Reparasjoner og gjenbruk for verdiskaping, bærekraft og inkludering

Foto: Trond Svandal
Foto: Privat

Line Markussen, leder i Bamble Venstre, og Ingrid Åmlid, nestleder i Bamble Venstre og Stortingskandidat, sier det er viktig å legge til rette så folk faktisk kan ta bærekraftige og verdiskapende valg i hverdagen.

«Vi er mer opptatt av å ville legge til rette så folk nettopp kan ta mer bærekraftige grep og slik få kunne bidra til å moderere en stadig forbruksvekst, fremfor å moralisere her, som vi mener mange gjør”

“Vi mener det dessuten er mulig å stimulere til mer mangfoldig verdiskaping, samtidig som vi kan dempe forbruksveksten her”, fortsetter de.

De peker på at de vil folk skal få bedre muligheter til å ta vare på og bruke om igjen ting de er glad i, og samtidig redusere en bruk- og kast-praksis. “Og vi vil legge til rette for å inkludere folk som er glade i å bruke hendene sine for å vedlikeholde og skape, til nettopp å kunne utdanne seg her, og jobbe og overleve av det hvis de vil det. Vi tror også det vil inkludere flere inn i aktivt virke, som ellers ville vært utenfor”, avslutter de.

Line og Ingrid har resten av Bamble Venstre i ryggen her, og har gått sammen med Kragerø Venstre og Vestfold og Telemark Venstrekvinnelag med følgende forslag før Venstres landsmøte:

« SIRKULÆRØKONOMI – SATSING PÅ REPARASJON OG GJENBRUK

Det er et stort underforbruk av reparasjonstjenester blant oss. I spørreundersøkelse utført av SIFO i 2019 om reparasjon, hadde over halvparten av oss ikke forsøkt å reparere det ødelagte produktet, enten det var klær, mobiltelefoner eller hvitevarer. Det som viser seg å være utslagsgivende for hvorvidt vi reparerer eller ikke, bunner først og fremst i økonomiske begrunnelser. Hos privatpersoner, fordi en tror det er dyrt å reparere, og hos aktører som reparerer, er det lite inntjening. Vi vil derfor innføre en prøveordning for redusert moms på reparasjon og utleie av klær, sko, sykler og husholdningselektronikk. Det for å tilrettelegge bedre for små entreprenører her og for forbrukere av deres tjenester.

Det er videre hevdet at det er kompetanseutfordringer i reparasjonsbransjen: Det blir stadig færre folk som jobber i næringen. Det pekes på at det er altfor dårlig rekruttering og de er avhengige av at det er nok lærlingplasser. Vi foreslår her at fylkeskommuner oppfordres til å se på mulige partnerskap ved å utvikle elevbedrifter og utdanninger innen sirkulærøkonomi i videregående skoler med også fokus på reparasjon og gjenbruk. Fylkene har som samfunnsmandat å sikre bærekraftig og klimavennlig verdiskaping som forebygger utenforskap. Noen verktøy for dette finner vi i arbeid med strategier for sektor næring, innovasjon og kompetanse. Vi ønsker at unge skal inkluderes i en større andel av denne regionale «kaken», og foreslår at myndighetene stimulerer til tiltak som styrker kompetansebygging i reparasjonsnæringer via midler for dette inn mot regionale nærings-, innovasjons, og kompetansebyggingsprogrammer. Vi tror dette kan gi spennende samspill- og samskapingsarenaer mellom fylkeskommunen, elevbedrifter med ulike reparasjonstjenester via utviklingsarbeid i videregående skoler, og innbyggeres muligheter til å kunne benytte reparasjonstjenester i regi elevbedrifter. Som på sikt kan ha potensiale til å bli selvstendige næringer for dette for eksempel, som igjen kan ta opp læringplasser.

Vi foreslår også å vurdere om lokale bibliotek kan være en arena for utlån av enkelte verktøy som symaskiner o.l., eventuelt tilgang via bibliotekene til lokale med symaskiner, sløydbenk og enkle verktøy, for mindre ad hoc- reparasjoner.

Tall fra Forbrukerrådet viser videre at svært få kjenner til reklamasjonsrettighetene. Dette gjelder spesielt for rimeligere produkter som går i stykker. Vi velger snarere å kjøpe nytt i stedet for å klage. Derfor foreslår vi å følge opp råd om at myndighetene starter informasjonskampanjer om reklamasjoner, garantier og forbrukerkjøpsloven, for vi tror dette kan påvirke forbruksadferden i en mer bærekraftig og klimavennlig retning.

Vi foreslår:

* En prøveordning for redusert moms på reparasjon og utleie av klær, sko, sykler og husholdningselektronikk.

* At fylkeskommunene får handlingsrom, der det ikke foreligger, til å legge til rette for grep for kompetansebygging innen reparasjonstjenester via Videregående skoler og andre, relevante arenaer.

‘ At myndighetene stimulerer til tiltak som styrker kompetansebygging i reparasjonsnæringer ved å avsette midler for dette inn mot regionale nærings-, innovasjons, og kompetansebyggingsprogrammer på regionalt nivå.

* Å vurdere om lokale bibliotek kan være en arena for utlån av enkelte verktøy som symaskiner og mindre, spesifikt utstyr som mange husholdninger ikke har i sin husholdning i dag.

* At myndighetene starter opplysningskampanjer om reklamasjoner, garantier og forbrukerkjøpsloven”.

Foto: Vestfold og Telemark Venstre