Norge må satse på sjøbasert oppdrett

Øksnes Venstre er av den klare formening at Norges komparative fortrinn innen oppdrett er relatert til vår langstrakte kyst – og våre havområder.

Det er allerede etablert landbaserte anlegg, og det foreligger også store planer og investeringer i landbasert lakseproduksjon nær de store markedene i USA, Sør-Europa og Asia inklusiv Japan. Disse etableringene vil få store konsekvenser for norsk havbruksnæring ettersom konkurransen skjerpes. Produksjonskostnad for landbasert oppdrett var i 2016 beregnet til kr.43,60/kg, noe som er vesentlig mer enn i sjøbasert oppdrett (30,60/kg).

Når de internasjonale etableringene er realisert, er ikke løsningen for Norge å satse på landbasert oppdrett. Landbasert oppdrett vil bli utkonkurrert både av anlegg etablert nær de store markedene, og av sjøbaserte anlegg langs kysten vår og i havområdene våre.

Vi må møte denne utviklingen ved å videreutvikle en bærekraftig sjøbasert oppdrettsnæring som bygger på våre norske fortrinn. Golfstrømmen gir oss temperert sjøvann og god gjennomstrømming. Det bidrar til at vår sjøbaserte produksjon har langt lavere klimaavtrykk, og også til at vi kan produsere uten store irreversible inngrep i kystlandskapet.

Klimaregnskapet viser at laks produsert i landbaserte oppdrettsanlegg kan ha et klimaspor på ca. 5,1 kg CO2 ekvivalenter pr. kg produsert matfisk. Til sammenligning gir 1 kg. laksefilet et utslipp på 2,6 – 3,0 kilo CO2-ekvivalenter, og klimagassutslippene fra lakseproduksjon er bare 1/5 av utslippene fra storfekjøttproduksjon.

Det må tas gjennomgripende strukturelle grep basert på ei videre bærekraftig grønn utvikling av næringen. Et godt marint miljø gir i tillegg god økonomisk avkastning.

Næringen må være innovativ og utfordringene knyttet til framtidig miljømessig bærekraftig oppdrett i sjø må løses basert på våre komparative fortrinn. Miljømessig bærekraft handler ikke om at vi ikke skal ha miljøpåvirkning i det hele tatt. Spørsmålet er om fotavtrykket som settes, kan forsvares av det som næringa faktisk produserer.

Norge har en ambisjon om ei 5 – dobling av biomassen innen 2050. For å nå målet må det satses tungt på innovasjon i sjøbasert oppdrett for å løfte næringen nasjonalt med sikte på framtidig vekst og utvikling, og med det bidra til videre velstandsutvikling i Norge.