Årsmøte avholdt 12.januar

Møte ble avholdt på nettet på grunn av Coronarestriksjoner.

Årsmeldingen ble lagt frem.

Sak 2 – Årsberetning Porsgrunn Venstre 2020
Styresammensetning 2020

Leder: Geir Mjøen
Nestleder/sekretær: Erik Fløholm
Kasserer: Ole Mathisen
Styremedlem: Kjersti Bjurstrøm
Styremedlem: Per Solli
Styremedlem: Jan Erik Dalene
Styremedlem: Anne-Beth LaForce (sekretær)
Varamedlemmer: Åge Frisak og Kari Solli

Driftsåret 2020

Aktiviteten må kunne sies å ha vært bra med godt frammøte både på styre- og gruppemøtene. På grunn av Covid-19 og nettbaserte møter, deltok færre på møtene utover høsten. Noen av oppgavene på årsplanen måtte også bli lagt på vent. Med arbeidsfordeling og definerte oppgaver ble styret ansvarliggjort og engasjert.
Deponisaken har også dette året vært kampsak nummer 1. Vi hadde på vegne av innbyggerne i Brevik og Heistad, håpet på klarere politisk tydelighet om at gruvene i Brevik ikke lenger er aktuelle som et deponi for farlig uorganisk avfall. Vi er imidlertid glade for vedtak om forlengelsen av deponi på Langøya og etableringen av karbonfangstanlegg på Norcem i Brevik. Dette bidrar forhåpentligvis til at NOAH kan og må finne andre løsninger enn deponering av uorganisk farlig avfall i gruvene i Brevik. Den store festen blir imidlertid den dagen vi kan sette to streker under svaret: Det blir IKKE noe deponi for farlig uorganisk avfall i Brevik.

Lokalpolitisk arbeid

Porsgrunn Venstre har avholdt gruppemøter i forkant av alle bystyremøter i 2020. Saker til BUK (utvalg for barn, ungdom og kultur), der Kristin sitter, har også vært drøftet i forkant.

Det er avholdt 8 separate styremøter med 12 behandlede saker;

1) Konstituering av styret
2) Handlingsplan 2020
3) Delegater og observatører til fylkesårsmøte
4) Årsplan for PV
Årsplan 2020 vedtatt
5) Deponi, hva nå?
6) Bystyresaker
7) V&T Venstres Miljøpris
8) Forslag på kandidater til Storingsvalget 2021
9) Nå-situasjonen, styre- og gruppemøter
10) Årsmøte dato
11) Øøkonomi, status
12) Årsmøte planlegging

Styre- og gruppemøtene ble avholdt på Venstres lille kontor i Rådhusgata. Til tross for dugnad, der kontoret ble ryddet og ommøblert, ble det for trangt der i «Koronatiden». Kommunen kunne ikke tilby oss alternative møtelokaler og vi har derfor måttet låne og leie lokaler andre steder (Heistad Legesenter og Porsgrunns klubben d.y. sine lokaler i Skolegata), pluss at noen møter ble avholdt digitalt.

For å få faglig informasjon om aktuelle saker og tema har følgende personer vært invitert til våre møter:

21.02.20 Deponi for farlig uorganisk avfall, Ola Elvestuen, tidligere Klima- og miljøminister

09.03.20 Stiftelsen Porsgrunnsmuseene, Haavard Gjestland

16.05.20 Avfallshåndtering og deponering, en representant som kjenner bransjen godt

13.10.20 Byutvikling i Porsgrunn, Stine Ellingsberg, leder av Porsgrunn min By

25.10.20 Industriavfall og sirkulærøkonomi, Ola Elvestuen, tidligere Klima- og miljøminister (åpent felles arr. ifm Industriuka)

10.11.20 Markedsføring av byen og tilrettelegging for turisme, Anne Hege Svartdal, daglig leder Visit Telemark

Porsgrunn Venstre har også markert seg med jevnlige leserinnlegg i lokalavisene for å framheve og markere våre synspunkter.

Styret i Porsgrunn Venstre foreslo Ola Elvestuen som ny leder i Venstre under nominasjonsprosessen i 2020.

Til tross for pandemiåret 2020 og hva det begrenset, mener likevel styret i Porsgrunn Venstre, at vi har hatt et aktivt og interessant arbeidsår. Det er å håpe at trykket vil bli holdt oppe også i 2021.

Anne-Beth LaForce
(sign)

Årsberetning bystyret 2020

Bystyregruppen har i 2020 bestått av Kristin Clemmensen (gruppeleder) og Geir Mjøen som faste medlemmer og Per Solli, Ane Ose, Siren Johanne Johnsen, Erik Fløholm og Sverre Siljan som vara. Ved forfall har Per Solli møtt. Den politiske drøfting i gruppemøtene er veldig positive for gruppa, og innspillene vi får har stor betydning for hva vi stemmer i bystyresalen. Som følge av pandemien har flere bystyremøter blitt gjennomført digitalt. Dette har medført mindre dynamikk og ordveksling i møtene og har nok også bidratt til at færre interpellasjoner og «eventuelt» saker har blitt fremmet.

Vi har i de fleste saker stemt likt, men har i enkelte avstemninger stemt forskjellig selv om det ikke er et mål i seg selv. Fortsatt skal det være rom for å stemme forskjellig.

