Bedring av tjenestetilbud og økonomisk handlingsrom er mulig i Bydel Vestre Aker

Foto: Tommy1972 (CC BY-SA 4.0)

Innlegg av Torfinn Lødøen Gaarden og Hans Kristian Voldstad i Akersposten 18.12.21:

Ifølge bydelsdirektøren har Bydel Vestre Aker i dag et omstillingsbehov på 87 millioner kroner som ikke er mulig å gjennomføre i 2021.

Ved inngangen til 2017 hadde Bydel Vestre Aker et prognostisk merforbruk på omtrent 70 millioner kroner ifølge Agenda Kaupang rapporten som kartla velferds- og omsorgstjenestene i bydelen.

I 2020 grep bydelsutvalget inn da bydelen ikke gjennomførte tilstrekkelig kvalitetssikring av endringer i bydelens tjenestetilbud. Sammenfallende med dette påpekte fylkesmannen i 2017 og kommunerevisjonen i 2018 betydelige svakheter i bydelens tjenester i samlokaliserte boliger og til personer med samtidig psykisk lidelse og rus. Spesielt ble svakhet i kvalitetssikring og dynamisk tilpasning av tjenester påpekt. Bydelsdirektørens tilsvar 4. september 2017 anerkjente ikke betydningen av påpekte svakheter. Venstre har i 2020 erfart at betydningen av kontinuerlig forbedringsarbeid og bred involvering i utarbeidelse av komplekse tjenester ikke er tilstrekkelig anerkjent i Bydel Vestre Aker.

Bydel Vestre Aker mangler fortsatt en tydelig plan for å bedre organisasjonens ferdigheter til å forbedre eksisterende tjenester og utarbeide gode fremtidige tjenester. Risikoen er derfor høy når Bydel Vestre Aker nå jobber med betydelig utvidelse av sitt tjenestetilbud innen rus og psykisk lidelse.

Venstre vil minne om at nåværende bydelsdirektør skriver i forordet til budsjettdokumentet for 2021. «… Bydelsdirektøren er av den oppfatning at størsteparten av omstillingen kan gjennomføres på en slik måte at det faktisk også bidrar til forbedret kvalitet for bydelens innbyggere. Dette krever omfattende prosesser, godt og samlet lederskap og tillit mellom de ulike aktørene i bydelen.»

Venstre støtter bydelsdirektøren i synet på bydelens forbedringspotensial og behovet for gjensidig samarbeid mellom alle aktører. Vi i Venstre vil også i 2021 bidra med konstruktive innspill for å belyse både sterke og svake sider ved bydelens arbeid.

Venstre mener dette i fremtiden vil gi Bydel Vestre Aker et større handlingsrom for ikke lovpålagte men gode sosiale tiltak og gode lokale miljøtiltak.

Torfinn Lødøen Gaarden
Representerer Vestre Aker Venstre i bydelsutvalget

Hans Kristian Voldstad
Medlem av Vestre Aker Venstre og vararepresentant til Stortinget for Oslo Venstre