LOVLIGHETSKONTROLL AV OMREGULERINGSVEDTAKET FOR KJÆRLIGHETSHAUGEN

Det foreligger ingen saklig grunn for at rekkefølgebestemmelsene skal frafalles. Byggestart på Kjærlighetshaugen må derfor utsettes inntil ny adkomstvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vorneset er ferdigstilt.

Fylkesmannen har tidligere uttalt at argument som går på behovet for boliger ikke kan tillegges avgjørende vekt ved vurderingen av om det skal dispenseres fra rekkefølgekravet. Dette argumentet var vel også kjent da planen ble vedtatt, uttalte Fylkesmannen i 2018.

Det vil ikke skje noen forskjellsbehandling av private aktører ved å beholde rekkefølgekravet. Rekkefølgekravet rammer ikke kun en enkelt utbygger. Rekkefølgebestemmelsen vil gjelde enhver som søker om å bygge i det aktuelle området.

Det er et grunnleggende rettslig prinsipp at like saker behandles likt. Imidlertid må dispensasjon etter plan- og bygningsloven vurderes konkret i hver enkelt sak.

Det som i tillegg ligger til grunn for kravet om lovlighetskontroll er:

 • Utenforliggende hensyn.
 • Den faglige kvaliteten på forvaltningsavgjørelsene.
 • Ivaretakelse av grunnleggende nasjonale målsettinger.
 • Ivaretakelse av rettssikkerheten til innbyggerne Vorneset.
 • Er avgjørelsen bygget på et korrekt og fullstendig faktum?

1. HISTORIKK

Den første reguleringsplanen, der Torstein Reinholdtsens vei ble fastsatt som ny adkomstvei til Vorneset og Sandvikdalen, ble vedtatt av kommunestyret i 1975. Det var en plan for et område som allerede den gang var i vekst. Det har gått 45 år, og trafikksituasjonen er en ganske annen og mer krevende enn den var i 1975.

Reguleringsplanarbeidet for Sentrum 5.1 ble gjenopptatt i 2016 etter at prosessen ble avbrutt i 2009. Formålet var å opparbeide ny vegtrasé til områdene Sandvika, Sandvikbakken og Vornes for å sørge for bedre trafikksikkerhet og ivareta myke trafikanter til et område med mye bebyggelse.

Nåværende veitrasé langs Halvar Rasmussens vei er allerede overbelastet og trafikkfarlig med tanke på trafikkmengde, har ikke fortau, er smal og ligger tett på boligene som er tilknyttet veien.

Torstein Reinholdtsens vei vil ha fortau og gatebelysning langs sjøkanten. I tillegg gjøres Halvar Rasmussens vei til en blindgate, slik at det ikke blir gjennomgangstrafikk ut mot Vornes, og det vil bli tryggere for myke trafikanter å ferdes på veien.

2. NÆRMERE BEGRUNNELSE FOR LOVLIGHETSKONTROLLEN

HT vedtok i sak 42/18 å gi Vågen Eiendom AS dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene slik at utbyggingsområdet på Kjærlighetshaugen kunne bli tatt i bruk. HT dispenserte fra kommunestyrevedtaket, der rekkefølgebestemmelsene var helt avgjørende for at reguleringsplanen ble vedtatt.

HT innvilget søknaden om dispensasjon med følgende begrunnelse: «Forslaget er at dispensasjon innvilges. Dette fordi vi i prinsippet stopper all utbygging i området. Vi kan ikke innvilge dispensasjoner for andre utbyggere når vi ikke vil innvilge for Atle Hansen. Vi kan ikke la en privat utbygger lide fordi dette med veiløsningen tar så mye tid.» Vedtaket om dispensasjon ble påklaget til Fylkesmannen som omgjorde hovedutvalgets vedtak.

Det ble i HT-sak 68/20 vedtatt oppstart på reguleringsendring av reguleringsplan for Kjærlighetshaugen, der hensikten med endringen er å fjerne punkt 7.5 i rekkefølgebestemmelsene: «Forutsetning for grunneier/eier: Byggestart for angjeldende område «Kjærlighetshaugen» utsettes inntil adkomstvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes er ferdigstilt.»

Rekkefølgebestemmelsene skal sikre etablering av samfunnskritisk infrastruktur, bl.a. i form av trafikksikker vei, før utbyggingsområdet blir tatt i bruk av utbyggeren. I praksis betyr dette at Thorstein Reinholdtsens vei må være på plass før utbygging av Kjærlighetshaugen. Det er av trafikksikkerhetsmessige hensyn ikke akseptabelt at næringsinteresser og økonomiske interesser skal trumfe faren for alvorlige skader eller død.

