Ungdom bør få prøve seg i arbeidslivet

Politisk uttalelse fra årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre 6. februar 2021

Møre og Romsdal Venstre ønsker at alle norske ungdommer, uavhengig av bakgrunn, skal gis mulighet til å utvikle identitet og tilhørighet med bakgrunn i gode relasjoner til samfunnet, naturen og menneskene rundt seg.

Dagens ungdom trenger mer enn noen gang å gis mulighet til å bli sett, lagt merke til og å bli satt pris på. De trenger å føle at de hører til og at deres tilstedeværelse utgjør en forskjell. 12 års skolegang gir ikke nødvendigvis denne følelsen. Mange ungdommer trenger derfor avbrudd der de kan vise hva de er gode for også på andre områder, og hvor de blir synlig belønnet for sin innsats.

Venstre vil på bakgrunn av dette jobbe for å gi ungdom mulighet til å prøve seg i arbeidslivet f.o.m. det året de fyller 16 etter modell fra den Islandske «vinnuskóli» (arbeidsskole). Dette skal skje i ferier og på fritiden, og skal være organisert av kommunene.

Arbeidsoppgavene kan være alt fra ulike vedlikeholdsoppgaver til forskjønning av offentlige uteområder og trivselsarbeid på sykehjem, aktivitetssentre og i besøkstjenesten. Man kan også organisere hjelpeordninger for eldre, uføre og andre som har egnede oppgaver de ønsker utført, gjerne i samarbeid med lokale frivilligsentraler. Arbeidet skal være lønna etter regulativ.

Dette vil gi ungdommene tidlig arbeidserfaring og innsikt i arbeidslivet og mulige yrkesvalg. De vil også få lære voksne og eldre å kjenne på en annen måte enn de er vant til, og mange unge vil få mulighet til å tjene egne penger og realisere drømmer de ellers ikke ville hatt mulighet til å få realisert.

Vi tror også at en befolkning med arbeidserfaring fra «enkle» jobber i ungdommen vil gi en mer fleksibel arbeidsstyrke. Dette kan bli viktig i kriser og i situasjoner der arbeidsmarkedet endres raskt.