Gruppemøter har blitt avholdt mandag eller tirsdag før møte i BUK eller bystyret. Porsgrunn Venstre har en gruppe på opptil 11-12 medlemmer på gruppemøter, men som følge av pandemien har oppmøtet både fysisk og digitalt variert noe i antall.

 

Årsberetning formannskap 2020
I denne valgperioden er vi ikke representert i formannskapet.

Årsberetning Utvalg for barn unge og kultur 2020
Kristin Clemmensen er utvalgsmedlem og Ane L H Ose, Jan Erik Dalene og Siren Cathrine Johnsen er henholdsvis 3, 4 og 5 varamedlem for Høyre. Foruten de vanlige utvalgssakene, så har naturlig nok utfordringer knyttet til håndtering av pandemien preget møtene.

Årsberetning Utvalg for miljø og byutvikling 2020
I denne valgperiode er vi representert som 2. vara for Høyre ved Geir Mjøen som i år ikke har blitt innkalt.

Årsberetning Utvalg for helse og omsorg
I denne valgperiode er vi representert som 2. vara for FrP ved Erik Fløholm som i år ikke har blitt innkalt.

Årsberetning fra andre råd og utvalg
Jan Erik Dalene har vært vara medlem i Navnekomiteen og deltatt på flere møter
Jars-Petter Ose har vært med i Byggeskikk komiteen
Åge Frisak er 1. varamedlem i styret til GREP Grenland AS
Åge Frisak er styremedlem i Greve biogass
Siren er vara medlem til flerkulturelt utvalg
Geir Mjøen er medlem av representantskapet til Grenland brann & redning IKS
Geir Mjøen er varamedlem til representantskapet til Sør-Øst 110 IKS

Representasjon
På fylkesårsmøtet 8. og 9 februar 2020 på Quality Hotel Grand Farris i Larvik deltok Per Solli, Vidar Oterkiil, Kjersti Bjurstøm, Ole Mathisen, Anne-Beth LaForce, Siren J. Johnsen og Geir Mjøen.
På dette fylkesårsmøtet ble Ane Ose valgt til vara/observatører til Venstres landsmøte, men som følge av pandemien ble møtet utsatt og antall deltagere redusert til kun faste delegater.
Geir Mjøen ble valgt som medlem til fylkeslagets nominasjonskomite til Stortingsvalget 2021.
Kjersti Bjurstrøm, Ole Mathisen, Geir Mjøen, Erik Fløholm og Kristin Clemmensen deltok på fylkeslagets nominasjonsmøte ifm Storingsvalget 2021 på Bø hotell i Midt-Telemark.
Geir Mjøen og Kjersti Bjurstrøm har møtt på fylkeslagets utvidede styremøter der lokallagslederne også er representert.
Jan Erik Dalene og Ole Mathisen deltar i fylkeslagets nedsatte valgkamputvalg ifm Stortingsvalget 2021

Sak 3 – Fastsetting av kontingent
Kontingenten for 2020 har vært;
Ordinær medlemskontingent kr 300,- per år
Pensjonister og studenter kr 150,- per år
Kontingent for 2021 foreslås beholdt uendret

Sak 4 – Regnskap for 2020

Sak 4 – Budsjett for 2021

Sak 5 – Valg
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Geir Mjøen (ikke på valg)
Nestleder: Erik Fløholm (ikke på valg)
Kasserer: Ole Mathisen, for 2 nye år
Styremedlemmer: Anne-Beth LaForce, for 2 nye år
Kjersti Bjurstrøm, for 2 nye år
Jan Erik Dalene (overtar som sekretær) (ikke på valg)
Per Solli, for 2 nye år
Varamedlemmer: Kari Solli og Åge Frisak (begge for 2 nye år)
Revisor: Per Johnsen og Lars-Petter Ose, for 2 nye år
Valgkomite: Vidar Oterkiil, Siren Johnsen og Ane Hobæk Ose
På vegne av valgkomiteen,
Ane Hobæk Ose

Sak 6 – Valg av utsendinger til årsmøtet i Vestfold og Telemark Venstre

Fylkesårsmøtet for Vestfold og Telemark Venstre lørdag 13. og søndag 14. februar 2020 (kan bli flyttet som følge av pandemien – avgjøres på fylkesstyre møte i kveld) Ble flyttet frem i tid.
Møtested: Thon Hotel i Horten – like ved fergekaia
Årsmøtesakene som i hovedsak skal bli behandlet, er årsmeldinger, regnskap og vedtektsendringer. Ellers blir Stortingsvalget, program og valgkamp et tema.
Pris pr deltager er kr 1 800,- (med overnatting)
Bindende påmelding i dag (12. januar) vi har 4 delegater til fylkesårsmøtet (så langt har bare Ole og Kjersti meldt sin interesse)

Sak 7 – Eventuelt

  • Stiftelsen Porsgrunnsmuseene – saken må opp på et høyere politisk nivå
  • Valgkamp – Porsgrunn Venstres ambisjoner Vi er bedt om å fastsette hvor mange stemmer vi har ambisjon om å samle og hva som må til for å nå det målet.
  • Opptak av Siren Johanne Johnsen som æresmedlem i Porsgrunn Venstre