – analysen ført i pennen av utbygger

Behandling av søknader om skyss etter en vurdering om skoleveien er særlig farlig må være individuell, dvs. at det må fattes vedtak for hvert barn med individuelle begrunnelser.

Det er rimelig åpenbart at dersom den dårlig underbygde risikovurderingen skal legges til grunn for om veien er særlig farlig eller ikke, så vil Øksnes kommune risikere at det kan påløpe store utgifter til skoleskyss.