Statsforvalteren OMGJØR hovedutvalgets vedtak som tillater endret plassering av molo på Kjærlighetshaugen

Fylkesmannen sa i fjor at de hadde problemer med å se at vilkårene for dispensasjon var oppfylt, og at etablering av molo

burde avklares gjennom reguleringsplan. Fylkesmannen viste til at de tidligere hadde stilt spørsmål ved gyldigheten av reguleringsplanen, og forutsatte at kommunen ryddet opp.

Jørn Martinussen

Fylkesmannen mener at det er grunn til å spørre om saken er tilstrekkelig opplyst når det gjelder konsekvensene av å tillate etablering av molo med omsøkt plassering. Dette gjelder bølge- og strømforhold og konsekvenser for badestrand og naturmangfold. Også en økning av antall båtplasser fra 10 til 20 bør utredes. Manglende utredning av den opprinnelige moloen bidrar til manglende kunnskap når det gjelder mulige konsekvenser.

Hovedutvalg teknisk sektor ga dispensasjon for plassering av molo med småbåtanlegg. Vedtaket ble påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge.

Plassering av molo er i strid med rekkefølgebestemmelsene.

I saker som berører naturmangfoldet, plikter kommunen å vurdere tiltak i forhold til de miljørettslige prinsippene som kommer frem av naturmangfoldloven. Dette mangler i kommunens vedtak, og vedtaket lider dermed av en saksbehandlingsfeil.

Statsforvalteren skriver at han er kjent med at kommunestyret vedtok reguleringsendring som innebærer at rekkefølgebestemmelsene fjernes. Fordi hensynene bak arealformålene og plan og bygningsloven blir vesentlig tilsidesatt, har ikke reguleringsendringen avgjørende betydning i saken.

Endringen har ikke vært del av planforslaget, og ingen offentlige eller private høringsinstanser fikk anledning til å uttale seg i saken. Det er ikke anledning til å omgå høringer og offentlig utlegging i sin alminnelighet, og i det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Reguleringsplanen var gjenstand for klagebehandling, men gyldigheten av bestemmelsen som gjelder molo var ikke tema. Det kan stilles spørsmål ved gyldigheten av planens bestemmelse om etablering av molo. Det er ikke dekkende når søknaden viser til at den gjelder endret plassering av molo. Det er i realiteten er spørsmål om etablering av molo i området.

Statsforvalteren bemerker at hovedutvalget i liten grad har vurdert de konkrete hensynene bak arealformålene/ reguleringsbestemmelsene det er søkt om dispensasjon fra.

Plassering av molo går på bekostning av allmennhetens friluftsinteresser idet tiltaket vil innebære privatisering av området. Bevaring av dette området og at det ikke skulle bygges ut var en viktig begrunnelse for å vedta reguleringsplanen. Hensynet vil bli vesentlig tilsidesatt, sier Statsforvalteren.

Også hensynene bak formålet bruk og vern av sjø og vassdrag vil bli sterkt tilsidesatt dersom det gis dispensasjon for plassering av molo sier Statsforvalteren. Allmenhetens friluftsliv vil bli vesentlig tilsidesatt ved plassering av moloen.

Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan, og det er viktig at endringer av planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner. Berørte naboer m.m., herunder klagerne, skal kunne innrette seg i tiltro til reguleringsplanens bestemmelser. Omsøkte tiltak medfører ulempe for klagerne i form av mindre utsyn og lys/luft mellom bebyggelsen.

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. I saken foreligger det slik negativ uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland.

Hensynet i lovens formålsbestemmelse og hensynene bak arealformålene blir vesentlig tilsidesatt hvis dispensasjon gis. Kommunens dispensasjonsvedtak er dermed ugyldig på grunn av innholds mangel. Statsforvalteren avslår søknaden om dispensasjon, og klagerne har dermed fått medhold i sin klage.