Barne- og ungdomskulturen skal tas på alvor

Venstre har kjempet for at barne- og ungdomskulturen skal løftes fram og tas på alvor. Vi vil at barn skal ha like muligheter til å delta i og oppleve kultur av kvalitet, uansett hvor de bor. Nå har regjeringen lagt fram Norges første, egne barne- og ungdomskulturmelding.

Av kulturminister Abid Raja og Rune Mikkelborg Øksnes Venstre

Dert er på tide å løfte blikket når det kommer til barn og unges kulturtilbud. Ingen tidligere regjering har prioritert en helhetlig melding om dette feltet. Og selv om mange barn har vært heldige og fått med seg fantastiske kulturopplevelser i bagasjen, er det fortsatt for mange som ikke har det. Én av overskriftene våre i meldingen er «Like muligheter». God kultur skal ikke være et privilegium for de får. Alle barn og unge skal få anledning til å oppleve og delta i kunst- og kulturaktiviteter. De skal høres, og tilbudet skal være relevant og mangfoldig.

Kunst og kultur skal ikke alltid tjene et pedagogisk formål. Det er en selvfølgelighet i «voksenulturen» at den har verdi i seg selv. Likevel har ofte barnekulturen blitt framstilt som noe barn skal lære gjennom. Det kan den være. Men det er på tide å rette oppmerksomheten mot kvalitet. Vi må forvente like mye av barne- og ungdomskulturen som av den voksne. Og vi må begynne å se på barnekultur som ytringer, ikke bare verktøy.

Å slå fast at alle barn og unge skal ha tilgang til kultur av kvalitet – og noe som er relevant for dem, handler om demokrati.

Ida Gudding Johnsen og Abid Q. Raja

Våre yngste skal ha mulighet til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, teater og billedkunst. Ikke bare gjennom norskfaget i skolen. De skal få oppleve forestillinger, konserter og utstillinger som speiler verdenen deres, gir dem nye perspektiver og får dem til å reflektere. Slik kan de delta mer aktivt i samfunnet, forstå det bedre og utfordre det mer.

Innholdet i barne- og ungdomskulturmeldinga er ikke tenkt ut av regjeringen alene. Venstre har lagt vekt på medvirkning og det å lytte til dem det gjelder. Hele 1000 barn har kommet med sine innspill til meldingen. De har vært førende for det som står der i dag.

Et viktig mål for meldingen er at flere skal få delta i kulturaktiviteter. Derfor vil regjeringen videreføre tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv og levere en handlingsplan om universell utforming som tar for seg hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelse kan få bedre tilgang til kunst- og kulturlokaler. Vi vil ha bedre tilgjengelighet generelt, slik at barn og unge kan få tilgang til kunst- og kulturopplevelser uavhengig av foreldrenes lommebok.

Regjeringen foreslår også å styrke den pedagogiske kompetansen i kulturskolen, og å stille krav til læringsmiljøet der. Potensialet som integrerings- og inkluderingsarena bør benyttes bedre.

Barn og unge har selv vært med på å forme hvordan deres kunst- og kulturtilbud skal se ut i morgen. Nå er det vår jobb å følge opp, og bruke pengene riktig.