Nordland Venstre – Distriktenes utfordringer må møtes med målrettede og bærekraftige tiltak

Vi bor i nord fordi det er godt å bo her. Langs kysten av Nordland syder det av kreativitet, tiltakslyst og skaperkraft. Vi må forene kreftene og skape grobunn for nye etableringer og nye arbeidsplasser. Dette får vi til gjennom et samarbeid mellom bedrifter, innovatører og det offentlige.

ET RAUSERE OG MER LIBERALT SAMFUNN.

Ida Gudding Johnsen

Det er mennesker som skaper bolyst. Folk som er hyggelige, positive og inkluderende. Som stiller opp for naboen, bryr seg om og hjelper hverandre. Allikevel må det være rom for at mennesker tar ulike valg og lever ulike liv. Flott natur, spektakulært nordlys, den eksotiske mørketiden og kulturopplevelser er viktig, men menneskene er det viktigste.

INGEN UNNSLIPPER ENDRINGER

For å skape ny vekst må vi kontinuerlig omstille oss, noe som kan være krevende nok. Frykten for det ukjente gjør at vi har en iboende motstand mot forandring, og kraften som driver oss til å holde oss i komfortsonen er sterk. Men dersom endringene er til det bedre, er endringsviljen til stede. Menneskeheten har vært i kontinuerlig utvikling fra steinalderen, og nøkkelen til suksess har vært omstilling.

Gjennomsnittlig levetid for bedrifter har gått ned fra 67 år til 15 år. 40 % av dagens største selskaper vil ikke lenger eksistere om få år. Oppskriften på suksess er ikke å gjenta det vi har lykkes med fram til nå. Vi er nødt til å tenke annerledes, og vi er nødt til å gjøre ting på nye måter for å vinne fram i en konkurranseutsatt verden.

FOLK BOR DER VERDIENE SKAPES

  • Teknologidrevne tjenester i distrikts Norge

Det kan etableres kompetansearbeidsplasser i distrikts-Norge forutsatt at det foreligger infrastruktur i form av bredband. Vi kan her trekke fram 2 gode eksempler på slike selskap.

I distriktskommunene Øksnes og Bø er det etablert virksomheter som leverer teknologidrevne tjenester til hele Norge: Framsikt i Bø i Vesterålen tilbyr nettbaserte verktøy for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging. I Øksnes utvikler konsulentselskapet Cerpus pedagogiske løsninger for læring.

  • Hvor oppgavene løses fra, er i mange tilfeller ikke avgjørende.

Dagens teknologi har gjort verden mindre. «Sterke fagmiljøer» kan være så mangt. Hvor oppgavene løses fra, er ikke lenger avgjørende.

Det har vi sett i månedene med hjemmekontor. Vi har lært mye det seneste året. Blant annet at spredt bosetting gir mindre smittefare og større muligheter for å isolere smitte. Det gir også større frihet. Og ikke minst: Mulighetene for å jobbe desentralisert må gi flere frihet til å bo i nord.

  • Bredbands- og mobiltelefondekning

Bredbands- og mobiltelefondekning har blitt et «must», men mange distriktskommuner har ikke et godt nok tilbud. Det er også utfordrende å få unge til å bosette seg i distrikts-Norge, og det vil bli umulig uten et godt bredbåndstilbud og god mobiltelefondekning. Et likeverdig tilbud med landet ellers bidrar til bolyst og -muligheter.

INDUSTRIFYLKET NORDLAND

  • Battericelleproduksjon

I distrikts-Norge har vi gode forutsetninger for battericelleproduksjon. I Nordland har vi tilgang på verdens grønneste og rimeligste kraft. Dette gjør at vi har muligheten til å produsere battericeller på verdens mest miljøvennlige måte.

  • Blågrønn næring

Jørn Martinussen Potensialet for økt verdiskaping i de marine næringene er stort. Ved å satse og ved å legge til rette for vekst kan omsetningen i Nordland alene øke til 100 mrd. kr i 2030 og 300 mrd. kr i 2050.

Dyrking av mikro- og makroalger medfører CO2-opptak og karbonbinding i biomasse som kan høstes opp etter bare noen måneder i sjø. Produktene kan brukes som tilsetningsstoffer i mat, helsekost, bioetanol og fôr. I Nordland kan vi bidra til å oppfylle klimamålet, ivareta naturen og utvikle en grønn økonomi på en og samme tid ved å satse på dyrking av tare og høsting av kråkeboller.

VI KAN IKKE FORDELE OSS TIL ØKT VELSTAND

Norge er et av verdens mest åpne og globaliserte land. Vi har kun ca. 0,1 % av verdens befolkning, men over 1% av verdens eksport og import. Handel over landegrensene har vært, er og vil fortsatt være meget viktig for utviklingen av Norge.

EU er Norges største marked for sjømat, og EØS-avtalen er grunnmuren for Norges markedsadgang til Europa.

Sikker, stabil og forutsigbar markedsadgang er en garantist for velstand i distrikts-Norge. Markedsadgangen sikrer tusenvis av arbeidsplasser langs hele kysten.

VEIENE ER DISTRIKTS-NORGES BLODÅRER

All transport begynner og avsluttes på en vei, og mesteparten av godstransporten foregår på vei. Selv om vi overfører mye gods fra vei til sjø og bane, vil vei også i fremtiden være det mest brukte transportmiddelet. Anslag viser at lastebiltrafikken vil øke med nær 70 % fram mot 2040. Satsing på et moderne, sikkert og effektivt veinett er derfor viktigere enn noen gang.

Underfinansieringen på drift- og vedlikehold av det norske fylkesveinettet er på 2,4 milliarder årlig. Det rammer de som driver næring i distriktene.

Ladeinfrastruktur bygges nå ut i raskt tempo i Nordland, og her må trykket holdes oppe. God infrastruktur kommer både folk, bedrifter og klima til gode.

LEVENDE LOKALSAMFUNN

Et rausere og mer liberalt samfunn, der mulighetene gripes og endringsviljen er stor, er langt på vei det som skal til for å skape levende lokalsamfunn for framtiden.

Kronikk. Ida Gudding Johnsen 1. kandidat, og Jørn Martinussen, 5. kandidat til stortingsvalget for Nordland Venstre