Namsen – et nasjonalt laksevassdrag truet av forurensning

Namsen, Foto: Jann A. Sandvik

Uttalelse vedtatt på Trøndelag Venstres årsmøte 13. februar 2021.

Tungmetaller renner gjennom Børgefjell nasjonalpark og ut i lakseelva Namsen. Namsen er kjent som en av Norges beste lakseelver og nasjonalt laksevassdrag, Allerede våren 2018 alarmerte Namsos Venstre om at byggingen av den nye Namsvassdammen forurenset den øvre delen av Namsen. Nå bekrefter undersøkelser gjort av Akvaplan Niva og Veterinærinstituttet det samme. Flere kilometer av den øverste delen av Namsen er dekket av slam som inneholder skadelige mengder tungmetaller. Forurensingen er over de nivåene myndighetene har satt.

Nå har Veterinærinstituttet i samarbeid med Akvaplan-niva gjennomført nye analyser av slam fra Namsen. Rapporten fra dette arbeidet ble nylig publisert i en nyhetssak fra Veterinærinstituttet. I rapporten konkluderes det med at målinger av tungmetaller i slam nedstrøms for den nye fyllingsdammen i Namsvatnet, viser forhøyede nivå av kobber, krom og nikkel. og at metallene og slammet kan ha negative effekter på flora og fauna i vassdraget. Nedstrøms i vassdraget kan dette skade både Namsblanken, elvemuslingen, laksen og ørreten. Potensielt er dette en trussel også for Namsenfjorden, som også er en nasjonal laksefjord.

Den opprinnelige dammen i Namsvatnet i Røyrvik kommune stod ferdig i 1951 og eies og drives av Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE). I 2005 påla NVE en utbedring av dammen grunnet nye sikkerhetsforskrifter. I stedet for å utbedre eksisterende dam valgte NTE å bygge en ny dam, og anleggsarbeidet startet i 2015. Deler av den gamle dammen inneholdt lokal grønnstein. Den nye dammen inneholder over 100 ganger så mye av den lokale grønnsteinen. Store mengder tungmetallholdig slam, som har forhøyde nivå av nikkel og krom, er spredt flere kilometer nedover Namsen. Mikroskopi-analyser av slammet, som kommer fra grønnstein, viste at massene har skarpkantede og nålformede partikler som kan ha negativ effekt på akvatiske organismer.


Trøndelag Venstre mener forvaltningsmyndighetene må følge opp sine egne vedtak overfor NTE, slik at de får ryddet opp i skadene som er avdekket i Namsen.