Reguleringsplanene for Sentrum 5.1 og Kjærlighetshaugen griper inn i hverandre.   Rekkefølgebestemmelsene må derfor sees i sammenheng med reguleringsplanen for Sentrum 5.1.

HT har ved behandling av reguleringsplanen for sentrum 5.1. ikke nevnt eller vektlagt trafikksikkerhet, verken i utvalgsmøtet i november i fjor, eller i utvalgsmøtet i mars i år. Dette på tross av at rekkefølgebestemmelsene er begrunnet i trafikksikkerhet.

Posisjonspartiene vektla overhodet ikke trafikksikkerhetsaspektet betydning da de krevde gjenopptak av K-sak 002/17 – Kjærlighetshaugen detaljreguleringsplan. De vektla heller ikke trafikksikkerhet i sitt vedtak i juni i år da kravet om å sette reguleringsplan for Sentrum 5.1. ble behandlet.

HT er ikke konsekvent i sin argumentasjon. De vil ha Kjærlighetshaugen utbygd, og avdramatiserer at 7 nye boenheter vil skape trafikksikkerhetsutfordringer, men de problematiserer trafikksikkerhet ved bygging av andre boliger i Vorneset.

Opplæringslovens kapittel 7 redegjør for at skoleelever har rett på skyss dersom skoleveien er særlig farlig. Ifølge opplæringsloven har elever som har særlig farlig skoleveg rett til gratis skyss uten hensyn til veglengden. Utdanningsdirektoratets presisering «særlig farlig» er ikke vurdert av kommunen når det gjelder bruk av Halvar Rasmussens vei som skoleveg, basert på alle relevante forhold.

2.1 Er det grunnlag for endring av detaljreguleringsplanen?

I kravet om gjenopptakelse for å endre reguleringsplanen for Kjærlighetshaugen i mai i år, var det 2 forhold som ble lagt til grunn:

 1. Legge til rette for boligbygging.
 • Fylkesmannen har tidligere sagt at argument som går på behovet for boliger ikke kan tillegges avgjørende vekt ved vurderingen av om det skal dispenseres fra rekkefølgekravet. Dette argumentet var vel kjent da planen ble vedtatt.
 • Både de samfunnsmessige og bedriftsøkonomiske positive effektene vil kunne la seg realisere uten at det skal være nødvendig å gå på akkord med sikkerheten for beboerne i området.
 1. Utbyggeren av Kjærlighetshaugen og andre med byggeprosjekt må likebehandles i forhold til rekkefølgebestemmelsene.
 • HT har gitt utrykk for at rekkefølgebestemmelsene skaper presedens med tanke på annen utbygging. I fjor behandlet HT en fradelingsak i Vorneset der klagefristen ikke var overholdt. HT så det som hensiktsmessig å utvide klagefristen, og vedtok at dette ikke skulle skape presedens. Dette viser at HT ikke har noen god forståelse av hva som ligger i begrepet, siden et slikt vedtak om presedens helt og holdent er uten rettsvirkning.
 • Det vil ikke skje noen forskjellsbehandling av private aktører ved å beholde rekkefølgekravet. Rekkefølgekravet rammer ikke kun en enkelt utbygger. Rekkefølgebestemmelsen vil gjelde enhver som søker om å bygge i det aktuelle området, ikke bare utbyggeren av Kjærlighetshaugen.
 • Fylkesmannen har tidligere vist til at det er et grunnleggende rettslig prinsipp at like saker behandles likt. Imidlertid påpeker Fylkesmannen at dispensasjon etter plan- og bygningsloven må vurderes konkret i hver enkelt sak. Dette betyr at også andre enn utbyggeren av Kjærlighetshaugen som ønsker fritak fra rekkefølgebestemmelsene, må søke om dispensasjon. Det er tillatt å forskjellsbehandle så lenge forskjellsbehandlingen er saklig begrunnet.

2.2 Forpurring av framdriften

HT har langt på vei overtatt administrasjonssjefens rolle. Etter loven er det administrasjonssjefen som skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet. Alle avgjørelser skal bygge på et korrekt og fullstendig faktum, og det skal ikke tas utenforliggende hensyn – alt dette for å motvirke myndighetsmisbruk.

Vurderingene til HT synes å være særdeles subjektive, og ivaretar ikke helheten og hensynet til objektivitet. Administrasjonens objektive utredninger har blitt undergravd.

Utvalget har tidligere trukket seg tilbake i strid med loven for å diskutere vedtak. Det er ikke i tråd med prinsippene om at saksbehandlingen skal være åpen og gjennomsiktig.

