Mer natur i Trøndelag

Myr og Skoglandskap
Å ta vare på skog- og myrlandskapene er en viktig del av den grønne omstillingen, foto: Vaiva Deksnyte, @vaivos på unsplash.com

Uttalelse fra Trøndelag Venstre.

Venstre har i årevis kjempet for en grønn omstilling av samfunnet, der verdiskaping, utslippskutt og vern av naturen er tett bundet sammen. I januar la regjeringen fram Klimaplanen som fører denne politikken videre, men i raskere tempo. Med Venstres og regjeringens klimaplan skal vi stoppe utslippene, men fortsette utviklingen.

For å få dette til må fylkene og kommunene også bidra.

Bærekraftig forvaltning av arealene våre er en viktig del av løsningen på global oppvarming. Skog og andre grønne areal tar opp CO2, lagrer karbon og forsyner oss med materialer, mat, energi og rent vann. Skog og grønne areal holder tilbake flom og skred og er hjemmet til dyr og planter som hører hjemme i Norge.

Kommuner og fylkeskommuner har et stort ansvar i å sørge for at vi ikke bygger ned naturen vår, men tvert imot skaper mer natur. Vi må sørge for en bærekraftig forvaltning av skogen, og sørge for at skogområdene blir større, slik at vi øker CO2-opptaket.

FNs naturpanel la i 2019 fram en rapport som viser at menneskelig aktivitet truer eksistensen til en million arter. Vi har ikke bare en klimakrise å løse, vi må også redde naturen vår.

Trøndelag Venstre vil:

  • At Trøndelag fylkeskommune lager en plan for å plante mer skog, og stoppe nedbygging av natur.
  • At Trøndelag fylkeskommune bidrar til å restaurere myr og andre karbonrike areal
  • Ha en effektiv og bærekraftig arealutnyttelse, med tettsteder og byer som fortettes og rustes opp, fremfor å vokse utover.