Hjelp, ikke straff!

Noe av det viktigste med rusreformen er å sikre at det blir lettere å tilby hjelp til den som har rusproblemer, enten du er ungdom som tester ut ulovlige rusmidler, eller om du har brukt rusmidler i mange år.

Internasjonal forskning viser at straff ikke fungerer for mennesker som sliter med rus. Derfor vil Venstre endre dagens lovgivning. Dette vil gi færre overdosedødsfall, det vil gi økt livskvalitet for den enkelte rusmiddelavhengig og det vil gi hjelp til ungdom som tester ut ulovlige rusmidler. I snitt dør 5 mennesker av overdose i Norge hver eneste uke. Det kan vi ikke lenger akseptere.

Trusselen om straff fører til at mange som har problemer med ulovlige rusmidler, ikke kommer tidsnok i kontakt med helsevesenet og de instanser som skal hjelpe deg.

Straff gir ikke mindre bruk

Kjersti Toppe skriver i sitt innlegg i Haugesunds avis 26.02 at ESPAD undersøkelsen sier at Norge er av de landene i Europa med lavest andel unge som prøver eller bruker narkotika. Det er korrekt. Men bruken av denne undersøkelsen er misvisende. Det er ikke slik at landene som straffer bruk av ulovlige rusmidler hardest, har minst bruk. Eller at de som straffer minst har høyest bruk. Ei heller har det vært noen økning i bruken i de land som har avkriminalisert bruk og besittelse. Sammenligningen med Danmark blir også veldig søkt, da begge land i dag straffer all bruk av narkotika.

På alle statistikker over bruk av rusmiddel ser vi at Norge har lavt rusmiddelbruk sammenlignet med andre land i Europa, uansett om rusmiddelet er lovlig eller ikke, om det gjelder unge eller voksne. Dette handler om ulik kultur, det handler ikke om straff eller ikke. Vi kan for eksempel også nevne at det kun er Island som har færre dagligrøykende ungdommer.

Toppe skriver at rusavhengige skal møtes med helsehjelp, ikke straff. Det betyr at hun går inn for å fortsette straffeforfølgningen av unge uten dokumenter rusavhengighet. Men hvor skal grensen gå mellom rusmiddelbruk og rusavhengighet? Er det vi politikere som skal dokumentere denne, eller er det fagfolk? Når blir rusproblemet stort nok til at man ikke skal straffeforfølge? Er det bruk hver dag eller hver helg? Er det om du klarer jobben din eller om du ikke klarer jobben din?

Evaluering av ruskontakter

KoRus Øst og Korus Oslo har gjennomført en evaluering når det gjelder bruk av ruskontrakter. En ruskontrakt er en kontrakt mellom ungdom som er blitt tatt i bruk av ulovlige rusmiddel. Denne evalueringen viser at det er de ressurssterke som har nytte av alternative tiltak, ettersom det er de som makter å gjennomføre slike program og dermed slippe straff. For de utsatte ungdommene kan straffen gjøre vondt verre. Og for noen kan faktisk det å bryte grenser i seg selv oppfattes som spennende og heve status innad i gjengen.

Avkriminalisering er helt nødvendig for å redusere død, helseskade og stigma knyttet til rusmiddelavhengighet. Den er helt nødvendig for at hjelpetiltak skal kunne settes inn så tidlig som mulig.

Økt innsats for de rusmiddelavhengige

Toppe skriver videre at Regjeringen ikke har lagt inn tiltak for bedre førebygging, eller bedre behandling og ettervern for rusavhengige. Det kan være greit å minne Toppe om at det har vært en betydelig økt innsats for de rusmiddelavhengige de siste 8 årene. Takket være blant annet Venstre som har prioritert dette i alle sine budsjett, forhandlinger og som regjeringsparti.

Det har vi tenkt å fortsette med.

Bjørn Gunnar Husby og May Britt Vihovde

Haugesund Venstre

Les innlegget her: https://www.h-avis.no/hjelp-ikke-straff/o/5-62-1149955?fbclid=IwAR2oKRBHo6pKUnrtmUDFJMhOeyIg8UEXANZvedwnHT5sPy4NYniyBg4Mh0A