Kommunestyret har overlatt behandlingen av saken til HT, som igjen krever nye utredninger som skal forelegges utvalget, og ikke kommunestyret. På denne måten utsetter de realitetsbehandling av detaljreguleringsplanen for Sentrum 5.1 i kommunestyret. Når det gjelder utbyggingen av Kjærlighetshaugen gjøres det diametralt motsatte.

Forslag til reguleringsplan for Sentrum 5.1 ble send på høring og lagt ut til offentlig ettersyn den 14.8.19. Av saksframlegget til politisk behandling framgår det hvordan innkomne uttalelser til planforslaget er behandlet, og hvilken betydning disse er tillagt.

Men HT ville ha ytterligere konsekvensutredning av planforslaget da de behandlet saken i november i fjor:

 1. Konsekvenser av redusert parkering for reisende Øksnes Vestbygd.
 2. Konsekvenser av redusert parkering for satsing på turisme bl.a. 5 fiskevær.
 3. Konsekvenser av redusert parkering for næringsliv.
 4. Konsekvenser av redusert parkering for tilreisende fiskere som er tilknyttet bedrifter i Myre havn.
 5. Konsekvenser av redusert parkering for tilreisende egnere som er tilknyttet bedrifter i Myre havn.
 6. Konsekvenser av redusert parkering for Øksnes Leirsted.
 7. Konsekvenser av redusert parkering for fastboende i Vestbygda.
 8. Konsekvenser av redusert parkering for fritidsbebyggelse i Øksnes Vestbygd.
 9. Konsekvenser for grunneiere som er direkte berørt av tiltak.
 10. Konsekvenser for grunneiere som er direkte berørt av planen.
 11. Konsekvenser for parter som er direkte berørt av tiltak.
 12. Konsekvenser for parter som er direkte berørt av planen.
 13. Konsekvenser for grunneiere som er indirekte berørt av tiltak.
 14. Konsekvenser for grunneiere som er indirekte berørt av planen.
 15. Konsekvenser for grunneiere som er indirekte berørt av tiltak.
 16. Konsekvenser for grunneiere som er indirekte berørt av planen.
 17. Økonomiske konsekvenser av tiltakene utredes i reguleringsplanen.
 18. Beskrivelse av tiltak utredes i reguleringsplanen.
 19. Økonomiske konsekvenser settes opp i en samlet kostnadsoversikt som skal ivareta alle forhold som planen berører.
 20. Økonomiske konsekvenser settes opp i en samlet kostnadsoversikt som skal ivareta alle konsekvenser som planen berører.
 21. Detaljerte konsekvenser av bruks – og arealmessig karakter for den enkelte part eller grunneiere.
 22. Konsekvenser for næringsliv som er etablert i området.
 23. Konsekvenser for næringsliv som har fått tillatelse til å etablere seg i området.

På tross av at det i de nasjonale forventningene til kommunal planlegging framkommer at kommunene skal ivareta barn og unges interesser gjennom samfunns- og arealplanleggingen, er dette ikke ivaretatt i forslaget til hva som skal konsekvens utredes.

HT var ikke tilfreds med de svarene de fikk i forhold til bestilte konsekvensutredning. I junimøtet ville de i tillegg ha vurdert eventuelle konsekvenser i reduksjon av parkeringsplasser ved en bygging av Delitek(pub), og de fordret også juridisk avklaringer i forhold til Delitek og/eller andre næringsaktører.

HT fordret også juridiske avklaringer som gjaldt anmerkninger fra eiere, og om kommunen kan komme i et ansvarsforhold utover kostnader ved innløsning av grunnareal. HT har også vedtatt at administrasjonen skal følge opp hver enkelt berørt grunneier i avklarende møter. Dette skal gjøres uten at kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen.

I sum har stadig nye krav fra HT utsatt iverksetting av arbeidene med Thorstein Reinholdtsens vei. Det har ikke vært vist politisk vilje til å forsere arbeidet med ny veg.

Iht. forutsetningene skulle veien vært på plass neste år. Da ville utbyggeren av Kjærlighetshaugen fått realisert prosjektet sitt innen rimelig tid. Konsekvensen kan bli at utbygger uansett må avvente realisering av Thorstein Reinholdtsens vei. De stadige utsettelsene har forpurret vedtatte framdriftsplan.

Det har tidligere vært brukt som et argument at det kan ta opptil 10 år å få ny vei til Vorneset etter Torstein Reinholdtsens vei, begrunnet med høringsinnsigelser og mulige ekspropriasjoner.

