Omregulering av Kjærlighetshaugen har blitt en farse der administrasjonen på absurd vis konkluderer i samsvar med posisjonens bestillingsverk

Jørn Martinussen
Jørn Martinussen

Administrasjonens saksutredning til møte i teknisk hovedutvalg kommende onsdag gir grunn til undring. Rådmannen foreslår at reguleringsendringen for Kjærlighetshaugen vedtas og at rekkefølgesbestemmelsen fjernes.

Kommunen skal ivareta sitt ansvar for elevenes trygghet i henhold til forskrift om miljørettet helsevern. Dette betyr i klartekst at Øksnes kommune skal sørge for at trafikksikkerheten er ivaretatt – ikke forsøkt ivaretatt. I den utstrekning forvaltningen måtte være i tvil skal frafall av rekkefølgebestemmelsene ikke tillates.

Det sikreste tiltaket – ny veitrase- skal selvfølgelig ha forrang i forhold til andre og mindre trafikksikre tiltak.

Forvaltningen skal være åpen og gjennomsiktig for slik å styrke rettssikkerheten for den enkelte og tilliten til det offentlige. Det er ødeleggende for innbyggernes tillit til administrasjonen når det så enkelt konkluderes med at rekkefølgebestemmelsene kan settes til side. Dette fordi saksutredningen ikke bygger opp under forslaget til vedtak. Det er bare å se på følgende utsagn i administrasjonens saksframlegg:

 • Det vurderes mulighet for å benytte Torstein Reinholdtsens vei til anleggstrafikk.
 • Tiltakshaver må bekoste nødvendig oppgradering … dersom veien blir benyttet til anleggstrafikk.
 • Samtidig har kommunen et mål om å være en trafikksikker kommune.
 • Fartshumper vil bidra i å opprettholde fartsgrensen på 30 km/t langs veien som vil bidra positivt for trafikksikkerheten både for kjørende og myke trafikanter.
 • … under grunnarbeidet vil det dermed mest sannsynlig kun behøves tilkjøring av avrettingsmasser til byggeområdet.
 • Samtidig mangler veien videre innover mot Vornes / Sandviksbakken/ Sandviksdalen også fortau, det er derfor ikke sikkert at trafikksikkerheten er mer til stede …
 • Økt trafikkmengde på 3% etter etableringen av boliger på Kjærlighetshaugen vil mest sannsynlig ha begrenset betydning på det totale omfanget av trafikksikkerheten …
 • Dette betyr at det ikke er sikkert at trafikksikkerheten blir fullstendig tilsidesatt …
 • Dette er en minimal vekst som ved normal aktsomhet i trafikken vil kunne tenkes å være overkommelig for myke trafikanter og kjørende.
 • Administrasjonen vurdere at tiltakene … i all hovedsak virker avbøtende på trafikkøkningen som følge av utbygging av kjærlighetshaugen.
 • For at kommunen skal kunne forsøke å ivareta trygge, attraktive og aktivitetsfremmende bomiljø for barn og unge må trafikksikkerheten vurderes i et utvidet perspektiv

Administrasjonen fraskriver seg ansvar for mulige følgevirkninger ved å bruke særdeles vage formuleringer som: – vurderes mulighet, – dersom veien blir benyttet, – et mål om å være, – mest sannsynlig (brukt 2 ganger), – det er derfor ikke sikkert (brukt 2 ganger), – vil kunne tenkes å være overkommelig, – virker avbøtende, – For at kommunen skal kunne forsøke å ivareta trygge …

I saksutredningen står det også at oppgraderingen av Halvar Rasmussensvei bidrar til å forbedre trafikksikkerheten. Realiteten er at heving av standarden på veien har medført at farten har økt upåaktet av fartsgrense og fartsdumper. Det er et paradoks at veien er blitt mer trafikkfarlig – ikke mindre. Dette er i tråd med det man dessverre ofte opplever når veiene blir bedre. Myndighetene har tatt konsekvensen av dette, og har lagt hovedferdselsårer utenfor tettbebyggelser.

ROS-analysen er utarbeidet av forslagsstiller. Det er imidlertid all mulig grunn til å stille spørsmål ved en ROS analyse utarbeidet av den som har økonomisk interesse i at utbyggingsprosjektet blir realisert. Uansett vil tiltakshaveren ikke være den som stilles til ansvar dersom det skjer uhell som et resultat av at rekkefølgebestemmelsene frafalles.

Målet er ikke å bli en trafikksikker kommune i et udefinert framtidsperspektiv. Trafikksikkerhet forplikter! Øksnes skal være en trafikksikker kommune der det iverksettes nødvendige tiltak når det er fare for liv og helse.