Innovasjon og eldreomsorg hand i hand

Den tradisjonelle tjenestestrukturen lever videre med sykehjem med stadig strammere bemanning, hjemmesykepleie med stadig mindre tid til brukeren osv. Dagens tilbud legger i stor grad vekt på effektivitet og hva som er tilstrekkelig.

Jørn Martinussen Økende velstand og teknologiske nyvinninger kan gjøre eldre bedre i stand til å tilpasse boligen for å forberede seg til en situasjon med svekket helse. Velferdsteknologiske løsninger kan også bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, samt bidra til å sikre livskvalitet og verdighet i alderdommen.

Flere og bedre digitale og teknologiske verktøy gjør at mulighetene er store både for medvirkning, effektivisering og økt kvalitet. I en del tilfeller kan velferdsteknologi fungere som et godt alternativ til et ordinært tjenestetilbud.

Men utfordringene innen eldreomsorgen løses ikke ved å la eldre være enda mer alene, og overlate omsorgsarbeidet til teknologien.

En liberal eldrepolitikk setter mennesket i sentrum. Men frihet for den enkelte, skal ikke gå på bekostning av det ansvaret vi har for hverandre.

Fortsetter vi som nå, vil vi ikke klare å gi de grunnleggende omsorgstjenestene de eldre har behov for.

Vi må utvikle en omsorgsmodell som vi vil se oss selv som en del av

Det må kunne godtgjøres at de tiltakene som prioriteres er de som i størst grad bidrar til bedre helse og velferd.

Trygghet skal ikke gå på bekostning av verdighet, og alle skal møtes med et fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov. Tillit og trygghet skaper gode samfunn, og det er derfor viktig å bygge gode og trygge fellesskap. Tilpassede boforhold gir trygghet, reduserer eldres’ behov for pleie og omsorg, og motvirker utenforskap.

Nybygg, omsorgshotell og omtankeboliger.

  • Et alternativ er å tilby nybygg der eldre kan kjøpe seg inn og utvikle sin egen omsorgsmodell med eget driftsstyre bestående av ansatte, brukere og pårørende.
  • Omsorgshotell. Vi må se nærmere på en ordning med omsorgshotell for hjemmeboende eldre som i utgangspunktet klarer seg selv, men hvor hjemmesituasjonen av ulike grunner i perioder oppleves utrygg.
  • Det kommer en tid da hagen og boligen er for stor, og vedlikeholdet utfordrende. Bofellesskap i attraktive områder med godt tilrettelagte boliger gjør livet enklere. Sosialt felleskap med naboer gir livet ny mening, helse i alderdom og ekstra år med kvalitet. Omtankeboliger gir store kostnadsgevinster for den enkelte familie og for kommunen.

Vi vil bidra til å gi eldre flere selvhjulpne gode år ved å etablere slike boformer.

Pensjonsreformen har ført til at flere eldre står lenger i jobb, og har gitt viktige bidrag til å sikre bærekraften i velferdsordningene. Fremover må det i enda større grad enn før lønne seg å stå lenger i arbeid, også for offentlig ansatte. Det styrker reformen, og gir et vesentlig bidrag til en bærekraftig økonomisk utvikling.

Bærekraftige velferdsordninger krever forebyggende arbeid. Folkehelsearbeid øker eldres livskvalitet og redusere behovet for sykehjemsplasser. Folkehelsearbeid handler om å redusere risiko for sykdom og om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap.

Utfordringene vi står overfor vil kreve risikovilje og innovasjonsevne, økt forskningsbasert kunnskap og langsiktig utviklingsarbeid.

Visjonen er at Nordland Fylke skal bli ett innovativt pilot – og vertsfylke for innovasjonsmiljø, brukere, pårørende, dagens unge mv., for å utvikle tjenestemodeller for fremtiden

Hensikten er å frambringe innovative løsninger som skal skape tjenestereformer som gjør at innholdet i de individuelle tjenestene endres. Bærekraft, medvirkning og kvalitet skal være grunnleggende premisser i et slikt arbeid.