Relatert til dette har administrasjonen kommentert følgende 2 forhold:

I forhold til ferdigstillelse av Halvar Rasmussens vei:
 • Administrasjonen har nevnt at dersom den skulle bygges med fortau, ville det kunne ta flere år pga. nødvendig reguleringsendring med påfølgende klager, klagebehandling og evt. ekspropriasjon. Imidlertid er dette ikke lenger en aktuell problemstilling.
I forhold til reguleringsplan for Sentrum 5.1:
 • For ca. 2 år siden var det gitt uttrykk for at det kunne ta noen år før veien ville stå ferdig siden reguleringen var i en tidlig fase. Påfølgende faser med prosjektering og bygging var i økonomiplanen forutsatt tatt over 2 år (2020 – 2021)

De to reguleringsplanene er politisk håndtert forskjellig:

Halvar Rasmussens vei:
 • Jordskifteretten skal avklare eiendomsgrensene langs Halvar Rasmussens vei. Alt avhengig av resultatet kan dette medføre søksmål mot Øksnes kommune. Dette kan ta år, men denne avklaringen skal ikke avventes.
 • Økonomiske konsekvenser for grunneiere og inngrep i eiendommer skal ikke avventes.
Torstein Reinholdtsens vei:
 • Mulige høringsinnsigelser og ekspropriasjoner problematiseres når det gjelder detaljreguleringsplanen for Sentrum 5.1. Det hevdes at avklaringene kan ta år, men disse avklaringene skal avventes.
 • Økonomiske konsekvenser for grunneiere og inngrep i eiendommer skal avventes.

Reguleringen av Sentrum 5.1 tar tid fordi det er stilt krav om at det må gjennomføres forhandlinger med alle grunneiere i området før regulering osv. Det er over 1 år siden planen var lagt ut til offentlig ettersyn, men den er ennå ikke vedtatt. Utsettelsene og forsinkelsene dette har medført har vært benyttet som argument for at rekkefølgebestemmelsene må vekk for å tilfredsstille utbyggeren av Kjærlighetshaugen.

Den 26.11.2019 sendte formannskapet reguleringsplanen tilbake til administrasjonen. Formannskapet vedtok å utrede HT sitt tilleggsforslag i sak 119/19, sluttbehandling detaljregulering sentrum 5.1 – Torstein Reinholdtsens vei, før sluttbehandling i kommunestyret.

Vedtaket ble fulgt opp, og saken var klar for sluttbehandling i kommunestyret i vinter. Da utredningen var ferdigstilt ble den allikevel ikke behandlet av formannskapet. Reguleringsplanen, med den nye utredningen, gikk først til HT, ikke til det organet som hadde bestilt utredningen. Administrasjonen hadde meldt saken opp til HT, formannskapet og kommunestyret.

Administrasjonens saksutredning datert den 2. mars i år, konkluderte med at reguleringsplanen for Sentrum 5.1.var en veldig god løsning for veisituasjonen og trafikkbelastningen i området, og de innstilte på å vedta planen.

HT vedtok den 11.3.2020 i sak 025/20 på nytt å sende planforslaget tilbake til administrasjonen med bestilling av utredning av nye moment. (Vurdere avbøtende tiltak, avsetting av areal til Havnepark, skulptur (Skulpturen Etterbilder veltet over i januar 2019, og er ødelagt) og at «administrasjonen følger opp hver enkelt berørt grunneier i avklarende møter» m.m.)

I møtet der saken ble behandlet foreslo administrasjonen en protokolltilførsel der det ble påpekt at forhandlinger med enkelte parter kunne være problematiske i forhold til prosesskrav i plan- og bygningsloven. Protokolltilførselen ble ikke lagt i saken, men plassert en annen plass i møteprotokollen.

Dette ble begrunnet med at forslaget til tilførselen ikke hadde noe med saken å gjøre, og at administrasjonen kom for sent med tilførselen (etter votering).

Administrasjonen påpekte at det har tidligere vært sedvane å ta med tilførsler fra administrasjonssjefen, og at hensikten med tilførselen var å dokumentere det som administrasjonen allerede muntlig hadde informert om i møtet. Lederen av HT har etter denne hendelsen proklamert at administrasjonen ikke skal kunne komme med protokolltilførsler dersom lederen ikke aksepterer dette.

