Kronikk: En sunnere oppdrettsnæring

https://laks.no/

Venstre vil ha en langt sunnere oppdrettsnæring som er robust og mer bærekraftig i fremtiden. Havbruk er viktig og det skal forbli lønnsomt , men det må bli en grønnere næring.

PUBLISERT: DAGSAVISEN RA, 8. MARS 2021

Erik Hammer (V), Eiganes- og Våland kommunedelsutvalg, vararepresentant i Stavanger kommunestyre

Med kommunereformen oppsto den nye Stavanger kommune som landets fjerde største kommune innen havbruk. Stavanger er betydelig på oppdrettsfisk med et 20-talls oppdrettsanlegg, i det vakre øyriket Stavanger er. Flere av landets og verdens største aktører innen akvakultur opererer i Ryfylke, verdiene i næringen er betydelige. Noen av landets største private formuer er tuftet på oppdrettsnæringen.

Det er en til dels kontroversiell næring. Den sysselsetter og skaper store verdier langs hele kysten og i mange lokalsamfunn. Oppdrettsnæringen står for en stor andel av norsk eksport og handelsoverskudd. Vi trenger arbeidsplassene og vi trenger eksporten, og verden trenger mat. Men oppdrettsnæringen har imidlertid fortsatt betydelige miljøutfordringer som må løses. For Venstre er næringen i Stavanger viktig, både med tanke på verdiskaping og sysselsetting i hele kommunen, men også med tanke på hvordan vi i fremtiden skal utvikle næringen i en langt mer bærekraftig retning.

I Stavanger vil Venstre ha en fortsatt satsing på havbrukskontoret på Judaberg, og vi ønsker flere arbeidsplasser i kommunen knyttet til denne viktige og fremtidsrettede næringen. Forutsetningen er at den må bli langt mer bærekraftig, og det må skje nå.

Og fremtiden er her allerede. Flere av de seriøse aktørene i bransjen etterlyser selv strengere myndighetskrav til miljø og bærekraft, som også bidrar til økt kvalitet på fisken og økt konkurransekraft for norsk eksportfisk. I tillegg finnes flere bedrifter som har ny teknologi, produkter og tjenester for å løse flere av utfordringene bransjen står overfor. Vi må bare begynne å bruke dem.

Oppdrettsnæringen er noen få tiår gammel, og det er flere utfordringer som skal løses bedre fremover; rømming, helse og dyrevelferd, bærekraftig for, klimaavtrykk og utslipp i hav er noen av dem.

For få uker siden rømte store mengder laks fra et oppdrettsanlegg i Finnmark grunnet snøskred. Da er det åpenbart at man må begynne med å stille strengere krav til konsekvensutredninger, for her har det tydeligvis ikke vært vurdert faren for snøskred ifm. plassering av anlegget. Resultatet av denne manglende konsekvensutredningen er at villaksen i en av Norges største lakseelver nå er truet.

Tilsvarende ser vi at aktørene selv bestiller rapportene som «friskmelder» hav og fjorder der anlegg drives. Påvirkning på livet i havet rundt anleggene skjønn- og grønnmales. Kravet til konsekvensutredninger må derfor skjerpes vesentlig inn. Aktørene som utreder må være uavhengige på mer enn papiret. Samtlige som utreder er konsulentvirksomheter som har oppdrettsnæringen som kunder. Uavhengig og offentlig utredning er en nøkkel for å sikre en sunnere utvikling, der kapitalkreftene er sterke.

Medisinering og bruk av kjemikalier er redusert de siste 10-15 årene. Men det er fremdeles en god vei å gå. Vi vet at reker og krill er arter som er sterkt redusert i fjordene hvor oppdrettsanleggene har gjort sitt inntog. Flere retter oppmerksomheten på bruk av kjemikalier til bekjempelse av lakselus som årsaken. Videre ser man at det skjer et omfattende fiske av leppefisk til bruk i oppdrettsanleggene for å bekjempe lakselus. Konsekvensen av redusert bestand leppefisk, er redusert mengde torsk og annen matfisk i fjordene våre. Nok en konsekvens som ikke har vært utredet eller tatt med i regnskapet.

Havet skal ta unna mye, også alle de tonn med avfall et oppdrettsanlegg genererer. Lukkede anlegg kan gi mulighet for å håndtere avfallet slik at det blir en ressurs som eksempelvis kan brukes i produksjon av gjødsel. Venstre jobber for at norsk oppdrett skal komme dit raskt.

Flere ønsker oppdrettsanlegg på land. I Venstre mener vi dette er feil vei å gå,  da det vil være både for energikrevende og for plasskrevende. Lukkede landanlegg vil bidra til nedbygging av matjord og natur nær strandsonen, og det vil kreve mye energibruk på land å sikre god nok gjennomstrømning for fisken. Videre vil man også ta en del elver for å sikre oksygenrik tilførsel av vann. Derfor vil ikke Venstre jobbe for landbaserte oppdrettsanlegg, men i stedet for lukkede anlegg til sjøs.

Oppdrettsfisk er med årene blitt vegetarianere, ettersom fiskeforet har flere og flere vegetabilske bestanddeler. Soya er en av dem, og foruten å være langreist medfører også bruken av soyabønner avskoging av regnskog. Flere produsenter av for har etter hvert gode alternativer til soya. Men kravet til bærekraftig og sunt for bør skjerpes. Venstre vil derfor jobbe for at det stilles langt strengere krav til fiskeforet som brukes i norske oppdrettsanlegg med hensyn til bærekraft og helse for fisken som spiser det.

Det er strenge krav til matproduksjon og dyrevelferd i landbruket. Venstre har i mange år løftet dyrevelferden ved å jobbe for flere og strengere krav. Det er grenser for hvor tett oppdrettsfisken bør leve. Dødelighet er ikke rapportert godt nok, og nyere forskning peker på at problemet er betydelig. Venstre vil jobbe for flere og tydeligere krav til bransjen for å sikre bedre dyrevelferd i merdene.

Det haster med å få på plass strengere krav. Oppdrettsbransjen er kapitalsterk og den er ivrig på å utvide. Nå planlegges og bygges det stadig større anlegg for plassering til havs. Skal man realisere stadig flere og større anlegg, så må man skjerpe kravene slik at dette blir en av våre langsiktige og solide grønne næringer. Norsk laks har hatt et variabelt rykte gjennom årene, men har etterhvert fått en høy stjerne, også i det sushi-elskende Asia. Ved å stille strenge krav til oppdrettsbransjen mener vi at kvalitet og omdømme på norsk oppdrettsfisk styrkes. Andre land vil følge oss.

Det er derfor på tide å skifte gir, noe Venstre vil jobbe for i både regjering, Storting og lokalpolitikk.