Uttalelse: Groruddalen må endres fra et sted vi bor, til et sted vi lever

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres årsmøte 13. februar 2021

Groruddalen har et uoppnådd potensial. Til tross for at Groruddalen rommer en femtedel av Oslos befolkning, er det mangel på kulturtilbud og fremkommelighet. For å bedre livskvaliteten i Groruddalen er vi nødt til å skape et levende nærmiljø med gode boliger, bedre fremkommelighet, frodige friluftsområder og attraktive rekreasjonstilbud.

For at Groruddalen skal bli bedre må vi sikre bedre bokvalitet. En av de største utfordringene i Groruddalen er trangboddheten. Å bo fem personer i en treroms er hemmende for barn og unges muligheter til å utfolde seg og å ha privatliv. Alt for mange barn og unge i Groruddalen mangler oppholdsrom hvor de får utvikle seg som individer uten unødig innflytelse fra familien og andre voksne. Ungdom må få lov til å være ungdom, men for at det skal være mulig må de ha friheten til å utforske hvem de er i ulike miljøer. Gjennom målrettet byutvikling og tilbud rettet mot barn og unge sikrer vi at innbyggerne får utfolde seg og leve gode liv.

Vi vet også at vi må tenke nytt rundt fremkommelighet. Bilen innskrenker friheten vår. Når det legges til grunn at alle har bil, blir vi avhengig av store sentre og sentrum for å få dekket våre handels- og rekreasjonsbehov. Bilen blir unnskyldningen til å nedprioritere god fremkommelighet for alle som bor i Groruddalen. Dersom det skal være mulig å frigjøre seg fra bilen trenger vi infrastruktur som sikrer innbyggerne god fremkommelighet. Vi trenger stier, fortau og sykkelveier som appellerer til befolkningen og som gjør det enklere å sykle eller gå. Det må bygges en infrastruktur som binder hele dalen sammen.

Bokvaliteten i Groruddalen forringes også av den store gjennomgangstrafikken, og at store deler av dalbunnen brukes til plasskrevende, og trafikkgenererende næringsvirksomhet som er organisert på en lite arealeffektiv måte. Det går i dag tre motorveier gjennom dalen: Trondheimsveien (Rv. 4), Østre Aker vei (Rv. 163) og E6. Det er minst to for mye. Elektrifisering av veitransporten vil redusere, men ikke fjerne den lokale miljøbelastningen. For å redusere helseskadelig støy og svevestøv må vi redusere trafikkbehovet, redusere hastigheten, og bygge lokk eller tunneler. Derfor vil Oslo Venstre omgjøre hele Trondheimsveien og Østre Aker vei til bygater etter modell av Ring 2, med lysregulerte kryss i plan, trær langs veibanen og mellom kjørefeltene, fartsgrense på maksimalt 50 km/t, og tilrettelegging for gående og syklister langs veien. Det vil redusere miljøbelastningen for de mange som bor langs Rv. 4 og utløse et stort byutviklingspotensial langs Rv. 163, ved blant annet Risløkka og Grorud stasjon. I tillegg vil Oslo Venstre realisere lokk over E6 på Furuset.

For å gjøre Groruddalen levende, må dalen ha spennende tilbud. I motsetning til andre bydeler, har ikke nødvendigvis Groruddalens innbyggere Kino, kafé eller bar i gangavstand. Vi må legge til rette for service- og kulturaktører i nærområdene, så de kan nyte det samme bylivet som resten av Oslo. Tilbud som Rommen Scene sikrer beboerne tilgang på kulturopplevelser og er et godt eksempel på hvordan vi kan gi folk kunst og kultur i nærområdene. Vi trenger flere tilbud som gir gode opplevelser og mulighet for varierte fritids- og idrettsaktiviteter i Groruddalen. Tilbud som ikke bare gjør Groruddalen til et godt sted å leve, men også et attraktivt reisemål for resten av byen.

Oslo Venstre vil:

 • Sikre at alle barn og unge i Groruddalen har tilgang på ungdomsklubb.
 • Legge til rette for at barn og unge i hele Groruddalen får tilgang på egne lokaler som de selv disponerer.
 • Legge til rette for at Rommen scene kan brukes av kulturinstitusjoner og selvstendige kunstnere for å sikre en profesjonell scenekunstarena.
 • Legge til rette for flere arenaer for profesjonelle kunstnere og kulturaktører.
 • Gjøre det enklere å etablere kafeer, restauranter og barer.
 • Utvikle Groruddalens bibliotek slik det er gjort på Furuset og Stovner
 • Gjøre svømmehallene tilgjengelig for byens innbyggere hele året
 • Få hele Alnaelva opp i dagen.
 • Redusere, effektivisere og på sikt flytte ut Alnabruterminalen for å frigjøre areal og binde Groruddalen sammen.
 • Revitalisere dalbunnen ved at eksisterende industribygg omreguleres til bolig-, nærings- og rekreasjonsformål
 • Fortsette satsingen på sammenhengende grøntområder.
 • Forbedre kollektiv, sykkel og gangvei på tvers av Groruddalen.
 • Sikre bedre støyskjerming ved de store veiene for å gjøre det triveligere å gå.
 • Bygge flere miljøvennlige kunstgressbaner og sikre vinterdrift på eksisterende baner.
 • Videreutvikle Huken og Lillomarka Arena til et idretts- og rekreasjonsområde for hele Oslo
 • Utvikle møteplasser som Kafé Steinbra, og Årvoll Gård
 • Gjenåpne Alnaelva og gjøre den tilgjengelig for allmenn bruk.
 • Nedskalere Trondheimsveien og Østre Aker vei etter modell fra Ring 2, med redusert fart, lyskryss i plan, trær langs veien, og tilrettelegging for gående og syklende
 • Realisere lokk over E6 på Furuset