2.3 Administrasjonens saksutredning i sak 108/20 – Sluttbehandling omregulering av reguleringsplan Kjærlighetshaugen

I den utstrekning forvaltningen måtte være i tvil om at trafikksikkerheten er ivaretatt på best mulig måte, skal tvilen komme de myke trafikantene til gode. I klartekst betyr dette at frafall av rekkefølgebestemmelsene ikke kan tillates. Det sikreste tiltaket – ny veitrase – må ha forrang i forhold til andre og mindre trafikksikre tiltak. Saksutredningen gir stor grunn til uro i forhold til om trafikksikkerheten er satt i høysetet, jfr. følgende sitat:

 • Det vurderes mulighet for å benytte Torstein Reinholdtsens vei til anleggstrafikk.
 • Tiltakshaver må bekoste nødvendig oppgradering … dersom veien blir benyttet til anleggstrafikk.
 • Samtidig har kommunen et mål om å være en trafikksikker kommune.
 • Fartshumper vil bidra i å opprettholde fartsgrensen på 30 km/t langs veien som vil bidra positivt for trafikksikkerheten både for kjørende og myke trafikanter.
 • … under grunnarbeidet vil det dermed mest sannsynlig kun behøves tilkjøring av avrettingsmasser til byggeområdet.
 • Samtidig mangler veien videre innover mot Vornes … også fortau, det er derfor ikke sikkert at trafikksikkerheten er mer til stede …
 • Økt trafikkmengde på 3% etter etableringen av boliger på Kjærlighetshaugen vil mest sannsynlig ha begrenset betydning på det totale omfanget av trafikksikkerheten …
 • Dette betyr at det ikke er sikkert at trafikksikkerheten blir fullstendig tilsidesatt …
 • Dette er en minimal vekst som ved normal aktsomhet i trafikken vil kunne tenkes å være overkommelig for myke trafikanter og kjørende.
 • Administrasjonen vurderer at tiltakene … i all hovedsak virker avbøtende på trafikkøkningen som følge av utbygging av kjærlighetshaugen.
 • For at kommunen skal kunne forsøke å ivareta trygge, attraktive og aktivitetsfremmende bomiljø for barn og unge må trafikksikkerheten vurderes i et utvidet perspektiv

Det er ødeleggende for innbyggernes tillit til det offentlige når det så enkelt konkluderes med at rekkefølgebestemmelsene kan settes til side. Administrasjonen fraskriver seg ansvar for mulige følgevirkninger ved å bruke særdeles vage formuleringer som: – vurderes mulighet, – dersom veien blir benyttet, – et mål om å være, – mest sannsynlig (brukt 2 ganger), – det er derfor ikke sikkert (brukt 2 ganger), – vil kunne tenkes å være, – virker avbøtende, – For at kommunen skal kunne forsøke å ivareta trygge …

Kommunen har ikke et mål om å være en trafikksikker kommune i et «utvidet perspektiv». Når det er fare for liv og helse skal kommunen ikke vurdere trafikksikkerhetsaspektet i et utvidet tidsperspektiv der risikoelementene nedtones til fordel for utbygger.

Det er et paradoks at veien har blitt mer trafikkfarlig – ikke mindre. I saksutredningen står det at oppgraderingen av Halvar Rasmussensvei, bidrar til å forbedre trafikksikkerheten. Realiteten er at heving av veistandarden har resultert i at farten har økt upåaktet av fartsgrense og fartsdumper. Dette er i tråd med det man ofte opplever når veiene blir bedre. Sentrale veimyndigheter har tatt konsekvensen av dette, og har lagt hoved ferdselsårer utenfor tettbebyggelser.

ROS-analysen er utarbeidet av forslagsstiller. Det er all mulig grunn til å stille spørsmål ved en ROS analyse utarbeidet av den som har økonomisk interesse i at utbyggingsprosjektet blir realisert.

3. KONKLUSJON

Argument som går på behovet for boliger, kan ikke tillegges avgjørende vekt ved vurderingen av om det skal dispenseres fra rekkefølgekravet. Dette argumentet var også kjent da planen ble vedtatt i 2018.

 • Det vil ikke skje noen forskjellsbehandling av private aktører ved å beholde rekkefølgekravet. Rekkefølgebestemmelsen vil gjelde enhver som søker om å bygge i det aktuelle området.
 • Reguleringsendringen er ikke begrunnet i et saklig, legitimt hensyn, men i utenforliggende hensyn.
 • Forslaget om reguleringsendring er de facto gjenopptak og fornyet klagebehandling av detaljreguleringsplanen for Kjærlighetshaugen. Det kan ikke klages på forhold som er avgjort i en bindende reguleringsplan.
 • Utdanningsdirektoratets presisering «særlig farlig» er ikke vurdert når det gjelder bruk av Halvar Rasmussens vei som skoleveg, basert på alle relevante forhold.