Salg av kommunale havneeiendommer gavner Øksnes kommune

Skal etableringer i Disktriks -Norge og i Øksnes sikres, må kommunestyret legge til rette for at det kan skje, både for å berge arbeidsplasser og for å snu befolkningsnedgangen.

Øksnes kommunestyre må sørge for at Øksnes kommune skal ha de beste forutsetninger for å konkurrere med andre attraktive kommuner både som bo– og etableringssted. Øksnes Venstre vil på denne bakgrunn invitere kommunestyret med på et forslag om å gi Havnevesenet et styringssignal.

Øksnes Venstre vil at styret i havnevesenet skal henstilles om å vurdere hvor stor merinntekt salg vil gi i forhold til bortfeste dersom interessenter ønsker å kjøpe havneareal for:

  • Næringsetablering
  • Å videreutvikle virksomheten
  • Å bedre lønnsomheten

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av Øksnes Havnevesen. Havnevesenet er derfor direkte underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Etter at det er avsatt tilstrekkelig med midler til drift, vedlikehold og investeringer, vil Øksnes Venstre at det skal signaliseres sterkt at det er ønskelig med utbytte fra havnekassen.

Øksnes Venstre er av den oppfatning at sikring av arbeidsplasser og økt bolyst er viktigere enn hvem som eier arealene! Hensikten med salg av tomter er to delt:

  1. Benytte kommunens samlede inntektspotensial for å medfinansiere investeringer og tjenesteproduksjon.
  2. Gi næringsdrivende bedre vilkår for videre vekst for å få etablert hardt tiltrengte arbeidsplasser.

— Det er ikke en primæroppgave for Øksnes kommune å være eier. Reguleringsplaner er verktøyet som sikrer kommunens interesser på en god måte:

  • Kommunen ivaretar sin oppgave som tilrettelegger – og legger føringer som beskytter offentlige interesser i havnene gjennom reguleringsplaner.
  • Kommunen styrer arealbruken, grad av utnytting, utforming og estetiske krav i reguleringsplaner.
  • Kommunen setter også vilkår for bruk av arealene, bygninger og anlegg, eller forbud mot former for bruk.
  • Det står ikke den enkelte bedrift fritt å selge til andre formål enn det området er regulert til.
  • Kommunen har ikke bedre styring med arealbruken ved bortfeste enn med reguleringsplaner.

Kommunen har først og fremst et ansvar for at innbyggerne i kommunen får grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem. For å ivareta dette ansvaret må kommunen utnytte de inntektsmulighetene som finnes.

Utnytter ikke kommunen dette inntektspotensialet kan det gi negative konsekvenser – ikke bare for de som får kutt i tjenestetilbudene, men også i forhold til utbetaling av skjønnsmidler. Tildeling av skjønnsmidler skjer på grunnlag av kommunens økonomi som helhet, og ikke kun på grunnlag av enkeltstående saker.

Mange lokalpolitikere klager på trange økonomiske rammer, og skyver ansvaret over på regjeringa. Å ensidig skylde på Staten når inntektsmulighetene ikke er godt nok utnyttet er urimelig. Kommunen har et uutnyttet inntektspotensial som kan brukes i stedet for å skrape kistebunnen.

Det argumenteres med at vi ikke må selge deler av «arvesølvet» vårt, og det vises til kommunens havneeiendommer. Imidlertid er det oljefondet som i realiteten er vårt og kommende generasjoners «arvesølv». I enkeltes øyne er det greit å ta solide jafs av dette fondet i stedet for å prioritere selv. En slik handlemåte er usolidarisk ovenfor kommende generasjoner. Vi har et ansvar overfor våre barn og deres barns framtid, og det skal vektlegges sterkt.