Berettiget kritikk av kutt i budsjett og tjenester i bydelen

Innlegg av Ingvill Elvestad Meltvedt og Torfinn Lødøen Gaarden i Akersposten 01.09.21:

På seks dagers varsel måtte politikerne i Vestre Aker kutte budsjettet med 34 millioner kroner den 18. juni 2020. Administrasjonen forsikret at det ville komme gode risikovurderinger som skulle sikre forsvarlighet og gode løsninger ved valgte kutt.

Flere, blant fysioterapeutene, har pekt på at kuttene rammer tjenestetilbudet til noen av de brukerne som trenger det mest. Nå som risikovurderingen foreligger til BU møte den 3. september, kan vi i Venstre ikke se at risikovurderingene inneholder helt grunnleggende perspektiver og betraktninger. Brukerperspektivet er fraværende, administrasjonen har ikke hatt dialog med hverken de som mister arbeidsplassen eller de som bruker tjenestene. Det foreligger heller ikke systematisk analyse av hvilke ulemper kuttene vil medføre for tjenestetilbud og faglig kvalitet. Venstre bidrar derfor til å få på plass en grundigere risikovurdering.

Allerede under bydelens budsjettarbeid høsten 2019 påpekte Venstre at budsjettforslaget fremsto som lite realistisk. Det brått oppkommende behovet for budsjettkutt i midten av juni, bekreftet dessverre Venstres skepsis til realismen i budsjettet. For oss i Venstre er det også et mysterium hvorfor budsjettutfordringene brått kom som en hastesak som bare måtte løses og vedtas umiddelbart før sommeren.

I lys av ovennevnte stiller Venstre seg spørrende til realisme og kvalitet i de planer som utarbeides i Bydel Vestre Aker. For å sikre gode tjenester til innbyggerne i bydelen, er det helt avgjørende at bydelsdirektøren med sin stab organiserer sitt arbeide godt og utfører sine oppgaver med god kvalitet. I budsjettarbeid og risikovurderinger har hverken planlegging eller kvalitet vært god. Administrasjonen har de siste to år omorganisert og vist til at bydelens budsjettutfordringer skyldes dårlig styring fra tidligere. Venstre mener årets forverring av budsjettsituasjonen, peker i retning av at styringen fortsatt ikke er god nok i Bydel Vestre Aker.

34 millioner utgjør 2,3 prosent av bydelens budsjettramme. Dersom 97 prosent av bydelens øvrige aktiviteter var drevet 3 prosent bedre, hadde Bydel Vestre Aker ikke hatt behov for ekstraordinære kutt mitt i budsjettåret. Venstre ønsker å bidra i smertelige prioriteringer, men vi behøver da et godt faktagrunnlag å basere prioriteringene på. Samtidig må vi sette søkelys på hvorfor vi har havnet i de harde prioriteringers kval, så vi ikke havner i samme uføre neste sommer.

God styring av ressursene er politikernes oppgave og Venstre vil bidra til et ansvarlig budsjett. Men bydelen må bli bedre til å produsere effektive tjenester, slik at vi i fremtiden kan unngå å kutte i tjenestene til mennesker som trenger dem.

Ingvill Elvestad Meltvedt (V)
Helse- oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen i Bydel Vestre Aker
Leder Vestre Aker Venstre

Torfinn Lødøen Gaarden (V)
Bydelsutvalget Vestre Aker