Venstres hovedinnlegg

Gruppeleder Boye Bjerkholt la i dag fram Venstres alternative budsjettforslag i Lillestrøm kommunestyre. Her kan du lese hans hovedinnlegg og Venstres forslag til tallbudsjett og verbalforslag.

Les Venstres budsjett her

Boye Bjerkholt Ordfører,

Venstre legger i dag fram et alternativt budsjett for Lillestrøm kommune der det gjøres tydelige grep for å ruste Lillestrøm for framtida.

Venstre prioriterer tidlig innsats i skolen, det grønne skiftet, tilrettelegging for næringsutvikling og satsing på frivillighet.

Samtidig er Venstre opptatt av å holde seg innenfor ansvarlige økonomiske rammer, med full erkjennelse både av det krevende året vi legger bak oss og de store investeringsbehovene som ligger foran oss.

Ordfører,

2020 vil mest bli husket som koronaens år. Men det var også det første året i Lillestrøm kommunes historie, og det begynte med en budsjettsmell på 100 millioner allerede i februar. Venstre var kritisk til det budsjettopplegget som ble vedtatt for ett år siden, og vi kommer til å fortsette å være en pådriver for ansvarlig økonomisk styring og for å gjøre strukturelle grep som gjør at vi kan dra nytte av stordriftsfordeler og frigjøre midler til å styrke tjenestetilbudet og få på plass de investeringene som en vekstkommune trenger.

Derfor sier Venstre blant annet nei til å bygge en legevakt nummer to i Lillestrøm kommune og ja til å selge den gamle rådhustomta på Sørumsand. I tillegg øker vi parkeringsavgiftene og henter inn bidrag fra private til finansiering av områdereguleringer.

Det gir et handlingsrom for å styrke viktige satsinger for særlig barn og unge, og det gir handlingsrom til å bygge en sårt trengt svømmehall på Sørumsand. Det gjør vi uten nye lånopptak samtidig som vi i løpet av en fireårsperoide foreslår å styrke avsetningene til fond med godt og vel 25 millioner. Det gir økonomisk handlingsrom for framtida.

Ordfører,

Tidlig innsats i skolen og klimatiltak er investeringer som betaler seg både i dag og i lang tid fremover. Derfor styrker vi innsatsen på 2. og 3. trinn for elever som strever med å utvikle grunnleggende ferdigheter. I tillegg setter vi av midler til miljøtiltak i både skole og barnehage. Ved å legge til rette for gode miljøvaner i tidlig alder, er vi med på å skape framtidas miljøbevisste samfunnsborgere.

Men det kanskje aller viktigste klimatiltaket vi som kommune kan gjennomføre, er å gjøre den kommunale bilparken fossilfri. Vi er godt på vei med innfasing av nullutslippsbiler for personbiler og lette varebiler, men det er fortsatt noe som gjenstår. Og det er mye som gjenstår innen tunge kjøretøyer og maskiner, hvor det fortsatt er fossilt drivstoff som dominerer. For å fremskynde en overgang til fossilfritt, foreslår Venstre å opprette et eget fond for fossilfri kommunal bil- og maskinpark. Det vil kunne gi umiddelbar effekt på kommunens klimaavtrykk.

I tillegg styrker vi klimafondet, for alle andre gode klimatiltak. Skal vi lykkes i å nå 1,5-gradersmålet må alle være med, og vi må jobbe bredt med mange ulike tiltak.

Venstre foreslår også å opprette et ravinefond. Tidligere i år vedtok kommunestyret en ravineplan for delområde Skedsmo. Det var mange som var fulle av lovord om planen, men det er også viktig å ha med seg at de tiltakene som ligger i planen koster penger å følge opp. Venstre setter av penger slik at ravineplanen også blir et redskap og ikke bare et dokument som ligger i skuffen.

