Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021- 2024

Gro Lagesen

Øksnes Venstre vil utvikle tjenestetilbudet og samfunnsstrukturen uten bruk av den usosiale eiendomsskatten.

1. INNTEKTER

Øksnes Venstre har ved flere budsjettbehandlinger fremmet forslag om å selge kommunale havneeiendommer som et ledd i både å fjerne eiendomsskatten og bedre innbyggernes tjenestetilbud. Dette er nå innarbeidet i administrasjonssjefens budsjett – og økonomiplanforslag.

Øksnes Venstre vil benytte en prisgunstig finansieringsordning som mange kommuner og fylkeskommuner benytter. Øksnes kommune kan spare ca. kr.500.000/år pr. kr.100 mill. i lån ved å gå inn i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.

Øksnes har i liten utstrekning samarbeidet med andre kommuner for å få til besparelser.
Interkommunalt samarbeid har vist seg å være fordelaktig for mange kommuner – både når det gjelder økonomi og kvaliteten på tjenestene. Øksnes Venstre har i tidligere budsjett foreslått økt interkommunalt samarbeid, og samarbeid knyttet til brannvesenet er nå innarbeidet i administrasjonssjefens budsjett – og økonomiplanforslag.

2. REVERSERING AV KUTTFORSLAG

2.1 Endring delegasjon og avvikle utvalgsmodellen

Politikere skal ha et helhetsperspektiv og overlate detaljstyringen til rådmannen. Øksnes Venstre vil etablere en politisk styringsmodell med hovedvekt på mål og strategier, og ansvar for drift og enkeltsaker delegeres til rådmannen.

2.2 Ingen økning av foreldrebetaling i SFO

Økt foreldrebetaling vil gjøre at noen barn av økonomiske årsaker ikke får ta del i tilbudet. Øksnes Venstre vil gi alle mulighet til å forbedre språk og sosiale ferdigheter, og til å få hjelp med lekser. Øksnes er i en situasjon der det er sterkt ønskelig med tilflytting av familier med barn. Økt foreldrebetaling er i så måte et lite egnet tiltak.

2.3 Ingen økt foreldrebetaling i kulturskolen

Barn vokser når de opplever mestring, inkludering og utvikling av nye ferdigheter gjennom kulturaktiviteter. Ingen barn er like, og våre barn må få mulighet til å dyrke ulike interesser.

2.4 Opprettholde lærertettheten ved skolene i Øksnes

Siden det spesialpedagogiske tilbudet skal reduseres, må det være nok pedagogisk personell i klasserommet til å ivareta de elevene som trenger tilpasset opplæring.

2.5 Ettervern rus

Vi har så langt ikke funnet midler for å reverseres nedtrekket innen ettervern rus. Imidlertid er nedtrekket først foreslått i 2023. I den utstrekning det er rom for det, videreføres tiltaket i 2023 og påfølgende år.

2.6 Ingen reduksjon gatelys

Ferdsel etter opplyste veier og gang- og sykkelstier gir trygghet for de som ferdes ute etter mørkets frambrudd. Gatelys er også viktig i ett folkehelseperspektiv. Det er også ut ifra et trafikksikkerhetshensyn viktig å ikke redusere denne posten ytterligere.

2.7 Ingen reduksjon sommerjobb ungdom

Vedlikehold av grøntareal og kommunale bygg skaper trivsel og gir ungdom verdifull arbeidserfaring. Sommerjobb bidrar i en viss grad til å forhindre frafall fra videregående skole, lette overgangen til arbeid, og har også positive effekter på ungdommers tilhørighet til lokalsamfunnet generelt.

