Uttalelse: Vinn-vinn med økt klimaskattefradrag i Nord-Norge

ILLUSTRASJON: Nirutft, Fotolia

Nordland Venstre vil at Norge skal nå klimamålene og er glad for den offensive klimapolitikken Venstre fører i regjering. Med Venstre i regjering går utslippene ned, og for første gang ligger vi an til å nå klimamålene.

Klimameldingen gir en konkret og gjennomførbar plan for hvordan vi skal nå klimamålene for 2030, samtidig som vi skal ha vekst og utvikling i hele landet. Nord-Norge har gode forutsetninger for å lykkes med omstillingen og næringslivet er allerede i gang.

Vi trenger flere kreative nordlendinger som ser muligheter i det grønne skiftet. I tillegg til klimautfordringen og tap av leveområder for planter og dyr, er befolkningsutviklingen en stor utfordring i nord. Nordlands innbyggertall synker, og vi må møte denne utviklingen med nye tiltak.

I tillegg til å satse på kunnskap og kompetanse, på gode nærmiljø og nødvendig infrastruktur, må vi gjøre det enda mer attraktivt å bo i nord.

Avstandsulemper kan gjøre klimatiltak mer kostbare i Nord-Norge, og det er ikke like mange gode, grønne alternativer for alle her – ikke ennå.

Det viktigste grepet i klimameldingen er en dobling av CO2-avgiften. Dette er et kraftfullt grep for å nå klimamålene, som store deler av næringslivet heier på, og som Nordland Venstre er stolt av å ha fått regjeringen med på. Men det kommer også med en kostnad.

Venstre vil at forurenser skal betale, men vi vil ikke øke skatte- og avgiftstrykket for folk flest. Venstres svar er et klimaskattefradrag som gjør at folk og næringsliv kompenseres for økte grønne avgifter, og belønnes for det vi vil at de skal gjøre mer av. Det grønne skatteskiftet skal gi høyere skatt på utslipp og mindre skatt på arbeid.

Nordland Venstre mener Nord-Norge må få et økt klimaskattefradrag fordi avstandsulempene er større her, og kostnadene ved det grønne skiftet dermed også er høyere. I tillegg vil vi ha mindre skatt på arbeid og en annen ting vi vil ha mer av: Folk som bor i nord.

Å øke klimaskattefradraget i Nord-Norge løser dermed tre utfordringer på en gang: Klimautfordringen, befolkningsnedgangen og avstandsulempene i møte med omstillingen. Slik vil Nordland Venstre også bidra til større oppslutning rundt klimatiltakene samtidig som vi gjør det mer attraktivt å bo i nord.

Uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres årsmøte 20.02.2021