Vi må ta vare på naturen for å leve av den

Foto: Pexels.com/Monicore

Uttalelse vedtatt på Trøndelag Venstres årsmøte 13. februar 2021.

Klima- og naturkrisen henger sammen og må løses sammen. Innen 2030 må vi ifølge FNs klima- og naturpaneler, halvere utslippene av klimagasser og stanse utryddelsen av naturmangfoldet. Skal vi lykkes, trenger vi et grønt taktskifte!

Vi må verne mer natur enn vi gjør i dag, både på land og til vanns. Vi vil verne minst 30 prosent av all natur. Vi må også verne 10 prosent av norsk skog, men skogvernet må hensynta tømmerbehovet lokalt til sagbruksindustrien og trefordelingsindustrien. Vi må også verne 10 prosent av norsk skog. For å oppnå det må vi øke den økonomiske støtten til frivillig vern. Norge skal ha en nullvisjon for tap av naturmangfold.

Vi vil at alle skal ha et bevisst forhold til hva nedbygging av natur har å si for omgivelsene våre. Det er kommunen som gir byggetillatelser. Derfor vil vi at alle kommuner skal holde et arealregnskap som synliggjør effekten av nedbygging. Utbygging i naturområder ødelegger viktige grønne lunger.

Når vi bygger nytt i naturen, vil vi derfor sikre at et like stort område blir tilbakeført til naturen. For å få til dette vil vi bygge opp en nasjonal oversikt over områder som kan tilbakeføres til natur. For å sikre biologisk mangfold er det viktig at naturområdene henger sammen. Derfor vil vi bevare de grønne beltene mellom ulike naturområder.

Trøndelag Venstre ser også muligheter i de grønne næringene. Men skal vi leve av naturen må vi også ta vare på den. Dette er utgangpunktet for at vi kan leve av våre naturressurser, skape nye muligheter innen bioøkonomi og utvikle en sirkulærøkonomi. I Trøndelag har vi ledene miljøer innen jord- og skogbruk, havbruk og fiskeri som kan skape mange nye kompetansearbeidsplasser, verdier og skatteinntekter.

Trøndelag Venstre vil arbeide for å:

  • utvikle lokale klimabudsjetter og planer for naturmangfold, og styrke Trøndelags kompetanse på disse feltene
  • utrede et nytt inntektssystem for kommunene som også belønner ivaretakelse av naturmangfold, redusert arealbruk og utslipp av klimagasser
  • sikre en sirkulærøkonomi slik at ressursene forblir lengst mulig. Vi vil derfor redusere råvareuttak og -bruk, avfall, utslipp og areal- og energiforbruk til et minimum. Norske sirkulærøkonomiske løsninger kan eksporteres til resten av verden.
  • opprette BIONOVA som kan støtte utviklingsprosjekter innen naturmangfold og bioøkonomi, etter modell fra ENOVA på klimafeltet ta i bruk offentlig innkjøpsmakt for å legge til rette for grønne og innovative løsninger