Framtid og muligheter i nord

Regjeringen legger nå frem nordområdemeldingen. – Dette er en viktig melding for Nordområdene. – Det er en melding som styrker utviklingen, bolysten og verdiskapingen i Nord-Norge, sier Guri Melby, leder i Venstre og kunnskapsminister. , Illustrasjon: Regjeringen / Melkeveien Designkontor

Etter flere års arbeid og tett dialog med miljøer og folk i Nordområdene legger regjeringen nå frem nordområdemeldingen. – Dette er en viktig melding for Nordområdene, hvor innenrikspolitikken og utenrikspolitikken to sider av samme sak. Det er en melding som styrker utviklingen, bolysten og verdiskapingen i Nord-Norge, sier Guri Melby, leder i Venstre og kunnskapsminister.

Barn og unges muligheter

Guri Melby i Lofoten
– Dette er en melding som styrker utviklingen, bolysten og verdiskapingen i Nord-Norge, sier Guri Melby, leder i Venstre og kunnskapsminister.

Regjeringens satsning på kunnskap og tidlig innsats gir resultater. På drøye ti år har det gamle fylket Finnmark gått fra at litt over halvparten av elevene som starter i videregående har gjennomført innen seks år til at nesten 7 av 10 gjennomførte i 2019.

– Vårt mål er å fortsette den positive utviklingen i nord slik at enda flere fullfører videregående opplæring. Regjeringen følger opp dette arbeidet med nye tiltak for å bekjempe frafall gjennom en egen stortingsmelding om videregående opplæring til våren, sier Melby.

I arbeidet med stortingsmeldingen har regjeringen satt ned et ungdomspanel med 50 ungdommer fra hele landsdelen. Medvirkning er et nøkkelord ungdomspanelet trekker frem i sine anbefalinger.

– I anbefalingene fra panelet er medvirkning et nøkkelord. Ved å sette ned ungdomspanelet og inkludere hele innspillet deres i meldinga og satset på en rekke av tiltakene viser regjeringen i praksis at medvirkning fra ungdommen har høy prioritet i nordområdepolitikken, sier Melby.

Les hele nordområdemeldingen her


Vil etablere investeringsfond i nord

Næringsminister Iselin Nybø i Lofoten
– Vi satser på Nord-Norge og vil legge til rette for å styrke verdiskaping i Nord-Norge. Kapital, lokalt eierskap og forvaltermiljøer som kjenner forholdene i nord er viktig for videre vekst, sier næringsminister Iselin Nybø (Venstre)

Næringspolitikken handler om mennesker og om å skape flere lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser. Nord-Norge skal være en attraktiv landsdel preget av innovasjon og økonomisk vekst. Nytenkning og entreprenørskap vil være en bærebjelke for videre økonomisk vekst.

– Det dreier seg om innovasjon, entreprenørskap, tilgang på kapital og om å utnytte de mange mulighetene i den grønne omstillinga og det grønne skiftet. Dette gjelder ikke minst i havbruksnæringen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen om nordområdene å etablere et investeringsfond forvaltet fra Nord-Norge.

– Vi satser på Nord-Norge og vil legge til rette for å styrke verdiskaping i Nord-Norge. Kapital, lokalt eierskap og forvaltermiljøer som kjenner forholdene i nord er viktig for videre vekst. I nordområdemeldingen varsler vi derfor at vi vil etablere et investeringsfond med statlig og privat kapital som skal forvaltes fra Nord-Norge, sier Nybø.

Regjeringen vil derfor lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler, antakeligvis i andre halvdel av 2021. Både forvaltningsmiljøer og investorer i landsdelen oppfordres til å forberede seg.

Vi vil også støtte arbeidet med å etablere Arctic Investment Platform, som er et samarbeidsprosjekt mellom de nordlige regionene i Norge, Sverige og Finland og Den europeiske investeringsbanken. Målet er å etablere et redskap for å samordne investeringer, tiltrekke seg flere og øke effekten av disse i europeisk Arktis, sier næringsministeren.

Grønn omstilling av transportsektoren

  • Klima og miljø er viktig, og Norge er i førersetet på området innenfor maritim sektor. De neste kontraktene for riksveiferjesambandene rv. 80 Bodø-Moskenes og rv. 85 Bognes-Lødingen skal nå lyses ut.
  • – Bodø-Moskenes skal driftes på hydrogen, og på Bognes-Lødingen blir det stilt krav til lav- og nullutslippsteknologi. Det betyr at alle riksveiferjene i Nord-Norge vil driftes på klimavennlig teknologi, sier Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre og klima – og miljøminister
  • På lengre sikt kan elektriske fly og andre lav- og nullutslippsteknologier bli en løsning. Norge vil med sitt unike nettverk av kortbaneflyplasser kunne være en pådriver og arena for utvikling og tidlig innfasing av slike fly.
  • – På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Avinor og Luftfartstilsynet utviklet forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. De fleste rutene på det nord-norske kortbanenettet passer godt til den mulige rekkevidden for slike fly, påpeker Rotevatn.