Ordfører,

I Venstres budsjettforslag ligger det også inne midler til å opprette en ny tilskuddsordning til frivillige organisasjoner innen naturvern, dyrevelferd og miljø og tilskudd til etablering og drift av et hjelpesenter for hjemløse dyr.

Det er utrolig mange triste dyreskjebner der ute, og vi som storsamfunn har et ansvar for å hjelpe dyr som blir utsatt for dårlig behandling av mennesker. Dette handler ikke om de store pengene, men det er et tiltak som vil ha stor betydning.

Ordfører,

Ved Lillestrøm stasjon, på grensa til Rælingen, står det en skulptur som lyser opp ordene «Yes to All». Ja til alle. For meg symboliserer det en grunnleggende positiv holdning om at Lillestrøm kommune er en kommune for alle. I Venstres forslag har vi funnet rom for midler som bidrar til å gjøre Lillestørm til en enda mer inkluderende kommune.

Vi utvider sommerskolen med 250 plasser, og vi setter av ekstra midler til aktivitetskortet. Det gjør at flere barn og unge fra økonomiske vanskeligstilte familier vil få mulighet til å delta i en valgfri fritidsaktivitet i uka. For Venstre handler dette om å forhindre utenforskap og gi alle barn mulighet til å delta. Det, ordfører, er en viktig oppgave for oss som samfunn å tilrettelegge for.

Vi har også funnet rom til å videreføre driftstilskudd til drift av klubbhuset til Skjetten Sportsklubb, og vi legger inn et administrasjonstilskudd til Lillestrøm Idrettsråd for å styrke det viktige arbeidet som idrettsrådet gjør.

Ordfører,

Koronaviruset har lagt en demper på det meste i 2020. I 2021 er Venstre opptatt av å få opp aktiviteten igjen. Derfor prioriterer vi å sette fart på planprosesser som gjør at vi kan få opp tempo på utviklingen i hele kommunen. Det er spesielt viktig nå som vi skal bygge opp igjen økonomien og skape nye arbeidsplasser etter koronavirusets herjinger. Å sikre gjennomføring av igangsatte planarbeider, og starte opp nye der hvor utviklingen står på vent, er viktig både for å skape forutsigbarhet i næringslivet, skape nye jobber, og bidra til samfunnsutvikling i hele kommunen, nær der folk bor. For Venstre er det viktig at kommunen ikke trykker ned bremsen, men legger til rette for at det skapes nye muligheter for innbyggere og næringsliv.

Ordfører,

Avslutningsvis vil jeg understreke nok en gang at Lillestrøm kommune fortsatt er i en krevende økonomisk situasjon og i en omstillingprosess. Venstre er opptatt av å også gripe mulighetene som det byr på. Vi har mulighet til å gjøre strukturelle endringer som setter oss i stand til å bygge en bedre kommune for framtida. For å bygge opp under det, har Venstre også prioritert å sette av midler til innovasjon i kommunens drift. Det kan handle om digitalisering, velferdsteknologi eller andre måter å jobbe på som gjør at vi får mer igjen for pengene og kan levere bedre tjenester til innbyggerne.

Gjennomgangsmelodien i Venstres alternative budsjettforslag er å skape et handlingsrom som gjør oss bedre rusta for framtida. De tiltakene vi prioriterer har en tydelig retning fremover, samtidig som vi er opptatt av å sikre et godt økonomisk fundament som setter oss i stand til å gjøre nødvendige investeringer og bygge et stabilt og godt tjenestetilbud.

Ordfører,

Det er vanskelig å spå, spesielt om framtida. Men jeg har tro på at 2021 blir bedre enn 2020, og om Venstres budsjettforslag skulle bli vedtatt, gir ihvertfall det et godt grunnlag for den videre utviklingen i Lillestrøm kommune.

Jeg fremmer med dette Venstres forslag til tallbudsjett og ni verbalforslag, som jeg vil komme tilbake til senere i debatten. Takk så langt.