Leserinnlegg: Venstresiden i Holmestrand svikter de unge

Foto: Sydney Sims

Da posisjonen i kommunestyret i Holmestrand stemte over budsjettet og plan for årene frem til 2024, valgte de et budsjett som i alt for liten grad støtter helsestasjon for ungdom. Dette begrunnes med at posisjonen med sitt budsjett styrker skolehelsetjenesten og de fleste ungdommer går på skolen. Her lener posisjonen seg på politikk Venstre i regjering har kjempet gjennom, ved å tilrettelegge for flere jordmødre og helsesykepleiere i kommunene.

Men dette er langt fra nok. Kommunestyret lukker her øynene for to svært alvorlige problem. Det ene er at en stor andel ungdommer er lærlinger, som ikke omfattes av denne ordningen. De ville blitt omfattet av en universell helsestasjon for ungdom, men får dessverre ikke denne muligheten.

Det andre problemet er langt mer alvorlig. Skolehelsetjenesten er ikke der for de ungdommene som faller utenfor. Det er jo nettopp her behovet for HFU er størst, fordi det er en klar sammenheng mellom mental helse og det å falle utenfor skolesystemet. Ser man på Statistisk Sentralbyrås tall for fastlegekonsultasjoner etter alder, viser tallene en klar økning i konsultasjoner for psykiske lidelser hos barn og unge i alderen 6-19 år. SSB viser også en økning i kriminalitet begått av barn i alderen 15-17år. Dette ser vi også med økning i bråk og uro blant ungdom.

Helsestasjon for ungdom vil kunne virke som et forebyggende lavterskeltilbud til dem som faller utenfor, og det gir oss en mulighet til å få fange opp de barna som faller utenfor før det er for seint. Det vil bidra til å sikre at disse barnas fremtid, og det vil spare samfunnet for store, store kostnader innen trygd, psykisk helsevern og kriminalomsorg i fremtiden. Barna våre er vår fremtid.

Innsparingene posisjonen gjør her, risikerer å slå tilbake i tifold størrelse om få år. Vi vil finne dem som økte utgifter innen NAV, kriminalomsorg, og fysisk og psykisk helsevern. I verste fall vil noen av dem gå alt for tidlig ut av livet. Innsparingene er med andre ord å satse fremtiden til de barna som allerede nå faller utenfor.

Siden sommeren 2020 har Venstre jobbet for et bedre helsestasjonstilbud for ungdom. Dette er en sak Venstre plukket opp fra ungdomsrådet, og en sak vi har lagt stor vekt på i arbeidet med opposisjonens alternative budsjett. Det må presiseres at det var ungdomsrådet som selv tok fatt i denne saken først, før vi begynte å følge det opp.

Vi i Venstre mener det å ikke støtte opp om en universell helsestasjon for ungdom er å gå baklengs inn i fremtiden.

 

Dette leserinnlegget var på trykk i Jarlsberg Avis 14.01.2021