3 INVESTERINGSBUDSJETTET

  • Gjennom realiseringen av “Skolekvartalet” står Øksnes foran et historisk stort løft og spennende utviklingsarbeid de kommende årene. Det er viktig å være framoverlent for å få realisert dette prosjektet.
  • Av midler avsatt til trafikksikkerhetstiltak på til sammen kr.2.500.000,-, benyttes en forholdsmessig andel til trafikksikring av Rådhusgata.
  • Det kommer en tid da hagen og boligen er for stor, og vedlikeholdet blir utfordrende. Bofellesskap i attraktive områder med godt tilrettelagte boliger gjør livet enklere. Sosialt felleskap sammen med naboer gir livet ny mening, helse i alderdommen og ekstra år med kvalitet. Realisering av Elvelund 2 er derfor viktig og riktig.
  • Utbygginga av Torstein Reinholdtsens vei vedtas forutsetningsvis første halvår 2021, og veiutbyggingen sluttføres i 2022.
  • Som et ledd i overgang til kommunale el-biler er behov for å etablere hurtigladestasjon og ladestasjoner for el-biler. Øksnes Venstre har i tidligere budsjett foreslått økt satsing på elbiler, og at det må etableres ladestasjoner for elbil. Dette er nå innarbeidet i administrasjonssjefens budsjett og økonomiplanforslag.

4. ØVRIGE BUDSJETTFORSLAG

4.1 Tiltak mot overdosedødsfall

Norge er blant de land med flest overdosedødsfall i Europa. Også i Øksnes har vi opplevd overdosedødsfall. Øksnes Venstre vil at det skal iverksettes tiltak mot dødelige overdoser i Øksnes.

4.2 Dyrevelferdsplan

Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Dyr har en egenverdi og skal behandles med respekt. Øksnes Venstre vil at det skal utarbeides en egen dyrevelferdsplan for Øksnes.

4.3 Klarering av oppdrettslokaliteter

Det er strengt regulert hvilke områder det kan drives lakseoppdrett på, og lokaliteter er en betydelig knapphetsfaktor. Vekst baseres på miljøhensyn, og er miljøpåvirkningen akseptabel, noe den er i Øksnes, vil næringen kunne tilbys vekst. Øksnes Venstre vil initiere et systematisk arbeid med vurdering og klarering av nye oppdrettslokaliteter.

Kostnader ved gjennomføring av tiltakene i punktene 4.1 – 4.3 innarbeides i en senere budsjettregulering etter at administrasjonssjefen har utredet sakene.

5. BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANFORSLAG

Tiltak
2021
2022
2023
2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett
kr 2 882 456
kr 8 590 565
kr 6 016 276
kr 4 013 421
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
-kr 294 076
kr 3 008 011
kr 4 661 559
kr 7 983 540
Valgte driftstiltak
-kr 2 588 380
-kr 11 598 576
-kr 10 677 835
-kr 11 996 961
Balanse
kr –
kr –
kr –
kr –
Sentraladministrasjonen
Redusere kompetansemidler
kr –
-kr 400 000
kr –
-kr 400 000
Endring delegasjon og avvikle utvalgsmodellen
kr –
-kr 390 620
-kr 390 620
-kr 390 620
Reduksjon ressurs folkehelsekoordinator
-kr 87 560
-kr 173 850
-kr 173 850
-kr 173 850
Skole, barnehage og kultur
Stillingsreduksjon – samlokalisering i skolekvartalet
kr –
kr –
kr –
-kr 1 500 000
Omorg. spesialpedagogikk/tilpasset opplæring
-kr 408 611
-kr 1 258 826
-kr 2 020 212
-kr 2 527 803
Tilpasse drift VO/flyktningetjeneste
-kr 517 743
-kr 517 743
-kr 517 743
-kr 517 743
Omdefinering stilling migrasjonspedagogikk
-kr 146 000
-kr 350 000
-kr 350 000
-kr 350 000
Omorganisering av drift ved barnehagene
kr –
-kr 333 000
-kr 800 000
-kr 800 000
Helse og sosial
Tilpasset tjenesteutøving og tjenesteutmåling
kr –
-kr 1 268 977
-kr 1 268 977
-kr 1 268 977
Oppsigelse 2 * 0,70 fysioterapihjemler
-kr 313 000
-kr 626 000
-kr 626 000
-kr 626 000
Ettervern rus
kr –
kr –
-kr 444 142
-kr 444 142
Redusere institusjonsplasser
kr –
-kr 1 903 466
-kr 2 537 955
-kr 2 537 955
Servicemedarbeider for tjenestene i sektor 2 og 3
kr 507 591
kr 552 005
kr 552 005
kr 552 005
Driftsendring i miljøtjenesten
-kr 203 036
-kr 406 073
-kr 406 073
-kr 406 073
Prosjekt botun miljøtjenesten fra 2023
kr –
kr –
kr –
-kr 1 499 931
Velferdsteknologiske løsninger i hjemmene
-kr 304 555
-kr 304 555
-kr 304 555
-kr 304 555
TEKNISK
Omorganisering ledelse teknisk
-kr 761 386
-kr 761 386
-kr 761 386
-kr 761 386
Reduksjon kjøp tjenester turisme
-kr 80 000
-kr 180 000
-kr 280 000
-kr 380 000
Økt selvkostgrad byggesak
-kr 100 000
-kr 150 000
-kr 150 000
-kr 150 000
Økt selvkostgrad oppmåling
-kr 100 000
-kr 150 000
-kr 150 000
-kr 150 000
100% selvkost byggesak
kr –
-kr 170 000
-kr 170 000
-kr 170 000
100% selvkost oppmåling
kr –
-kr 105 000
-kr 105 000
-kr 105 000
100% selvkost plansaker
kr –
-kr 130 000
-kr 130 000
-kr 130 000
Interkommunalt samarbeid brannvesen
kr –
-kr 552 005
-kr 1 104 010
-kr 1 104 010
Reduksjon av antall brannmannskaper fra 19 til 16
-kr 84 080
-kr 84 080
-kr 84 080
-kr 84 080
Nedklassifisering av kommunale veier til private
kr –
-kr 340 000
-kr 340 000
-kr 340 000
Redusert kvalitet vinterdrift fra høst 2022
kr –
-kr 325 000
-kr 950 000
-kr 950 000
Reduserte kostnader ved å forlenge kontrakt m/1. år
-kr 650 000
-kr 1 250 000
kr –
kr –
Salg av tjenester – kontroll av brannslukkeutstyrt
-kr 50 000
-kr 75 000
-kr 100 000
-kr 100 000
Økt inntekt brenning av hus
-kr 50 000
-kr 50 000
-kr 50 000
-kr 50 000
Reduksjon energikostnader kommunale bygg
-kr 150 000
-kr 350 000
-kr 350 000
-kr 350 000
Reduksjon vintervedlikehold kommunale bygg
-kr 40 000
-kr 120 000
-kr 120 000
-kr 120 000
Redusere arealbruk Sommarøy skole
kr –
-kr 150 000
kr 150 000
kr 150 000
Skatt, ramme og avsetninger
Lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet
kr –
-kr 500 000
-kr 750 000
-kr 1 000 000
Avvikling skatt næringseiendommer
kr –
kr 2 200 000
kr 3 800 000
kr 3 669 198
Avvikling eiendomsskatt boliger
kr –
kr –
kr 2 400 000
kr 2 269 198
Gevinstrealisering – digitaliseringsstrategi
kr –
-kr 500 000
-kr 750 000
-kr 1 000 000
Overgang fra fossil til elbiler
kr –
-kr 100 000
-kr 200 000
-kr 250 000
Prosesshjelp effektivisering
kr 250 000
kr 125 000
kr –
kr –
Prosjektfinansiering fellesfunksjoner
kr –
-kr 500 000
-kr 500 000
-kr 500 000
Disposisjonsfond
kr 23 810 500
kr 19 900 500
kr 16 150 500
kr 14 950 500
Disposisjonsfond endret
kr 23 110 500
kr 19 900 500
kr 15 455 263
kr 12 145 737

Endringene i driftskostnadene fra investeringsbudsjettet justeres i investeringsbudsjettet – og investeringsprogrammets finansieringsplan.